DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 63 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23893
Title: Функціонування педагогічної системи підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку
Authors: Коренева, І. М.
Keywords: педагогічна система
функціональний компонент
діяльність суб’єктів педагогічного процесу
pedagogical system
functional component
activity of subjects of the pedagogical process
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Коренева, І. М. Функціонування педагогічної системи підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку / І. М. Коренева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 90-94.
Abstract: Впровадження освіти для сталого розвитку – це один із напрямів розвитку сучасної освіти, зумовлений потребами сучасного суспільства. Тому підготовка вчителів до реалізації функцій освіти для сталого розвитку набуває стра- тегічного значення. У статті подано характеристику функціонування педагогічної системи підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку. Функціонування педагогічної системи проаналізо- вано з позицій діяльнісного підходу і охарактеризовано як поетапна взаємодія педагогів та студентів для досягнення мети підготовки: формування у майбутніх вчителів біології здатності розуміти та реалізовувати стратегію сталого розвитку. Взаємодія компонентів цієї системи складається як ланцюг послідовних, взаємопов’язаних дій, або етапів: етап постановки мети, етап планування діяльності, етап виконання дій, контрольний етап. Діяльність суб’єктів педагогічного процесу включає цільовий, прогностичний, операційний та результативний компоненти.
The introduction of education for sustainable development is one of the areas for the development of modern education, driven by the needs of modern society. Therefore, the training of teachers to implement the functions of education for sustainable development becomes of strategic importance. The article describes the functioning of the pedagogical system of training future teachers of biology to the realization of the functions of education for sustainable development. The functioning of the pedagogical system is analyzed from the standpoint of the activity approach and is characterized as a gradual interaction between teachers and students to achieve the goal of training: ability to understand and implement the strategy of sustainable development in the process of educating and upbringing students. The interaction of the components of this system is a chain of successive, interconnected stages: stage of goal setting, stage of activity planning, stage of implementation, control stage. Activities of the subjects of the pedagogical process include target, prognostic, operational and resultant components.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23893
Appears in Collections:Випуск 63

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koreneva I. М..pdf240.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.