DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 21. Історико-педагогічні студії » Випуск 13-14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33262
Title: Герогогіка в соціокультурному і науковому вимірах
Other Titles: Hierogogy in socio-cultural and scientific dimensions
Authors: Дем’яненко, Наталія Миколаївна
Keywords: старіння
старість
третій вік
освітня геронтологія
герогогіка
інститут освіти людей третього віку
aging
old age
third age
educationa gerontology
herogogy
institute of third age people education
Issue Date: 2020
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Дем’яненко, Н. М. Герогогіка в соціокультурному і науковому вимірах / Н. М. Дем’яненко // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / гол. ред. Н. М. Дем’яненко. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. - Вип. 13-14 : VІ Морозівські читання «Освіта впродовж життя : педагогіка, андрагогіка, герогогіка» = «Lifelong learning : pedagogy, andragogy, herogogy», 19-20 листопада 2020 р. – С. 7-12.
Abstract: На основі системного наукового аналізу структури і функцій освіти людей похилого віку, виокремлення її соціально-інституціональних характеристик процес становлення і розвитку цього феномену визначено як послідовну зміну організаційних форм відокремлених чи приєднаних підрозділів, особливостей їхнього підпорядкування, фінансування, управлінських схем, розроблення і коригування змісту освітніх програм, залежно від соціально-економічного, суспільно-політичного розвитку країни, поступальної трансформації державної освітньої політики.
This study is based on a systematic scientific structure and functions analysis of elderly people education, highlighting its socio-institutional characteristics. The process of Hierology formation and development as phenomenon is defined as a consistent change of organizational forms of separate or attached units, their subordination features, financing, management schemes, development and adjustment programs, depending on the socio-economic, socio-political development of the country, the state educational policy progressive transformation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33262
Appears in Collections:Випуск 13-14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demianenko_7-12.pdfосновна стаття376.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.