DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 33 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21968
Title: Науково-теоретичні основи проблеми комунікативного розвитку дітей із алалією
Other Titles: Scientifically-theoretical basis of the problem of communicational development of children with alalia
Authors: Марченко, І. С.
Засунько, І. О.
Keywords: комунікація
комунікативний розвиток
діти із алалією
communication
communicational development
children with alalia
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Марченко, І. С. Науково-теоретичні основи проблеми комунікативного розвитку дітей із алалією / І. С. Марченко, І. О. Засунько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 33. – С. 36-42.
Abstract: У статті розглядається проблема комунікативного розвитку дітей із алалією. Визначено поняття «комунікація», її види та форми, онтогенез комунікативно-мовленнєвої діяльності. Представлено етапи розвитку комунікативної діяльності дітей із однолітками та дорослими в нормі. Особлива увага приділяється характеристиці мотивів, засобів і комунікативних вмінь на кожному віковому етапі. В статті описуються особливості становлення експресивно-мімічних, предметно-дійових і мовленнєвих засобів спілкування у дітей із нормальним мовленнєвим розвитком і дітей із алалією. Зазначені види комунікативних бар’єрів. Подано аналіз літератури стосовно залежності успішності спілкуванні від стану сформованості комунікативних навичок і комунікативної активності, від сформованості мовленнєвих умінь, здатності застосовувати мовні засоби у відповідності цих вмінь до вікових нормативів. Висвітлено труднощі у комунікації дітей із алалією, виникають внаслідок мовленнєвого недорозвинення, обмеженого словникового запасу, порушення граматичної будови мови, порушення засвоєння синтагматично та парадигматично організованих мовних знаків. Дітям із алалією притаманні труднощі у комунікативній діяльності, що зумовлюють низьку ініціативність у міжособистісних стосунках з однолітками, неспроможність бути повноцінним партнером у грі, виразити словами свої погляди та почуття. Водночас у статті показано, що діти з алалією демонструють недостатній рівень сформованості мовних засобів: недостатність словникового запасу, експресивний та пасивний аграматизм, труднощі в звуковому оформленні слів. Безпосереднє вивчення особливостей комунікативного розвитку дітей із алалією дає змогу комплексно підійти до діагностики порушень комунікації цієї категорії дітей.
In the article we observe the problem of communicational development of children with alalia. The term «communication» is defined, also its types and forms, ontogenesis of communicational-speech activity. There are also phases of the normal development of communicational activity of children with peers and adults. Special attention is given to the characteristics of the motives, communicative means and skills in every age phase. In the article the features of forming of expressive-mimical, subject-active and communicational means of communication of children with normal speech development and children with alalia are described. Types of communicational barriers are mentioned. The analysis of literature, relative to the correlation between the success in communication and the condition of forming of communicational skills and activeness, the forming of speech abilities, and the ability to use the language means due to the age norms. The difficulties in the communication of children with alalia are shown, which originate due to the under-development of speech, limited word list, language grammar structure breaking, wrong acceptation of synthagmatic- and paradigm-organized language signs. Children with alalia have difficulties in communicational skills which cause low activity in internal relations with peers, inability to be a valuable partner in a game, to express the views and feelings with words. In the same time, the article describes that children with alalia demonstrate the insufficient level of the forming of communicational means: lack of word list, expressive and passive agramatism, the difficulties in a sound forming of the words. The direct studying of the special features of communicational development of children with alalia gives an ability to integrative diagnostics of the communicational disorders inside this category of children.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21968
Appears in Collections:Випуск 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9 Marchenko I., Zasunko I..pdf511.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.