DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25570
Title: Теоретичні і методичні засади практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання
Other Titles: Theoretical and methodical principles of practical training of future teachers of computer science in conditions of blended learning
Теоретические и методические основы практикотехнической подготовки будущих учителей информатики в условиях смешанного обучения
Authors: Ткачук, Галина Володимирівна
Keywords: змішане навчання
практично-технічна підготовка
учитель інформатики
інформаційно-комунікаційні технології
компетентнісний підхід
інформаційно-технічні компетентності
інформаційно-освітнє середовище
смешанное обучение
практико-техническая подготовка
учитель информатики
информационно-коммуникационные технологии
компетентностный подход
информационно-технические компетентности
информационно-образовательная среда
blended learning
practical training
teacher of informatics
information and communication technologies
competence approach
information andtechnical competence
informational and educational environment
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ткачук, Галина Володимирівна. Теоретичні і методичні засади практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни) / Ткачук Галина Володимирівна ; [наук. консультант Малежик Михайло Павлович] ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2019. - 39 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячене обґрунтуванню методичної системи практично-технічної підготовки майбутніх учителів в умовах змішаного навчання. В межах дослідження здійснено аналіз основних наукових ідей, положень і теоретико-методологічних підходів до впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти, охарактеризовано основні тенденції наукових розвідок, що стосуються проблеми дослідження і можливих шляхів її розв’язання. Автором обґрунтовано основні теоретичні засади практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики, в основу якої покладено компетентнісний, конструктивістський, коннективістський, міждисциплінарний та діяльнісний підходи. Ключовими в такій підготовці визначено інформаційно- технічні компетентності майбутніх учителів інформатики. Для реалізації поставлених у дослідженні основних завдань розроблено модель методичної системи практично-технічної підготовки майбутнього учителя інформатики в умовах змішаного навчання, яка містить такі компоненти: цільовий, мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулювальний та оцінювально-результативний. В основі моделі покладено реалізацію інформаційно-освітнього середовища, яке забезпечує якісну практично-технічну підготовки майбутніх учителів інформатики та сприяє підвищенню їх інформаційно-технічних компетентностей. Для підтвердження ефективності запропонованої методичної системи практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання проведено педагогічний експеримент. Аналіз результатів, отриманих у ході педагогічного експерименту, дають змогу зробити висновок, що розроблена і запропонована нами методична система практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання дала позитивний результат і сприяла підвищенню рівня інформаційно-технічних компетентностей фахівця.
Диссертационное исследование посвящено обоснованию методической системы практико-технической подготовки будущих учителей в условиях смешанного обучения. В рамках исследования проведен анализ основных научных идей, положений и теоретико-методологических подходов к внедрению смешанного обучения в учреждениях высшего образования, охарактеризованы основные тенденции научных исследований, касающихся проблемы исследования и возможных путей ее решения. Аавтором определено, что смешанное обучение является перспективной формой организации учебной деятельности, в частности в процессе практико-технической подготовки и широко внедряется в учреждениях Украины и за рубежом. Это подтверждается количественными показателями (большое количество пользователей получают образование онлайн), успешным внедрением международных программ и проектов в области смешанного обучения в образовательных учреждениях разных стран, развитием базовых моделей смешанного обучения и внедрением в образовательный процесс их модификаций. В работе проанализированы следующие четырех базовых моделей смешанного обучения: ротационная модель, гибкая модель, модель самостоятельного смешивания, виртуально-обогащенная модель. Такие модели, как гибкая, виртуально-обогащенная, персонализированная модели и модель самостоятельного смешивания не являются оптимальными для использования в образовательном процессе, поскольку требуют кардинальных преобразований как в сфере образования, так и управления учебным заведением. Более приемлемыми для использования в процессе практико-технической подготовки будущих учителей информатики есть модели «Изменение станций», «Изменение лабораторий» и «Перевернутое обучения». Автором обоснованы основные теоретические основы практико- технической подготовки будущих учителей информатики, в основу которой положен компетентностный, конструктивистский, коннективистский, междисциплинарный и деятельностный подходы. Ключевыми в такой подготовке определены информационно-технические компетентности будущих учителей информатики. Анализ различных подходов к определению профессиональных компетенций учителей информатики позволил выделить следующие компоненты информационно-технической компетентности: информационные; профессионально-практические; предметно- ориентированные. Для реализации основных задач исследования разработана модель методической системы практико-технической подготовки будущего учителя информатики в условиях смешанного обучения, содержит следующие компоненты: целевой, мотивационный, содержательный, операционно- деятельностный, контрольно-регулировочный и оценочно-результативный. Успешность реализации предлагаемой модели зависит от многих факторов, в частности это создание соответствующей современной материально- технической базы, формирование эффективных концепций и методик смешанного обучения конкретным дисциплинам, модернизация организационных факторов, подготовка кадров, определенные структурные изменения и т.д. В основе модели лежит реализация информационно-образовательной среды, которая обеспечивает качественную практико-техническую подготовку будущих учителей информатики и способствует повышению их информационно-технических компетенций. Установено, что развитие информационно-образовательной среды может происходить на основе таких принципов: реализация новых концепций и методик обучения; разработка моделей обучения на основе информационно-коммуникационных технологий; материально-техническое обеспечение; применения информационно- коммуникационных технологий всеми участниками образовательного процесса; оптимизация использования образовательных веб-ресурсов; формирование профессиональных компетенций; повышение квалификации в области овладения современными информационно-коммуникационными технологиями; наличие и совершенствование работы отделов, которые непосредственно обеспечивают информационную инфраструктуру высших учебных заведений; разработка и внедрение в образовательный процесс педагогического программного обеспечения; разработка электронных образовательных ресурсов и т.д. Для подтверждения эффективности предложенной методической системы практико-технической подготовки будущих учителей информатики в условиях смешанного обучения проведен педагогический эксперимент. Анализ результатов, полученных в ходе педагогического эксперимента, позволяет сделать вывод, что разработанная и предложенная нами методическая система практико-технической подготовки будущих учителей информатики в условиях смешанного обучения дала положительный результат и способствовала повышению уровня информационно-технических компетенций специалиста.
The dissertation is devoted to the substantiation of methodical system of practical and technical training of future teachers in terms of blended training. The research analyzes the main scientific ideas, provisions and theoretical and methodological approaches to the implementation of blended learning in institutions of higher education. It describes the main trends of the research related to the problem and possible ways to solve it. The author substantiates the basic theoretical foundations of practical and technical training of future IT teachers, which is based on competence, interdisciplinary and activity approaches, as well as training on the basis of constructivism and connectivism. Information and technical competencies of future IT teachers are defined as key ones in such training. To implement the main objectives of the study we developed a model of methodical system of practical and technical training of future IT teachers in a blended learning environment. This model includes the following components: target, motivational, informative, operational, activity, control, regulation, evaluative, and effective ones. The model is based on the implementation of information and educational environment, which provides high-quality practical and technical training of future IT teachers and contributes to the improvement of their information and technical competencies. We carried out the pedagogical experiment to confirm the effectiveness of the proposed methodical system of practical and technical training of future IT teachers in terms of blended learning. The analysis of the results obtained in the course of pedagogical experiment allow us to conclude that the developed and proposed methodical system of practical and technical training of future IT teachers in terms of blended learning gave a positive result and contributed to the increase of the level of information and technical competence of the specialist.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/25570
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100355175.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.