DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5255
Title: Стильова, тематична й авторська атрибуція наукових і художніх текстів (на матеріалі англійської, німецької та української мов).
Authors: Волошиновська, Ірина Анатоліївна
Keywords: атрибуція
науковий і художній стилі
рангово-частотний розподіл слів
метод одночасного моніторингу групування текстів і відповідних їм слів
n-грам слів
attribution
scientific and belletristic styles
rank-frequency word distribution
method of simultaneous monitoring grouping of texts and their corresponding words
n-gram words
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Волошиновська, Ірина Анатоліївна. Стильова, тематична й авторська атрибуція наукових і художніх текстів (на матеріалі англійської, німецької та української мов) : автореферат дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / І. А. Волошиновська ; наук. керівник Т. С. Толчеєва ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2013. - 18 с.
Abstract: У дисертаційній праці запропоновано новий підхід до зіставно-типологічного вивчення стильової, тематичної та авторської атрибуції англо-, німецько- й україномовних наукових і художніх текстів; виявлено критерії розмежування англо-, німецько- й україномовних текстів наукового і художнього стилів на основі методу рангово-частотного розподілу слів; здійснено тематичну атрибуцію англомовних наукових текстів із залученням методу одночасного моніторингу групування текстів і відповідних їм слів та частоти вживання одного й більше слів; апробовано процедуру виконання авторської атрибуції англомовних наукових текстів шляхом поєднання методу одночасного моніторингу групування текстів і відповідних їм слів із параметром послідовності вживання чотирьох слів у цих текстах; установлено оптимальний розмір послідовності вживання одного та більше слів для авторської атрибуції англо-, німецько- й україномовних художніх текстів.
A new approach for the comparative typological studies of style, thematic and author attribution of English, German and Ukrainian scientific and belletristic texts is proposed at the present thesis; criteria for the determination of scientific and belletristic style in English, German and Ukrainian languages are depicted on the basis of rank-frequency word distribution method; thematic attribution of English scientific texts is performed using method of simultaneous monitoring grouping of texts and their corresponding words (principal component analysis) together with the parameter of n-gram words frequency; procedure of author attribution of English scientific texts combining the principal component analysis method with the parameter of n-gram words is tested; the optimal value of the n-gram words order is determined for author attribution of English, German and Ukrainian belletristic texts.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5255
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voloshynovska.pdf412.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.