DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 34 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22187
Title: Вища освіта в Україні: інтернаціоналізація, реформи, нововведення
Other Titles: Transformation of professional training of psychologists in the field of special education in the context of internationalization of higher education
Authors: Супрун, Д. М.
Keywords: інтернаціоналізація
вища освіта
мобільні міжнародні студенти
іноземні студенти
Європейська рамка кваліфікацій
Національна рамка кваліфікацій
компетентності
internationalization
higher education
mоbile іnternational students
foreign students
European Qualifications Framework
National Qualifications Framework
competences
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Супрун, Д. М. Вища освіта в Україні : інтернаціоналізація, реформи, нововведення / Д. М. Супрун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 34. – С. 171-178.
Abstract: У статті уточнюється визначення поняття «інтернаціоналізація вищої освіти»; подано деякі статистичні дані Організації економічного співробітництва і розвитку та Інституту статистики ЮНЕСКО щодо мобільних міжнародних студентів та іноземних студентів у світі; наведено актуальну статистику мобільності українських студентів за кордоном та іноземних студентів, що навчаються в українських університетах, отриману Центром досліджень суспільства. Вказано на необхідність розвитку викладацької мобільності як складової інтернаціоналізації вищої освіти. Зазначено останні інтернаціоналізаційні тенденції, що спостерігаються в світі; перераховано позитивні аспекти інтернаціоналізації вищої освіти, а також елементи культури університету, які необхідно розвивати в умовах інтернаціоналізації. У статті розглядаються стан і тенденції професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти. Здійснено огляд нормативних документів, що регламентують таку підготовку. Наведено перелік компетентностей, якими повинні володіти психолог по закінченню навчання. Доведено необхідність застосування компетентнісного підходу під час іншомовної підготовки психологів іноземною мовою.
The article clarifies the definition of «internationalization of higher education»; gives some statistics of the Organization for Economic Cooperation and Development and UNESCO Institute for Statistics about mobile international students and foreign students in the world; shows the actual statistics obtained of Centre for the Study of Society about mobility of Ukrainian students abroad and mobility of foreign students who study in Ukrainian universities. The article shows the necessity of teacher mobility as part of the internationalization of higher education. The article marks recent internationalization trends, which are observed worldwide; lists the positive aspects of internationalization of higher education and elements of the culture of the University, which must be developed in terms of internationalization. The article reviews the status and trends of professional training of psychologists in the field of special education foreign. The review of the standard documents, that regulate such training is made. The list of competencies that must specialistspsychologists own by the end of training is provided. The necessity of the applying of the competency approach in professional training of psychologists in the field of special education in foreign language is proved.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22187
Appears in Collections:Випуск 34

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_Suprun D..pdf246.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.