DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6162
Title: Педагогічне керівництво диференційованим навчанням учнів середніх і старших класів (на прикладі предметів біологічного циклу)
Authors: Логвіна-Бик, Тетяна Анатоліївна
Keywords: dynamic groups
динамические группы
динамічні групи
диференціація
дифференциация
differentiation
differentiated approach to the pupils
дифференцированный подход к учащимся
диференційований підхід до учнів
індивідуалізація навчання
индивидуализация обучения
individualization of training
pedagogical guidance of the process of teaching
педагогическое руководство процессом обучения
педагогічне керівництво процесом навчання
модель педагогічного керівництва
модель педагогического руководства
the model of pedagogical guidance
Issue Date: 1999
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Логвіна-Бик, Тетяна Анатоліївна. Педагогічне керівництво диференційованим навчанням учнів середніх і старших класів (на прикладі предметів біологічного циклу): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.А. Логвіна-Бик ; наук. кер. В. І . Маслов ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню шляхів здійснення диференційованого підходу до учнів, розробці і апробації моделі педагогічного керівництва диференційованим навчанням учнів середніх і старших класів з біології, розподілу учнів на динамічні групи, особливостям роботи учнів у динамічних групах. Модель педагогічного керівництва диференційованим навчанням учнів включає діагностико-моделюючий, регулятивно-процесуальний та оціночно-коригуючий етапи. В роботі даємо коротку характеристику учнів гомогенних динамічних груп, виділених нами на основі критеріїв: рівня знань, наявності пізнавального інтересу до біології, рівня научуваності, вказуємо види діяльності учнів, характерних для кожної групи, а саме: “Творці”, “Норма”, “Репродукти”, “Мінімум”. Розглянули варіанти переходу учнів із груп в групи в межах класу. Сформулювали умови, необхідні для здійснення диференціації: діяльність учня має бути контрольована і керована, у процесі навчання постійно повинен здійснюватись зворотний зв’язок ; кожен учень повинен почувати себе комфортно в процесі навчання; знання засвоюються учнем в індивідуальному темпі; на різному рівні складності тільки через власну діяльність учня; процес засвоєння знань повинен бути мотивованим, а навчальні завдання – максимально конкретизовані. Основні результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес шкіл Мелітополя та Мелітопольського району Запорізької області.
Диссертация посвящена исследованию путей осуществления дифференцированного подхода к учащимся 6 – 11-х классов средней школы. Цель дифференцированного подхода в процессе обучения – рационально использовать время на уроке, создать необходимые условия для продуктивной деятельности учеников, своевременное выявление пробелов в знаниях учащихся, учет психологических особенностей личности каждого ребенка для достижения поставленных целей урока, которые способствуют умственному и моральному развитию учеников. Определены необходимые условия индивидуализации и дифференциации обучения и на их основе сформулированы принципы дифференциации. Деятельность ученика должна быть контролирована и управляема; в процессе обучения постоянно должна осуществляться обратная связь; каждый ученик должен чувствовать себя комфортно в процессе обучения; знания усваиваются учеником в индивидуальном темпе, на разных уровнях сложности учебного материала только через собственную учебную деятельность; процесс усвоения знаний учащимися должен быть мотивирован, а учебные задания – максимально конкретизированные. Под управлением учебным процессом мы подразумеваем деятельность педагога, направленную на достижение поставленных целей урока через осуществление четырех видов взаимосвязанных управленческих действий: планирование, организация , руководство, контроль. Таким образом цикл управления становится замкнутым, благодаря осуществлению обратной связи учащихся к учителю, что способствует быстрому реагированию учителя на изменения знаний учащихся и внесение корректив в учебный процесс для его нормализации и стабилизации. Управление дифференцированным обучением учащихся предусматривает следующие требования: осуществление руководящей функции учителя и организации деятельности учеников; использование разных форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся; развитие интеллектуальных качеств личности учащихся за счет использования разных методов обучения, методических приёмов, форм обучения в учебно-воспитательном процессе; развитие способностей учеников путем решения поставленных задач урока; использование эффективных моделей управления учебным процессом и осуществление обратной связи между учащимися и учителем; позитивная мотивация деятельности учеников, развитие их познавательного интереса; осуществление индивидуального дифференцированного подхода в процессе обучения. Предложен подход к решению проблемы дифференцированного обучения путем создания модели педагогического управления обучением и разработки средств индивидуализации и дифференциации – создание информационной технологии обучения, методики работы учащихся с разным уровнем знаний в составе гомогенных, динамических, типологических групп, разработки разноуровневых заданий, использование парных, групповых, коллективных и индивидуальных форм обучения, которые обеспечивают реализацию принципов индивидуализации и дифференциации обучения, дифференцированного подхода. Педагогическое руководство дифференцированным обучением предусматривает: психолого-педагогический анализ знаний учащихся, их интерес к предмету и работоспособность; условное разделение учащихся класса на динамические группы; анализ содержания учебных программ, учебников и пособий; определение уровня их сложности для усвоения учащимися разных динамических групп; разработка модели педагогического руководства учебным процессом на основе дифференцированного подхода к учащимся, дифференциация содержания учебного материала и его распределение во времени, формам и методам реализации; внедрение модели педагогического руководства дифференцированным обучением учащихся; оценка результатов и коррекция знаний и умений учеников. Модель педагогического руководства дифференцированным обучением состоит из диагностико-моделирующего, регулятивно-процессуального и оценочно-корректирующего этапов. Информационная технология обучения состоит из подготовительного этапа (составление заданий учащимся, вопросов, опорных конспектов, подбор основной и методической литературы, подготовка уроков разных типов и видов) и основного этапа (работа учащихся в группах, включающих 4-6 учеников, работающих по предложенной программе обучения, обобщение материала и знаний школьников). На основе психологического тестирования, уровня знаний учащихся, наличия познавательного интереса и обученности школьников предложили классификацию динамических типологических групп, указали виды деятельности учащихся в каждой из них: “Творцы”-творческий подход к решению поставленных задач урока, “Норма”-опора на собственный опыт, “Репродукты”-воспроизведение полученных знаний, “Минимум”-невозможность самостоятельно выполнять задания, отсутствие простейших навыков анализа, причинно-следственных связей. Основные результаты исследования внедрены в учебно-воспитательный процесс школ Мелитополя и Мелитопольского района Запорожской области Украины .
This dissertation is devoted to the problem of investigation of the ways of differentiated approach to the pupils, the development and testing the model of the pedagogical guidance of the differentiated teaching of the pupils in the middle and senior classes (upper grades), forming the dynamic groups and to the peculiarities of the pupils' work in these dynamic groups. The model of pedagogical guidance of the differentiate education of pupils includes diagnostic and model, regulation and procedure, evaluation and amendment periods. In that work we give a short characteristic of the pupils of homogeneous dynamic groups, which were chosen on the basis of the level of their knowledge, their interest in biology. We point out the types of pupils' activity that characterizes every group, such as "Creators", "Standart", "Reproduction", "Minimum". We examined the results of the 6th-11th pupils' switch - over (transition) from one group to another in the same class. We formulated the necessary conditions for differentiation : pupils' activity must be controled and governed. In the process of education the pupils must feel comfort; they receive knowledge in their individual tempo (speed) at different levels of complexity, only by personal activity. The process of education must be motivated and the educational tasks be as much as possible concrete. The main result of this investigation are put into practice in the teaching and educational process at schools of Melitopol and Melitopol district, Zaporizhya region.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6162
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Logvіna-Byk.pdf237.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.