DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6069
Title: Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні (кінець XIX - початок XX-го століття)
Authors: Слободянюк, Тетяна Борисівна
Keywords: педагогічна освіта
педагогическое образование
pedagogical education
професійна підготовка
профессиональная подготовка
professional training
дошкільні заклади
дошкольные учреждения
pre-school establishments
національне виховання
национальное воспитание
national education
жіноча освіта
женское образование
education for girls
громадсько-освітні ініціативи
общественно-образовательные инициативы
social-educational initiatives
Issue Date: 2000
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Слободянюк, Тетяна Борисівна. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні (кінець XIX - початок XX-го століття): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.Б. Слободянюк ; наук. кер. Л. П. Вовк ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню проблеми підготовки спеціалістів дошкільного виховання в Україні (кінець XIX - початок XX ст.). За даними архівних матеріалів і документів проаналізовано процес становлення та розвитку організаційних і теоретико-методичних засад підго-товки дошкільних працівників на рубежі століть. Визначено чинники, які обумовили цей процес, розкрито особливості створення національної системи дошкільного виховання та підготовки педагогічних кадрів з урахуванням національно-демократичних перетворень в Україні. Охарактеризовано різні типи навчальних закладів, які відіграли важливу роль у підготовці дошкільних працівників. Особливе місце відведено характеристиці діяльності Київського Фребелівського інституту (1907-1919 рр.), розкриттю ролі його директорів, високоосвічених громадських діячів України - 1.0-Сікорського, В.О.Фльорова, В. В. Зеньківського. Результати дослідження свідчать про те, що наприкінці XIX - на початку XX ст. в Україні були закладені підвалини для створення самобутньої національної системи дошкільного виховання та підготовки педагогічних кадрів, її теоретичного обгрунтування та практичного використання на наступних етапах, зокрема, під час Української Народної Республіки. Дослідження дало можливість визначити і актуалізувати основні ідеї у вирішенні даної проблеми: демократизація навчального процесу, варіативність рівнів підготовки, діяльнісний підхід до здійснення загальної педагогічної та спеціальної підготовки, інтеграція загальнолюдських та національно-орієнтованих показників в зміст та характер підготовки педагогів.
Диссертация посвящена исследованию проблемы подготовки специалистов по дошкольного воспитания в Украине (конец ХГХ-го - начало ХХ-го века). На основе изучения архивных материалов и документов проанализирован процесс становления и развития организационных и теоретико-методических основ подготовки дошкольных педагогов на рубеже столетий. Определены факторы, обусловившие этот процесс. Это - социально-педагогические условия, рост количества дошкольных учреждений, активизация интереса к проблеме национального дошкольного воспитания, влияние опыта стран Западной Европы и России, развитие психолого-педагогических исследований, признание определяющей роли дошкольного периода в формировании личности. Обоснованы и раскрыты тенденции развития профессиональной подготовки педагогов дошкольных учреждений в рассматриваемый период, определены особенности создания национальной системы дошкольного воспитания и подготовки педагогических кадров с учетом национально-демократических преобразований в Украине. Охарактеризованы различные типы учебных заведений (женские гимназии, педагогические классы, учительские семинарии, институты благородных девиц, частные пансионы, школы нянь, педагогические курсы и другие), сыгравшие большую роль в профессиональной подготовке дошкольных работников. Особое место отведено освещению деятельности Киевского Фребелевского Института (1907-1919 гг.), роли директоров этого института, высокообразованных общественных деятелей Украины - И.А.Сикорского, В.А.Флерова, В.В.Зеньковского - в разработке содержания и методики учебной работы института, в привлечении к подготовке кадров украинских педагогов Т.Г.Лубенца, Н.Д.Лубенец, С.Ф.Русовой и других, Рассматриваемый период в мировой и отечественной истории образования характерен поисками путей решения проблемы непрерывного образования, осуществление задач развития личности на протяжении всей жизни, начиная с дошкольного возраста. Это требовало изучения и реализации педагогического опыта и идей зарубежных и отечественных педагогов (Я,А.Коменский, Й.Г.Песталоцци, Ф.Фребель, П.Кергомар, М-Мокгессори, К.Д.Ушинский, С.Ф.Русова, Н.Д.Лубенец). Организация и содержание работы созданных в Украине на рубеже веков учебных заведений по подготовке специалистов дошкольного воспитания были направлены на широкую теоретическую подготовку будущих педагогов (изучение ими цикла физиологических, психологических и педагогических наук), овладение навыками практической работы с детьми. С этой целью, создавались так называемые педагогические комплексы, включающие учебные заведения, детский сад, школу. Содержание и методика обучения в этих учреждениях варьировалась, но общепризнанной была идея создания таких педагогических комплексов. Содержание и методика работы Фребелевского Института, как учебного заведения высшего типа, определялись целями и задачами подготовки специалистов широкого профиля. Их профессиональная подготовка отличалась высоким теоретическим и практическим уровнем, сформированными личностными качествами, культурой речи, творческим отношением к делу, осознанием общественной значимости назначения педагога. В работе исследуется деятельность Фребелевского Еврейского Института с трехлетним сроком обучения и обязательным изучением древнееврейского языка; курсов по подготовке работников дошкольных учреждений (секции: русская, еврейская, украинская, польская). Анализируется использование концепций национального воспитания в деятельности наиболее типичных учебных учреждений по подготовке национальных педагогических кадров в период национально-демократических преобразований после 1917 года. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в конце XIX-ro - начале ХХ-го века в Украине были заложены основы для создания самобытной национальной системы дошкольного воспитания и подготовки педагогических кадров, ее теоретического обоснования и практического применения на последующий этапах, в частности, в период Украинской Народной Республики. Проведенное исследование дало возможность обозначить и актуализировать на современном уровне такие основные идеи в решении данной проблемы: демократизация организации и деятельности педагогических учебных заведений дошкольного профиля; вариативность уровней подготовки кадров (от среднего женского образования к высшему педагогическому); деятельный подход к организации и проведению общепедагогической, психологической и специальной подготовки, обеспечение их взаимосвязи; интеграция общечеловеческих и национально-ориентированных подходов к содержанию и характеру подготовки педагогических кадров.
The dissertation comprises the investigations of problems of training specialists for preschool establishments during XIX centuries. In this thesis the historical process of formation and development of various educational, establishments, the character and the content of professional pedagogical training of specialist for the field of pre-school education as a invariant of secondary education for women and on the level of higher pedagogical education has been investigated and presented. The problem of training specialist for pre-school establishments of late XIX - early XX centuries in Ukraine on the basis of materials of archival and documentary sources is under study in the dissertation; the personified materials have been actualized; the correlation of ordinary and national-oriented indices for solving this problem have been systematised. The historical process of the origin and formation of various educational establishments, the character and the content of professional pedagogical training of specialists for pre-school establishments on the level of education for girls in the frame of conception of implementation of higher pedagogical education have been investigated and grounded in the thesis. The work of Kyiv Frebelev Institute (1907-1919) is being investigated; Frebelev Jewish Institute of threeyears of study and compulsory instruction of Hebrew; training courses of workers for pre-school establishments (sections: Russian, Jewish, Ukrainian, Polish) are being investigated in the work. The conception of national educational establishments training national pedagogical specialists is being analyzed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6069
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slobodyanyuk.pdf213.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.