DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24692
Title: Методика інформатичної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з використанням комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання
Authors: Шевчук, Борис Вікторович
Keywords: інформатична компетентність
комп’ютерно орієнтовані засоби навчання
інженери-педагоги
інформаційна взаємодія
електронний навчально-методичний комплекс
информатическая компетентность
компьютерно ориентированные средства обучения
инженеры-педагоги
информационное взаимодействие
электронный учебно-методический комплекс
computer-aided competence
computer based teaching aids
engineer educators
information interaction
electronic teaching and learning complex
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Шевчук, Борис Вікторович. Методика інформатичної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з використанням комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни) / Шевчук Борис Вікторович ; [наук. керівник Яшанов Сергій Микитович] ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2018. - 22 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена методиці інформатичної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання. Проаналізовано сучасні підходи до інформатичної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей та окреслено шляхи підвищення її ефективності на основі комп’ютерно орієнтованих засобів навчання; визначені методичні особливості організації інформаційної взаємодії для різних видів навчально-інформаційної діяльності в процесі навчання дисциплін інформатичного циклу з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання.   Розроблено форми і методи навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей з використанням засобів інформаційних та комунікаційних технологій, визначено зміст і модульно-рівневу структуру інформатичної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей та доведено, що мета інформатичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів полягає у формуванні навичок систематичної роботи з комп’ютерною технікою в конкретній предметній галузі. Визначено складові та рівневі вимоги до інформатичної компетентності фахівця інженерно-педагогічного профілю; розроблено та обґрунтовано методичні підходи щодо вдосконалення інформатичної підготовки студентів інженерно- педагогічних спеціальностей на основі комп’ютерно орієнтованих засобів навчання; розроблено комп’ютерно орієнтовані засоби навчання і методику їх використання для вивчення дисциплін «Сучасні інформаційні технології», «Технічні засоби реалізації інформаційних процесів», «Програмні засоби реалізації інформаційних процесів», «Ергономіка інформаційних технологій», «Практикум з експлуатації інформаційної техніки» та експериментально перевірено ефективність запропонованих підходів.   У спроектованій методиці інформатична підготовка майбутніх інженерів-педагогів має комплексне інформаційно-методичне забезпечення. Це обумовлено тим, що електронні навчальні, навчально-методичні, інформаційні, контролюючі і тренуючі матеріали повинні зайняти у системі забезпечення процесу навчання інформатичних дисциплін рівноправне місце, поряд з традиційними матеріалами, інструментами і засобами навчання.
Диссертация посвящена методике информатической подготовки студентов инженерно-педагогических специальностей с использованием компьютерно ориентированных средств обучения. Проанализированы современные подходы к информатической подготовки студентов инженерно-педагогических специальностей и намечены пути повышения ее эффективности на основе компьютерно ориентированных средств обучения; определены методические особенности организации информационного взаимодействия для различных видов учебно- информационной деятельности в процессе обучения дисциплинам информатического цикла с использованием компьютерно ориентированных средств обучения. В работе разработаны формы и методы обучения студентов инженерно-педагогических специальностей с использованием средств информационных и коммуникационных технологий, определено содержание и модульно-уровневую структуру информатической подготовки студентов инженерно-педагогических специальностей и указано, что цель информатической подготовки будущих инженеров-педагогов заключается в формировании навыков систематической работы с компьютерной техникой в конкретной предметной области. Определены составляющие и уровни требования к информатической компетентности специалиста инженерно-педагогического профиля; разработаны и обоснованы методические подходы по совершенствованию информатической подготовки студентов инженерно-педагогических специальностей на основе компьютерно ориентированных средств обучения; разработаны компьютерно ориентированные средства обучения и методика их использования для изучения дисциплин «Современные информационные технологии», «Технические средства реализации информационных процессов», «Программные средства реализации информационных процессов», «Эргономика информационных технологий», «Практикум по эксплуатации информационной техники» и экспериментально проверена эффективность предложенных подходов.   В спроектированной методике информатическая подготовка будущих инженеров-педагогов имеет комплексное информационно-методическое обеспечение. Это обусловлено тем, что электронные учебные, учебно-методические, информационные, контролирующие и тренирующие материалы должны занять в системе обеспечения процесса обучения информатических дисциплин равноправное место, наряду с традиционными материалами, инструментами и средствами обучения.
The thesis is devoted to the method of informational preparation of students of engineering and pedagogical specialties with the use of computer-oriented teaching aids. The modern approaches to informational preparation of students of engineering and pedagogical specialties are analyzed and ways of its efficiency increase are outlined on the basis of computer-oriented training facilities; the methodical features of the organization of information interaction for various types of educational and information activities in the process of teaching the disciplines of the information cycle using computer-based learning tools are defined. The structure of informational preparation and content of the disciplines of the informational cycle is developed, the components and levels of the requirement for informational competence of a specialist in engineering and pedagogical profiles are determined; developed and justified methodological approaches to improve the informational preparation of students of engineering and pedagogical specialties on the basis of computer-oriented teaching aids; computer-based learning tools and methods for using them to study the disciplines «Modern Information Technologies», «Technical Means for Implementing Information Processes», «Software for Implementing Information Processes», «Ergonomics of Information Technologies», «Practical Workshop on Information Technology» and experimentally verified the effectiveness proposed approaches.   In the designed methodology, the informatics training of future engineering teachers has a comprehensive information and methodological support. This is due to the fact that e-learning, teaching and methodical, informational, controlling and training materials should occupy an equal place in the system of ensuring the learning process of computer science disciplines, along with traditional materials, tools and teaching aids.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24692
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchuk.pdf490.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.