DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/278
Title: Методика оцінки якості знань з фізики у бакалаврів (на прикладі программ ETS1®)
Authors: Максимов, С. Л.
Сліпухіна, І. А.
Keywords: вища освіта
система менеджменту якості
комплексна контрольна робота
тест з фізики
TQM.
высшее образование
система менеджмента качества
комплексная контрольная работа
тест по физике
TQM
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Максимов С. Л., Сліпухіна І. А. Методика оцінки якості знань з фізики у бакалаврів (на прикладі программ ETS1®) / С. Л. Максимов // Науковий часопис Націнального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5, Педігогічні науки: реалії та перспективи : наукове видання / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова , 2011. - Вип. 27. - С.159-165.
Abstract: Глобалізація вищих освітніх послуг вимагає більш активної ролі вищої освіти в соціально- економічній сфері, а це вимагає зміни її парадигми. Вищі навчальні заклади повинні стати більш інноваційними, що має вести до зміни якості інститутів виробництва і поширення знань. Застосування системи менеджменту якості (СМЯ) є одним із таких заходів, які будуть мати велике значення в революції системи вищої освіти. Самообстеження базових знань студентів з основних освітніх програм є одним з важливих компонентів атестації вищих навчальних закладів.
Глобализация высших образовательных услуг требует более активной роли высшего образования в социально-экономической сфере, а это требует изменения ее парадигмы. Высшие учебные заведения должны стать более инновационными, что должно вести к изменению качества институтов производства и распространения знаний. Применение системы менеджмента качества (СМЯ) является одним из таких мероприятий, которые будут иметь большое значение в революции системы высшего образования. Само обследование базовых знаний студентов по основным образовательным программам является одним из важных компонентов аттестации высших учебных заведений.
Description: Maksimov S. L., Slipukhina I. A. Metodika estimations of quality of knowledges from physics for bachelors (on example of programs of Ets®).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/278
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdf311.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.