DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/255
Title: Філософсько-світоглядні основи трудового навчання та виховання сучасної молоді в системі ринкових трансформацій
Authors: Заліський, Анатолій Андрійович
Keywords: особистість
трудове навчання і виховання
професійне самовизначення
професійно-орієнтаційна функція освіти
ринкова економіка
personality
labour teaching and upbringing
professional selfdetermination
professional-oriented function of education
market economy
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво НПУ імені М.Драгоманова
Citation: Заліський, Анатолій Андрійович. Філософсько-світоглядні основи трудового навчання та виховання сучасної молоді в системі ринкових трансформацій : автореф. дис. ... канд. філос. наук.: 09.00.10 / А.А. Заліський; наук. кер. В. П. Андрущенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 19 с.
Abstract: Проаналізовано філософсько-світоглядні основи трудового навчання та виховання в сучасної молоді в системі ринкових трансформацій в Україні. Відзначено, що нова філософія трудового навчання та виховання потребує зміни змісту та технологій цього процесу, підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій виробництва. Проаналізовано суть і механізми професійного самовизначення особистості, основні чинники цього процесу, цілеспрямовану та системно твірну роль освіти. Доведено необхідність модернізації сучасної освіти у контексі спрямування та підвищення ефективності її впливу на професійне самовизначення особистості в системі ринкових і демократичних трансформацій. Обгрунтовано висновок, що професійне самовизначення особистості доцільно здійснювати у процесі спеціально організованої науково-практичної діяльності - професійної орієнтації, яку розглянуто як систему рівноправної взаємодії (через систему освіти та виховання) особистості та суспільства на певних етапах розвитку людини, що оптимально відповідає особистісним особливостям і запитам ринку праці щодо конкурентоспроможних кадрів. Доведено, що професійне самовизначення не зводиться лише до одномоментного вибору, а є динамічним процесом, характерним для всіх етапів життя людини, процесом, що здійснюється в системі навчально-виховної роботи.
The work contdins basic philosophical- analysis of labour educdtion and upbringing of modern youth in the system of market transformatoin in modern Ukraine. It has been defermined,that philosophy of labour educdtion and upbringing need change of the contain and technology of this process.the trdining of future tedchers of labour and technology of industry. It has been andlyted the essense and mechanism of professional selfdetermination of the personality,the mdin aspect of this process,directing and system, forming the role of education. It is proved that the modernisation oh modern education is essential in the contextof the effectivity improvement on its influence in the systen of market and democratic transformations.The condusion is grounded, that professional selfdetermination of the personality is essential to cary out in the course of speddlity science-practical acivity-professional orientation,which is looked at as a system of egual interaction (through the system of educdtion and upbringing) of personality and society on the definite stages of human development,which is optimaly answered personality peculiarities and reguirements of labour market which able to compete stuffs. It has been proved that profissional selfdetermination doesn t correspond to one moment of the choice, and is the dinamic process, which is characteristic for all strages of human life, the process, which is actiwated in the system of educational work.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/255
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaliskiy.pdf252.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.