DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5675
Title: Професійно-спрямоване навчання вищої математики студентів аграрного коледжу
Authors: Дрозденко, Олександр Левкович
Keywords: вища математика
аграрний коледж
інформаційно-комунікаційні технології
система прикладних та професійно-орієнтованих задач
структура і компоненти системи математичних знань
професійні якості молодшого спеціаліста
higher mathematics
agrarian colleges
informatively communicative technologies
system of applied and professionally oriented tasks
structure and components of the system of mathematical knowledge
professional qualities of junior specialist
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Дрозденко, Олександр Левкович. Професійно-спрямоване навчання вищої математики студентів аграрного коледжу : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. Л. Дрозденко ; наук. керівник М. В. Працьовитий ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2013. - 20 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячене проблемі підвищення ефективності та результативності процесу навчання вищої математики студентів аграрних коледжів, формування готовності майбутніх фахівців вивчати професійно-орієнтовані дисципліни і розв’язувати задачі з широким використанням математичних методів. У роботі розроблено і науково обґрунтовано методику навчання вищої математики студентів аграрних коледжів, що ґрунтується на повноформатному використанні принципів фундаментальності, прикладної та професійної спрямованості. На основі запропонованої автором теоретичної концепції професійно-орієнтованого навчання студентів розроблено відповідну технологію проведення різних занять, організацію самостійної роботи та контролю навчальних досягнень студентів. Створено методичний комплекс дисципліни, до складу якого входять п’ять навчальних посібників ,,Короткий курс вищої математики для коледжів” та ,,Вища математика. Прикладні задачі. Практикум”, ,,Використання пакету символьних обчислень MAPLE в процесі вивчення математики”, ,,Вища математика”, ,,Короткий курс вищої математики для студентів професійних коледжів”, перші два з яких мають гриф МОНМС України (номери листів №1.4/18−Г−923 від 18.04.08 та №1/11−4598 від 01.06.10). Результати педагогічного експерименту, наведені у роботі, підтверджують ефективність запропонованої методики.
Dissertation research is devoted to the problem of improving of efficiency and effectiveness of teaching process of higher mathematics for the students of agrarian colleges; to forming of willingness of future specialists to solve professional tasks with the wide use of mathematical methods. In the work the author scientifically grounded and developed the teaching method of higher mathematics at agrarian colleges, which is based on full the format use of principles of solidity, applied and professional orientation. On the basis of theoretical conception of professionally oriented teaching of students the proper technology of giving classes on various themes according to the valid program is developed. A methodical complex from discipline, which consist of two written and published training appliances ,,A Short Course of Higher Mathematics for Colleges” and ,, Higher Mathematics. Applied Tasks. Practical Work” is created the works have the vulture of MONMS Ukraine (numbers of letters №1.4/18−Г−923 from 18.04.08 and №1/11−4598 from 01.06.10). The results of pedagogical experiment, which confirm the efficiency of the offered components of the methodical system, are given in the work.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5675
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drozdenko.pdf373.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.