DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/31432
Title: Методичні засади розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах проектно-технологічної діяльності
Other Titles: Методические основы развития творческих способностей старшеклассников в системе проектно-технологической деятельности
Methodical principles of high school students’ creative abilities in terms of design and technological activities
Authors: Кільдерова, Лілія Володимирівна
Keywords: розвиток творчих здібностей
творча діяльність
творчість
проектно-технологічна діяльність
навчальні проекти
особистісно-орієнтоване навчання
уроки технологій
профільне навчання
развитие творческих способностей
творческая деятельность
творчество
проектно-технологическая деятельность
учебные проекты
личностно-ориентированное обучение
уроки технологий
профильное обучение
development of creative abilities
creative activity
creativity
design and technological activities
educational projects
student-oriented teaching
the lessons of technology
specialized education
Issue Date: 2012
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кільдерова, Лілія Володимирівна. Методичні засади розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах проектно-технологічної діяльності : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання технологій / Кільдерова Лілія Володимирівна ; [наук. керівник Сидоренко Віктор Костянтинович] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2012. - 20 с.
Abstract: В дисертації досліджується проблема розвитку творчих здібностей учнів старшої школи в умовах проектно-технологічної діяльності. Відповідно до задач дослідження розкрито можливості навчальних проектів для розвитку творчих здібностей учнів старшої школи в процесі навчання технологій, виявлено та обгрунтовано педагогічні умови, форми та методи навчальної діяльності старшокласників, з метою розвитку їх творчих здібностей на уроках технологій з профільного навчання; виявлено, що творча діяльність проектного характеру з дослідницьким компонентом — оптимальний за ефективністю механізм і змістова основа процесу актуалізації розвитку творчих здібностей старшокласників; виявлено особливості творчої діяльності в рамках методу проектів на уроках технологій. Розроблено і теоретично обґрунтовано методичні засади розвитку творчих здібностей учнів старших класів у процесі профільного навчання в умовах проектно-технологічної діяльності, зміст курсу, експериментальну навчальну програму для профільної школи, навчання в рамках якої сприяє розвитку творчих здібностей старшокласників на уроках технологій. Експериментально перевірено навчальну програму за спеціалізацією «Декоративне клаптикове шиття» технологічного профілю на доступність, що стало основою реалізації розроблених методичних засад; удосконалено методику застосування особистісно-орієнтованих технологій в розвитку творчих здібностей учнів та застосування індивідуального підходу в процесі профільного навчання в старшій школі.
В диссертации исследуется проблема развития творческих способностей учеников старшей школы в условиях проектно-технологической деятельности. В соответствии с задачами исследования раскрыты возможности учебных проектов для развития творческих способностей учеников старшей школы в процессе обучения технологиям, раскрыты суть и содержание творчества, выявлены особенности учебно-творческой деятельности на уроках технологий, которая рассматривается как средство раскрытия творческого развития личности. Выявлены и обоснованы педагогические условия, формы и методы учебной деятельности старшеклассников с целью развития их творческих способностей на уроках технологий в профильном обучении; выявлены особенности творческой деятельности в рамках метода проектов на уроках технологий. Разработано и теоретически обосновано методические условия развития творческих способностей старшекласников в процессе профильного обучения в системе проектно-технологической деятельности. Уточнены суть и содержание учебной творческой деятельности относительно деятельности на уроках технологий в старшей школе. Раскрыто содержание учебной творческой деятельности на уроках технологий с исследовательским компонентом, содействующей раскрытию творческого развития школьника как субъекта этого вида деятельности, где доминирующим элементом системы, которая обеспечивает возможности его развития, является эстетическая потребность. Разработано содержание курса, экспериментальная учебная программа для профильной школы, обучение в рамках которой способствует развитию творческих способностей старшеклассников на уроках технологий. Экспериментально проверена учебная программа по специализации "Декоративное лоскутное шитье" технологического профиля на доступность, что стало основой реализации разработанных методических принципов. Программа является планом целеустремленной деятельности педагога по выявлению и развитию творческих способностей учеников. Использование программы помогает соотнести теорию с практикой при проектировании учебно-воспитательного процесса и при разработке механизма реализации материала учебной программы. Усовершенствована методика применения личностно-ориентированных технологий в развитии творческих способностей учеников и применения индивидуального подхода в процессе профильного обучения в старшей школе. Индивидуальный подход в условиях развивающей учебы с использованием проблемных методов в оптимальном сочетании с личностно-ориентированными технологиями обучения способствует такой организации процесса обучения, который активизирует поисковую активность учеников и стимулирует процесс осмысленной учебы, ведет к развитию познавательного интереса. Это станет движущей силой развития интеллектуальных и личных качеств, что непременно отразится на эффективности развития творческих способностей. В диссертации исследовано и усовершенствовано методику применения личностно-сориентированных технологий в развитии творческих способностей учеников старшей школы на уроках технологий в профильном обучении, обосновано дальнейшее развитие возможностей применения индивидуального подхода в процессе профильного обучения технологии. Результаты исследования свидетельствуют о том, что разработанные и теоретически обоснованные методические принципы развития творческих способностей старшеклассников в условиях проектно-технологической деятельности, содержание курса, экспериментальная программа по специализации «Декоративное лоскутное шитье», что стало основой реализации разработанных методических принципов, применение личностно-сориентированных технологий усиливают возможности развития творческих способностей старшеклассников. Материалы работы могут применяться при совершенствовании и уточнении содержания и методики обучения учеников в профильной старшей школе технологического направления. Результаты исследования могут быть использованы в разработке новых учебных программ, методических пособий по декоративному лоскутному шитью, а также в дальнейшей разработке проблемы развития творческих способностей школьников.
In the thesis the problem of development of high school students’ creative abilities in terms of design and technological activities. According to research, problems solved opportunities training projects for the development of high school students’ creative abilities in learning technology, discovered and proved pedagogical conditions, forms and methods of teaching high school students, also to develop their creative abilities in the classroom technology with specialized education, found that creative Project activities character with the research component are the best performance and meaningful mechanism through a process of updating the development of older students’ creative abilities, revealed features of creative activities within the project method in class technologies. Theoretically grounded and substantiated the methodical principles of the older students’ creative abilities in the process of school education in terms of design and technological activities, course content, an experimental training program for profile school education within which contributes to the development of creative abilities of high school students in the classroom technologies. Experimentally verified training program with a specialization in "Decorative klaptykove sewing" of the profile of accessibility, which became the basis of the developed methodological principles, improved methods of application in personality-oriented technology due to the development of creative abilities and application of individual approach in the process of school education in high school.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/31432
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100152637.pdf8.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.