DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 62 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23341
Title: Критерії та показники дієвості моніторингу якості професійної підготовки випускників професійно-технічних навчальних закладів
Authors: Гириловська, І. В.
Keywords: критерій
показник
моніторинг
якість
професійна підготовка
результативність
дієвість
професійно-технічний навчальний заклад
критерий
показатель
мониторинг
качество
профессиональная подготовка
результативность
действенность
профессионально-техническое учебное заведение
criterion
factor
monitoring
quality
professional training
outcome
effectiveness
vocational school
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гириловська, І. В. Критерії та показники дієвості моніторингу якості професійної підготовки випускників професійно-технічних навчальних закладів / І. В. Гириловська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 62. - С. 50-53.
Abstract: Одним із механізмів модернізації управління та контролю якості освіти є моніторинг. Він передбачає не лише відстеження стану об’єкта, але й вплив на цей стан, його корекцію з метою переведення на якісно новий, вищий рівень. Тому виникає необхідність у визначенні критеріїв та показників дієвості цього процесу. Враховуючи особливості моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників було встановлено: критерій мотивованості, що характеризує моніторинг як потужній засіб позитивного впливу на емоційно-вольову сферу учнів; критерій результативності, який вказує на професійну самоактуалізацію учнів під час моніторингового процесу, підвищення рівня їх професійних знань, умінь, якостей; критерій функціональності, що представлений можливістю утворення умовного еталона якості професійної підготовки учнів конкретного професійно-технічного навчального закладу.
Одним из механизмов модернизации управления и контроля качества образования является мониторинг. Он предусматривает не только отслеживание состояния объекта, но и влияние на это состояние, его коррекцию с целью перевода на качественно новый, более высокий уровень. Поэтому возникает необходимость в определении критериев и показателей действенности данного процесса. С учётом особенностей мониторинга качества профессиональной подготовки будущих квалифицированных рабочих было определено: критерий мотивации, характеризующий мониторинг как средство позитивного воздействия на эмоционально-волевую сферу учащихся; критерий результативности, указывающий на профессиональную само-актуализацию учащихся во время мониторингового процесса, повышение уровня их профессиональных знаний, умений, качеств; критерий функциональности, представленный возможностью образования условного эталона качества профессиональной подготовки учащихся конкретного профессионально-технического учебного заведения.
Monitoring is one of the mechanisms of upgrading management and quality education control. It covers both following up an object’s condition and the influence on this condition, its correction aiming to reach a new higher qualitative level. Therefore, the necessity arises in the defining criteria and factors of the given process effectiveness. Taking into account the monitoring peculiarities concerning the professional training of future qualified workers, the list of criteria was determined. It includes the motivation criterion, which characterizes monitoring as a powerful impact tool on the students’ emotional and volitional sphere; the result criterion, which indicates students’ professional self-actualization during monitoring process, increasing their level of professional skills and abilities; the functional criterion, characterized by the ca‑ pability of creation a new relative sample concerning students’ professional training of the concise vocational school.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23341
Appears in Collections:Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hyrylovska.pdf302.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.