DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24732
Title: Методична система навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва на основі інформаційних технологій
Authors: Близнюк, Микола Миколайович
Keywords: сталий розвиток
етнодизайн
художня освіта
декоративно- прикладне мистецтво
методична система навчання
педагогічна інтеграція
вищі мистецькі навчальні заклади
інформаційна технологія
комп’ютер
студент
викладач
художник
устойчивое развитие
этнодизайн
художественное образование
декоративно-прикладное искусство
методическая система обучения
педагогическая интеграция
высшие художественные учебные заведения
информационная технология
компьютер
студент
преподаватель
художник
sustainable development
ethnographic design
artists’ education
arts andcrafts
teaching methodology
pedagogical integration
higher educational institutions
information technology
computer
student
teacher
artist
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Близнюк, Микола Миколайович. Методична система навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва на основі інформаційних технологій : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни) / Близнюк Микола Миколайович ; [наук. консультант Корець Микола Савич] ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2018. - 40 с.
Abstract: У науковій роботі досліджено методичну системи навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва на основі інформаційних технологій. Теоретико-методологічні засади розвитку сучасної професійної мистецької освіти в системі педагогічної науки розглянуто крізь призму проблем інтеграції знань у контексті художнього сприйняття, сучасних інтегративно-педагогічних концепцій та ролі інформаційних технологій у цьому процесі. Охарактеризовано теоретичні засади дослідження проблеми опанування знань та проектування умінь, а також наукові підходи до структурування і проектування методичних систем навчання. Педагогічний дизайн розглядається як сучасний дидактичний напрям у підготовці майбутніх фахівців художньо- проектного напрямку. Концептуальні засади художньо-проектної підготовки майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва охарактеризовано в контексті навчальної підготовки фахівців декоративно-прикладного мистецтва як важливої складової частини системи художньої освіти, охарактеризовано етнографічний аспект народної творчості. Художньо-проектна діяльність розглядається крізь призму витоків і перспектив етнодизайну, елементів творчості і формування професійної компетентності у навчанні декоративно-прикладному мистецтву. Етнодизайн і артдизайн висвітлено як теоретичні основи та методичні засади навчання майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва. Досліджено концептуальні основи проектування педагогічної моделі застосування комп’ютерної технології в умовах навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва, структурні елементи педагогічної моделі методичної системи навчання етнодизайну, а також шляхи, методи і умови впровадження методичної системи навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва на основі ІТ. Розглянуто теоретичні та загальнонаукові засади інтеграції комп’ютерних технологій до мистецької освіти художньо-проектного напряму як передумови навчання ІТ-проектування. Аналізуються методичні аспекти навчання студентів розв’язання етнодизайнерських завдань засобами комп’ютерної графіки, подано етапи підготовки студентів до комунікаційної взаємодії на базі електронних ресурсів. Шляхом дослідно-експериментальної перевірки підтверджено ефективність розробленої методики навчання етнодизайну майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва на основі інформаційних технологій.
В квалификационной научной работе исследовано методическую систему обучения этнодизайна будущих художников декоративно-прикладного искусства на основе использования информационных технологий. Теоретико-методологические основы развития современной профессионального художественного образования в системе педагогической науки рассмотрено сквозь призму проблем интеграции знаний в контексте художественного восприятия, современных интегративно- педагогических концепций и роли информационных технологий в этом процессе. Охарактеризованы теоретические основы исследования проблемы овладения знаниями и проектирование умений, а также научные подходы к структурированию и проектирования методических систем обучения. Педагогический дизайн рассматривается как современный дидактический направление в подготовке будущих специалистов художественно-проектного направления. Концептуальные основы художественно-проектной подготовки будущих художников декоративно-прикладного искусства охарактеризованы в контексте учебной подготовки специалистов декоративно-прикладного искусства как важной составной части системы художественного образования, охарактеризованы этнографические аспекты народного творчества. Художественно-проектная деятельность рассматривается сквозь призму истоков и перспектив этнодизайна, элементов творчества и формирования профессиональной компетентности в обучении декоративно-прикладному искусству. Этнодизайн и артдизайн освещены как теоретические основы и методические основы обучения будущих художников декоративно-прикладного искусства. Исследовано концептуальные основы проектирования педагогической модели применения компьютерной технологии в условиях обучения этнодизайна будущих художников декоративно-прикладного искусства, структурные элементы педагогической модели методической системы обучения этнодизайна, а также пути, методы и условия внедрения методической системы обучения этнодизайна будущих художников декоративно-прикладного искусства на основе информационных технологий. Рассмотрены теоретические и общенаучные принципы интеграции компьютерных технологий в художественное образование проектного направления как предпосылки обучения ИТ-проектирования. Анализируются методические аспекты обучения студентов решению задач этнодизайна средствами компьютерной графики, представлены этапы подготовки студентов к коммуникационному взаимодействию на базе электронных ресурсов. Путем опытно-экспериментальной проверки подтверждена эффективность разработанной методики обучения этнодизайна будущих художников декоративно-прикладного искусства на основе информационных технологий. В основу исследования положены идеи, сформулированные в Концепции устойчивого развития: этнокультурную и экологическую составляющие обеспечивает традиционное декоративно-прикладное искусство; экономическую составляющую – техническое творчество с использованием информационных технологий. Этническим дизайном обеспечивается реализация основных проектных технологий: художественного проектирования, технического проектирования, ИТ- проектирования. Система обучения этнодизайна на основе информационных технологий отличается от систем, разработанных и описанных ранее тем, что предусматривает: интенсивное применение средств и методов информационных технологий как объектов изучения и средств обучения; органическое сочетание групповых и сетевых организационных форм профессионально-художественной подготовки. Практическое значение результатов исследования заключается в разработке содержания и методики обучения этнодизайна будущих художников декоративно-прикладного искусства на основе ИТ, в частности учебно-методического обеспечения и создание дидактических условий для учебного процесса путем формирования предметно-ориентированного образовательного среды обучения и внедрения в учебный процесс нестандартных подходов на основе этнотрадиций и концепции устойчивого развития. Разработаны учебные программы и содержательные модули по обучению этнодизайна дисциплин «Основы информатики», «Компьютерная графика» и «Компьютерное проектирование», учебные пособия и методические рекомендации для студентов специальности «Художественные изделия из дерева», «Художественная керамика» направления подготовки 023 «Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация» отрасли знаний 02 «Культура и искусство». Материалы исследования могут быть использованы для дальнейшего совершенствования профессиональной подготовки будущих художников в учреждениях высшего художественного образования и в процессе стажировки и повышение квалификации научно-педагогических работников.
The research is focused on methodical approaches of teaching future artists in decorative and applied art on the basis of ethnographic design and information technologies. Theoretical and methodological principles of modern professional artistic education in the system of pedagogical science are considered through the prism of integration of knowledge in the context of artistic perception, modern integrative pedagogical concepts and the role of information technologies in this process. There were observed and described theoretical foundations of gaining knowledge, designing and acquiring skills, as well as defining scientific approaches in structuring and designing of teaching methods. Pedagogical design is considered as a modern didactic direction in the training of future specialists in the artistic and design direction. The conceptual principles of the artistic and design training of future artists of decorative and applied art are described in the context of the training of specialists in arts and crafts. They are assumed as an important part of the system of artistic education and the ethnographic aspect of national creativity. Artistic and project activity are considered through the prism of trends and perspectives of ethnographic design, elements of creativity and the formation of professional competence while study arts and crafts. Ethnographic design and art design are highlighted as theoretical foundations and methodological principles for the training of future artists of decorative and applied arts. The conceptual foundations of pedagogical modeling for application of computer technology into ethnographic design curricula for future artists of decorative and applied art, structural elements of pedagogical modeling and methodology of schooling based on information technologies, as well as ways, methods and conditions of introduction IT technologies for teaching ethno-designers, artists of decorative and applied art. There are considered theoretical and general principles of incorporation computer technologies to education in artistic-designing direction as a prerequisite for learning of IT designing. The methodical aspects of teaching students to solve problems of ethnographic design by means of computer graphics are analyzed; stages of preparation of students for communication interaction on the basis of electronic resources are presented. Through experimental and experimental verification, the effectiveness of the developed methodology of teaching the ethnographic design of future artists of decorative and applied art on the basis of information technologies has been confirmed. The practical meaning of the study outcomes lies in developing of the content and teaching methods that are grounded on IT – technologies, aiming to educate future art designers and crafts. It means in particular, elaborating of training guidelines, forming educational support and didactic conditions by means of inclusive scholastic content based on ethnic traditions and sustainable development approaches. There were developed new educational tools and the content modules for ethno-designers within the following disciplines «Fundamentals of Informatics», «Computer Graphics» and «Computer Designing», the tutorials and guidelines for students who are specialized in «Wooden Art Products», «The Art of Ceramics», also aimed at strengthening training directions 023 «Fine Art, Decorative Art and Instauration» branch of knowledge 02 «Culture and Art». Research materials may be introduced to professional and follow-on training of future artists, to professional education at higher art institutions, also at skill sharing and short- term refresher courses, internships and post-graduate trainings of scientific and pedagogical employees.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24732
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bluznyk.pdf2.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.