DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/359
Title: Мінливість соціальних систем: теоретико-методологічний аналіз
Authors: Авєріна, Ольга Іванівна
Keywords: соціальна система
мінливість
принцип мінливості
механізм мінливості
культура
ціннісне ядро
соціальні обмеження
суспільство перехідного типу
social system
variability
principle of variability
mechanism of variability
culture
value core
social limitations
transitional society
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
Citation: Мінливість соціальних систем: теоретико-методологічний аналіз: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / О.І. Авєріна ; наук. кер. наук. кер. В. П. Бех ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 18 с.
Abstract: Розкрито принцип мінливості, його сутність, зміст, форму, а також роль в розвитку соціальних систем. Обгрунтовано, що для осягнення іманентної природи цих систем правомірним і продуктивним є застосування принципу мінливості, який разом з принципами спадкоємності та добору входить до відомих законів Ч.Дарвіна. Мінливість визначено як принцип, котрий обумовлює пластичність соціальних систем, забезпечує їх оновлення шляхом набуття якісно нових станів і форм існування з метою подальшого еволюційного розвитку. Запропоновано дві евристичні моделі соціальної мінливості: перша відображає її роль і функції в культурі соціуму, друга дає можливість описати механізм дії мінливості, визначити рушійні сили, умови, фактори, що її спричинюють, а також окреслити основні альтернативні варіанти вибору системою подальшого шляху розвитку. Визначено специфіку реалізації принципу мінливості в українському соціумі як суспільстві перехідного типу, яка зумовлюється певними ментальними рисами (соціальними обмеженнями), надмірною фрагментарністю політичного поля країни та сучасним глобалізаційним тиском.
This thesis represents the research of the principle of variability, its essense, contents, forms and role in the existence and development of social systems. The author proves that the principle of variability – one of the three famous Ch.Darwin’s laws – can be applied to analyzing the social systems. Variability is defined as a principle that assures flexibility of the social systems and provides their rennovation by means of taking new forms and states of existence for further evolution. The scholar introduces two heuristic models of social variability. The first one shows its role and function in the culture of society. The second one allows describing a mechanism of variability, pointing out its driving forces, as well as conditions and factors that cause it. It also permits to indicate the main alternatives of choosing the further development direction. It is proved that the pecularity of variability in the Ukrainian society is determined by some mental features (social limitations), excessive fragmentariness of the political sphere and the tension of contemporary globalization.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/359
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Averina.pdf269.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.