DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30928
Title: Методична підготовка студентів педагогічних університетів до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін
Other Titles: Методическая подготовка студентов педагогических университетов к творческой самореализации в процессе изучения дирижерско-хоровых дисциплин
The methodical training of students of pedagogical universities to creative self-realization in the process of learning of conductorchoral branches of science
Authors: Гречаник, Наталія Ігорівна
Keywords: творча самореалізація студентів в процесі диригентсько-хорової підготовки
методична підготовка до творчої самореалізації студентів педагогічних університетів
творческая самореализация студентов педагогических университетов в процессе дирижерско-хоровой подготовки
методическая подготовка к творческой самореализации студентов педагогических университетов
creative self-realization of students in the process of conductorchoral training
the methodical training to creative self-realization of students of pedagogical universities
Issue Date: 2012
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гречаник, Наталія Ігорівна. Методична підготовка студентів педагогічних університетів до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика музичного навчання / Гречаник Наталія Ігорівна ; [наук. керівник Горбенко Сергій Семенович] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2012. - 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена проблемі методичної підготовки студентів педагогічних університетів до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. На основі аналізу наукової літератури розкрито сутність та структуру творчої самореалізації особистості, уточнено зміст понять “творча самореалізація особистості” та “творча самореалізація майбутнього вчителя музики в процесі диригентсько-хорової підготовки”, розкрито педагогічний потенціал диригентсько-хорових дисциплін у процесі формування умінь та навичок творчої самореалізації студентів, проаналізовано методичні засади сучасної мистецької освіти та хормейстерської практики щодо продуктивного самовираження майбутнього фахівця. Обгрунтовано принципи забезпечення методичної підготовки студентів до творчої самореалізації в диригентсько-хоровій діяльності та розроблено психолого-педагогічні умови її оптимізації. Визначено критерії, показники та встановлено рівні готовності майбутніх фахівців до творчої самореалізації. Розроблено й апробовано поетапну методику підготовки до творчої самореалізації студентів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. Результативність застосованої методики виявилася в позитивній динаміці рівнів сформованості інтерпретаційних, комунікативно-імпровізаційних, дослідницьких умінь та навичок особистісного зростання студентів експериментальної групи. Розроблено навчальний спецкурс для студентів-музикантів “Основи творчої самореалізації сучасного вчителя музики-хормейстера”.
Диссертация посвящена проблеме методической подготовки студентов педагогических университетов к творческой самореализации в процессе изучения дирижерско-хоровых дисциплин. На основе анализа научной литературы расскрыта сущность и структура творческой самореализации личности, уточнена сущность понятий “творческая самореализация личности” и “творческая самореализация будущего учителя музыки в процессе дирижерско-хоровой подготовки”, раскрыт педагогический потенциал дирижерско-хоровых дисциплин в процессе формирования умений и навыков творческой самореализации студентов, проанализированы методические основы современного музыкально-педагогического образования и хормейстерской практики относительно продуктивного самовыражения будущего специалиста. Аргументированы принципы обеспечения методической подготовки студентов к творческой самореализации в дирижерско-хоровой деятельности и разработаны психолого-педагогические условия ее оптимизации. Обозначены критерии, показатели и определены уровни готовности будущих специалистов к творческой самореализации. Разработана и внедрена поэтапная методика подготовки к творческой самореализации студентов в процессе изучения дирижерско-хоровых дисциплин. Результативность апробированной методики проявилась в положительной динамике уровней сформированости интерпретационных, комуникативно-импровизационных, исследовательских, личностно-розвивающих умений студентов экспериментальной группы. Разработан учебный спецкурс для студентов - музыкантов “Основы творческой самореализации современного учителя музыки-хормейстера”.
The work deals with the problem of systematic training of students of pedagogical universities to creative self-realization in the process of learning of conductor-choral branches of science. On the basis of the analysis of scientific literature the essence and structure of creative self-realization of a personality is revealed, the sense of the notions “creative self-realization of a personality” and “creative self-realization of a future teacher of music in the process of conductor-choral training” is defined more precisely, the pedagogical potential of conductor-choral branches of science in the forming of skills of creative self-realization of students is dealt with, the methodical basis of modern sphere of musical-pedagogical education and conductor’s practice in the trend of creative self-realization of the future specialist is analysed. The principles of student’s providing with the methodical training to the creative self-realization in conductor-choral activity and psychologo-pedagogical conditions of its optimization are considered. Stage-by-stage technique of student’s training to creative self-realization in the process of learning conductor-choral branches of science is developed and introduced. The productivity of the technique is showed in positive dynamics of the levels of forming of interpretative, communicatively-improvisational, personaldeveloping, researching skills of student’s experimental group.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30928
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100132092.pdf8.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.