DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 61 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23879
Title: Цілі навчання сировині хімічних технологій на засадах формування концептуальної структури поняття
Authors: Шапошник, А. М.
Лазарєва, Т. А.
Keywords: розвиток хімічної галузі
підготовка фахівців
методика навчання
цілі навчання
компетентнісний підхід
рівні засвоєння знань
професійно важливі якості
развитие химической отрасли
подготовка специалистов
методика обучения
цели обучения
компетентностный подход
уровни усвоения знаний
профессионально важные качества
development of the chemical industry
training of specialists
teaching methods
training goals
competence approach
levels of knowledge acquisition
professionally important qualities
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шапошник, А. М. Цілі навчання сировині хімічних технологій на засадах формування концептуальної структури поняття / А. М. Шапошник, Т. А. Лазарєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 61. - С. 327-331.
Abstract: У статті розглянуто актуальну проблему підготовки фахівців хімічного профілю. Встановлено, що такі фахівці повинні володіти знаннями та мати сформовану концептуальну структуру понять сировини, матеріалів та хімічних речовин, хімічних реакції та технологічних процесів, обладнання та його експлуатації, структури хіміко-технологічних систем. Проведено аналіз методичних систем та виявлено недоліки у формуванні цілей навчання студентів вищих навчальних закладів основам хімічних технологій. Встановлено, що у розробці цілей навчання слід враховувати компетентнісний підхід, результатом впровадження якого є формування у студентів відповідних знань, умінь, навичок, діяльнісно важливих якостей. Обґрунтовано та розроблено систему цілей навчання студентів вищих навчальних закладів щодо вивчення сировини хімічних технологій на засадах формування концептуальної структури поняття, у якій враховано рівні запам’ятовування, розуміння, застосування, аналізу, синтезу та оцінювання навчальної інформації, а також професійно важливі якості, що повинні бути сформовані у майбутніх фахівців.
В статье рассмотрена актуальная проблема подготовки специалистов химической отрасли. Установлено, что такие специалисты должны обладать знаниями и иметь сформированную концептуальную структуру понятий сырья, материалов и химических веществ, химических реакции и технологических процессов, оборудования и его эксплуатации, структуры химико-технологических систем. Проведен анализ методических систем и выявлены недостатки в формировании целей обучения студентов высших учебных заведений основам химических технологий. Установлено, что при разработке целей обучения следует учитывать компетентностный подход, результатом внедрения которого является формирование у студентов соответствующих знаний, умений, навыков, деятельностно важных качеств. Обоснована и разработана система целей обучения студентов высших учебных заведений по изучению сырья химических технологий на основе формирования концептуальной структуры понятия, в которой учтены уровни запоминания, понимания, применения, анализа, синтеза и оценивания учебной информации, а также профессионально важные качества, которые должны быть сформированы у будущих специалистов.
The actual problem of training specialists in the chemical industry is considered in the article. Specialists in the chemical industry must have knowledge and have a well-established conceptual framework for the concepts of raw materials, materials and chemicals, chemical reactions and technological processes, equipment and its operation, and the structure of chemical and technological systems. Analyses of methodological systems is conducted. Disadvantages in the formation of the goals of training students of higher education institutions to the foundations of chemical technology are revealed. In designing the learning objectives, a competent approach should be taken into account, the result of which is the formation of students with the relevant knowledge, skills, skills and qualities of activity. The system of goals of training students of higher educational institutions on the study of raw materials of chemical technologies on the basis of the conceptual structure of the concept is substantiated and developed. This system takes into account the levels of memorization, understanding, application, analysis, synthesis and evaluation of learning information, as well as professionally important qualities that should be shaped by future professionals.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23879
Appears in Collections:Випуск 61

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shaposhnyk_Lazarieva.pdf329.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.