DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6137
Title: Психолого-педагогічні умови розвитку спостережливості у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки
Authors: Цибуляк, Наталя Юріївна
Keywords: спостережливість
професійно важливі якості
психолого-педагогічні умови
вихователь дошкільного навчального закладу
observation
professionally important qualities
psychological and pedagogical conditions
educator of preschool educational establishment
Issue Date: 2014
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Цибуляк, Наталя Юріївна. Психолого-педагогічні умови розвитку спостережливості у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Н. Ю. Цибуляк ; наук. кер. В. У. Кузьменко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - 21 с.
Abstract: У дисертації здійснено аналіз теоретичних підходів до вивчення проблеми розвитку професійно важливих якостей педагогів, зокрема вихователів; поглиблено зміст поняття «спостережливість» як професійно важливої якості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; визначено компоненти (мотиваційно-цільовий, когнітивний, операційний), критерії (спонукальні мотиви й цілі прояву спостережливості, розвиненість пізнавальних психічних процесів, сформованість способів дій), показники та рівні (високий, необхідний, критичний, неприпустимий) розвитку досліджуваної якості; виявлено сприятливі умови її розвитку (спрямованість змісту навчальних дисциплін і виробничих практик на розвиток спостережливості, використання для цього різних методів і форм організації навчання, сформованість у майбутніх вихователів професійних мотивів фахової підготовки, професійно-педагогічних ціннісних орієнтацій та адекватних і глибоких уявлень щодо сутності та специфіки спостережливості вихователя, розвиненість у студентів адекватної самооцінки спостережливості як професійно важливої якості, здатності до рефлексії та емпатії). Обґрунтовано модель розвитку спостережливості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Презентовано та доведено ефективність психолого-педагогічної програми розвитку досліджуваної якості. Розроблено методичні рекомендації щодо розвитку спостережливості як професійно важливої якості майбутніх вихователів для викладачів вищої школі.
In the dissertation there have been made the analysis of theoretical approaches to study the problem of the development of professionally important teachers’ qualities in particular educators of preschool educational establishments; content of the notion “observation” as a professionally important quality of future educators of preschool educational establishments has been deepened; components (motivational-purpose, cognitive, operational), criteria (inducements and purposes of manifestation the observation, sophistication of cognitive process, formation of action methods), indexes and levels (high, necessary, critical, illegal) of the development of research quality have been defined; favorable conditions of its development have been defined (orientation of the content of disciplines and industrial practices on the development of observation; using for it different methods and forms of organization of the teaching process; forming at future educators professional motives and professional and value orientations, adequate and deep idea about the essence of observation and also development of adequate self-estimation of observation as a professional important quality, ability to reflection and empathy). The model of the development of observation of future educators of preschool educational establishments has been grounded. The effectiveness of the program of development of research quality has been presented and proved. There have been worked out the methodical recommendations as for development of future educators’ observation for teachers of disciplines the cycle of professional and practical training.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6137
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsybulyak.pdf341.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.