DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5667
Title: Теоретико-методичні засади фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у процесі здоров’язбережувального навчання
Authors: Завидівська, Наталія Назарівна
Keywords: фундаменталізація
фізкультурно-оздоровча освіта
студенти
фізичне виховання
вищі начальні заклади різного професійного спрямування
педагогічна здоров’язбережувальна технологія навчання
fundamentalisation
health-improving education
students
physical-training education
various professional directions institutions of high learning
pedagogical health-preserving training technology
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Завидівська, Наталія Назарівна. Теоретико-методичні засади фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у процесі здоров'язбережувального навчання : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / Н. Н. Завидівська ; наук. консультант О. Д. Дубогай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2013. - 40 с.
Abstract: Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних засад фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти у процесі здоров’я-збережувального навчання студентів вищих навчальних закладів різного професійного спрямування. Подано аналіз сучасного стану теоретичної розробки технологій і методик здоров’язбереження в системі фізичного виховання студентів із позиції фундаменталізації та розкрито її сутність. Представлено організаційно-педагогічні умови, принципи, змістовні блоки та етапи здоров’язбережувального навчання і розкрито особливості організації процесу фізичного виховання студентів в компетентнісно орієнтованому форматі в умовах фундаменталізації фізкульутрно-оздоровчої освіти. Розроблено і впроваджено у процес фізичного виховання авторську педагогічну здоров’язбережувальну технологію навчання студентів. Доведено ефективність її використання у вищих начальних закладах різного професійного спрямування. Застосування новоствореної педагогічної здоров’я¬збережувальної технології навчання зумовило статистично достовірне поліпшення фізичної активності студентів; поліпшення рівня знань, умінь і навичок; зменшення пропусків занять через простудні захворювання. Окрім того, відбулося поліпшення морфофункціональних показників, підвищення рівня фізичної підготовленості студентів та сформованості в них рівня компетентності здоров’язбереження, фізкультурної освіченості.
The Dissertation is dedicated to the argumentation of theoretical and methodological basis of physical training fundamentalisation and students health-improving education in the process of health-preserving training. It is offered the analysis of nowadays situation in the process of technologies and methodologies theoretical developments of health-preserving in the system of physical training education of various professional directions institutions of high learning from the position of fundamentalisation and their essence is also developed. There are also offered the organizational and pedagogical conditions, principles and content blocks of students health-preserving training in the competence-oriented format under the condition of fundamentalisation of physical training education. The author pedagogical health-preserving technology of students training is developed and implemented in the process of physical training education. The effectiveness of its usage in the various professional directions institutions of high learning is proved. The implementation of new created pedagogical health-preserving training technology caused statistically correct improvement of students physical activity; knowledge improvement, abilities and skills; reduction of students absence in the case of sickness. Moreover, the improvement of morphofunctional indices, physical training activity level took place and their self-esteem of their own competence in the sphere of health-preserving, physical-training knowledge.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5667
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavydivska.pdf789.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.