DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3К (97) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21220
Title: Związki wzajemne wskaźników fizjologicznych i wydolności fizycznej przy wykonaniu testu na ergografie wioślarskim sportowcami i osobami nietrenującymi
Other Titles: Взаємозв`язки фізіологічних показників і фізичної працездатності при виконанні тесту на гребному ергографі спортсменами і особами не тренованими
Interrelations between physiological and physical performance indicators during the rowing ergography test for athletes and untrainers
Authors: Eider Paweł
Mazurok Natalia
Keywords: sprawność fizyczna
wysiłek fizyczny
wydolność
wytrzymałość fizyczna
kwas mlekowy
tętno
фізичне навантаження
витривалість
сила
молочна кислота
частота серцевих скорочень
швидкість
fitness
exercise
endurance
physical strength
lactic acid
heart rate
delayed onset muscle soreness
strength
speed
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Eider, Paweł. Związki wzajemne wskaźników fizjologicznych i wydolności fizycznej przy wykonaniu testu na ergografie wioślarskim sportowcami i osobami nietrenującymi / Eider Paweł, Mazurok Natalia // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 3К (97). - С. 12-16.
Abstract: Praca przedstawia zmiany fizjologiczne, takie jak tętno i kwas mlekowy, zachodzące podczas długotrwałego wysiłku wytrzymałościowego jakim był test na cykloergometrze wioślarskim. Wykonane badania na cykloergometrze wioślarskim na grupie 20 osób reprezentujących 4 grupy (wytrzymałościową, szybkościową, siłową, nietrenującą). Wykresy korelacji i regresji pokazują, że na osiągnięte wyniki nie miał wpływ wiek oraz płeć. Największe zależności zachodziły pomiędzy kwasem mlekowym, a wynikiem sportowy, między tętnem, a wynikiem oraz pomiędzy kwasem mlekowym, a tętnem. Poziom mleczanu wpływał na motorykę mięśni powodując dyskomfort w pracy, a w niektórych przypadkach również ból, co przekładało się na gorszy wynik sportowy. Większy poziom tętna spowodowany był podwyższonym poziomem kwasu mlekowego. Wyższa szybkość skurczów serca spowodowana była również koniecznością dostarczenia większej ilości tlenu do zakwaszonych mięśni oraz wyrzucenia z organizmu dwutlenku węgla.
Робота відображає специфіку фізіологічних змін в процесі тривалого фізичного навантаження на гребному ергометрі. Проведено дослідження на 20 тренованих (що спеціалізуються у видах спорту на витривалість, швидкість, силу) і нетренованих випробуваних. Коефіцієнти кореляції, регресії і графічні моделі показують, що в досліджуваній групі випробовуваних вік і стать не мають жодного впливу на досягнуті результати. Найвищі залежності проявилися між рівнем молочної кислоти, частотою серцевих скорочень і досягнутим результатом в процесі тестування. Виявлено, що рівень лактату впливає на моторику, викликаючи дискомфорт при роботі, а в деяких випадках біль, що виражалося в погіршенні спортивного результату. Висока частота серцевих скорочень визначалася підвищеним рівнем молочної кислоти в крові, високим кисневим запитом, накопиченням двоокису вуглецю, нейрогуморальними впливами.
In this article shows physiological changes such as heart rate and lactic acid, occurring during prolonged endurance exercise which was test on rowing ergometer. After analyzing the literature to define the concepts of physical fitness, endurance and physical strength, lactic acid and delayed muscle pain syndrome, have done research on the ergometer rowing on a group of 20 people representing four groups (endurance, speed, strength, non-training). Knowledge of fatigue, relaxing effect on the body and physiological changes that occur during prolonged exercise, has allowed me to better analyze the results in both sports (running distance, rowing time at distances of 1 km) and drivers of change in the body (lactic acid, heart rate). Correlation and regression graphs show that in the case of this particular research group on the profit he had age and sex (the whole group are men). Depending greatest overlap between the lactic acid and the result between the heart rate and the result of lactic acid and between and heart rate. For the first correlation lactate levels affect the motility of the muscles causing discomfort at work, and in some cases pain, which translated into a worse outcome Sports (slowing of muscle). Higher heart rate was caused by elevated levels of lactic acid because the body is trying to pump out as soon as a toxic chemical from the muscles to break it down. Higher speed of the heart rate was also due to the need to provide more oxygen to the muscles and acidified ejection from the body of carbon dioxide.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21220
Appears in Collections:Випуск 3К (97)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eider Paweł.pdf203.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.