DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/527
Title: Політична культура як чинник формування громадянського суспільства в Україні
Authors: Мельник, Володимир Олександрович
Keywords: політична культура
громадянське суспільство
трансформація суспільства
перехідний період
політичні цінності
національний менталітет
political culture
transformation of society
transitional period
political values
national mentality
political nation
Issue Date: 2008
Publisher: Видавниутво НПУ імені М.Драгоманова
Citation: Мельник, Володимир Олександрович. Політична культура як чинник формування громадянського суспільства в Україн : автореферат дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / В. О. Мельник ; наук. керівник М. І. Хилько ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 20 с.
Abstract: Вперше у вітчизняній політології проведено дослідження феномену політичної культури як дієвого чинника становлення й еволюції громадянського суспільства в сучасній Україні. Розкрито сутність, генезу та типологію поняття "політична культура", розглянуто особливості його застосування у контексті концепції громадянського суспільства. Доведено, що політична культура сучасного українського суспільства є неоднорідною, суперечливою, фрагментарною, оскільки поєднує у собі дві протилежні системи цінностей - тоталітарну та демократичну. З'ясовано, що українське суспільсво розколоте у багатьох вимірах: соціальному, регіональному, економічному, ідейно-політичному, мовному, геостратегічному. Доведено, що політичні та соціально-економічні реформи не мали значного позитивного впливу на підвищення рівня політичної культури населення, без якого неможлива побудова ефективного громадянського суспільства, формування політичної нації. Зроблено висновок, що політична культура сучасного українського суспільства повинна бути культурою злагоди, громадянського миру, поваги до свобод і прав людини.
Dissertation is the first in domestic scientific thought research the phenomenon of political culture as an effective factor of becoming and evolution of civil society in modern Ukraine. Essence, genesis and typology of concept, is probed "political culture" and its application in the context of conception of civil society. It is proved that a political culture of modern Ukrainian society is heterogeneous, contradictory, fragmentary, as combines in itself two opposite systems of values – totalitarian and democratic. Ukrainian society is split in many measuring: to social, regional, economic, ideological, political, linguistic, geostrategical etc. It is proved that political and socio-economic reforms did not have a considerable positive influence on the increase of level of political culture of population, what the construction of effective civil society, forming of political nation is impossible without. That is why the political culture of new Ukrainian society owes to be the culture of consent, civil world, honour to freedoms and rights for a man.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/527
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melnik.pdf224.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.