DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 34 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22134
Title: Теоретичне обґрунтування методики формування елементарних математичних уявлень у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю
Other Titles: Theoretical rationale of the methodology for the formation of elementary mathematical representations of children with moderate and severe mental retardation
Authors: Утьосова, О. І.
Keywords: помірна та тяжка розумова відсталість
виразні інтелектуальні порушення
технологія
корекція
навчання
формування математичних уявлень
moderate and severe mental retardation
expressive intellectual disturbances
technology
correction
learning
forming mathematical representations
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Утьосова, О. І. Теоретичне обґрунтування методики формування елементарних математичних уявлень у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю / О. І. Утьосова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 34. – С. 97-103.
Abstract: У статті розглядається проблема формування елементарних математичних уявлень у дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю. Автором охарактеризовано психологічні особливості, типи та рівні засвоєння знань з математики (рахунку) дітьми з тяжкими інтелектуальними порушеннями. Розкрито сутність та зміст середовищного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного методологічних підходів, що стали підґрунтям для розробки технології оптимізації засвоєння математичних уявлень дітьми з розумовою відсталістю. Охарактеризовано систему дидактичних принципів організації освітньо-виховного середовища, таких як: принцип наочності та практичної діяльності; усвідомленості й активності в навчанні; спрощення навчального матеріалу; принцип системності та послідовності засвоєння навчального матеріалу; науковості та доступності; диференційованого та індивідуального підходу; організації комплексного навчання математиці (рахунку); принцип корекційної спрямованості навчання математиці; ,,наскрізний” принцип формування математичних уявлень та навичок. У статті автор розкриває зміст психологічного та педагогічного блоків технології організації оптимізації засвоєння математичних уявлень дітьми з розумовою відсталістю, а також етапи її впровадження.
The article with the problem of elementary mathematical representation formation in children with moderate and severe mental retardation. The author characterizes the psychological features, types and levels of knowledge mastering in mathematics (arithmetics) by children with severe intellectual disabilities. The essence and content of environmental, personally-oriented, activity-based methodological approaches that have become the basis for the development of technology for optimizing the assimilation of mathematical representations by children with mental retardation is revealed. The system of didactic principles for organizing the educational and educational environment, such as: the principle of visibility and practical activity, is characterized; awareness and activity in learning; simplification of educational material; the principle of systematic and sequential assimilation of educational material; scientificity and accessibility; the differentiated and individual approach; the organization of integrated instruction in mathematics (arithmetics); the principle of correctional orientation of teaching mathematics; the comprehensive principle of formating mathematical representations. The author has revealed the content of psychological and pedagogical blocks of the technology for optimizing the assimilation of mathematical representations by children with mental retardation, as well as the stages of its implementation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22134
Appears in Collections:Випуск 34

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_Utiosova O. I..pdf362.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.