DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 60 (том 2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23887
Title: Психолого-педагогічний аспект наступності у вивченні математики в 4-ому і 5-ому класах
Authors: Силюга, Л. П.
Січак, М. І.
Keywords: наступність у вивченні математики
початкова школа
основна школа
складники математичної компетентності
обчислювальні вміння та навички
геометрична пропедевтика
способи розв’язування сюжетних задач
continuity in the study of mathematics
elementary school
secondary school
components of mathematical competence
computing skills and abilities
geometric propaedeutics
methods of solving plot tasks
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Силюга, Л. П. Психолого-педагогічний аспект наступності у вивченні математики в 4-ому і 5-ому класах / Л. П. Силюга, М. І. Січак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 114-117.
Abstract: У статті проаналізовано стан і тенденції розвитку проблеми наступності у вивченні математики в четвертому і п’ятому класах загальноосвітньої школи. Забезпечення наступності є однією з основних умов успішної адаптації молодших школярів до навчання в основній школі та важливою передумовою успішного навчання у 5-му класі. У зв’язку з цим охарактеризовані типові труднощі адаптаційного періоду учнів на етапі переходу з початкової до основної школи та розроблені методичні рекомендації щодо їх усунення під час вивчення математики. На основі порівняльного аналізу навчальних програм з математики для 4-го та 5-го класів визначені дидактичні особливості формування основних складників математичної компетентності четвертокласників та п’ятикласників відповідно до змістових ліній. Зазначено послідовний механізм формування обчислювальних навичок, умінь розв’язувати прості та складені сюжетні задачі, вивчення геометричного матеріалу учнями 4-го та 5-го класів.
The article analyzes the state and trends of the development problem of continuity in the study of mathematics in the fourth and fifth classes of the general school. Ensuring continuity is one of the main conditions successful adaptation of junior pupils to stady in the secondary school and an important prerequisite for successful study in the 5th class. In this regard, characterized typical difficulties of the adaptation period of pupils at the transition stage from elementary to secondary school and developed methodical recommendations for their elimination in the study of mathematics. On the basis comparative analysis of the curriculum in mathematics for the 4th and 5th grades, definited the didactic peculiarities of the formation of the main components of mathematical competence of the fourth-graders and the five-grades according to the content lines. Indicated consistent mechanism for the formation of computing skills, abilities to solve to solve simple and composed plot tasks, study material geometric pupils 4th and 5th classes.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23887
Appears in Collections:Випуск 60 (том 2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syliuha L. P., Sichak M. I..pdf185.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.