DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21097
Title: Методична система формування інформологічних компетентностей майбутніх учителів інформатики
Authors: Шакотько, Віктор Васильович
Keywords: інформатика
інформологія
інформація
повідомлення
дані
інформаційні процеси
інформологічні компетентності
методична система
информатика
информология
информация
сообщения
данные
информационные процессы
информологические компетентности
методическая система
computer science
informology
information
report
data
information processes
informological competences
methodical system
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Шакотько, Віктор Васильович. Методична система формування інформологічних компетентностей майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика) / Шакотько Віктор Васильович ; [наук. кер. Жалдак Мирослав Іванович] ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2018. - 24 с.
Abstract: У дисертації запропоновано методичну систему формування інформологічних компетентностей майбутніх учителів інформатики, теоретично обґрунтовано та розроблено основні компоненти зазначеної системи, описано методи та засоби експериментальної перевірки ефективності такої системи. Уточнені в матеріалах дисертації підходи до пояснень основних понять інформології використано в підручниках з інформатики для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено структуру та зміст навчальної дисципліни «Основи інформології та методика навчання основних понять інформології в середній школі» як дисципліни для студентів спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) або інших спеціальностей галузі знань 01 Освіта\Педагогіка зі спеціалізацією Інформатика. Розроблено сайт «Інформологія в педагогічному університеті та школі», матеріали якого використовуються для дистанційного навчання студентів зазначених спеціальностей та слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики. Встановлено за результатами педагогічного експерименту, що використання розробленої методичної системи, навчання основ інформології з позицій сучасних поглядів на трактування основних понять інформатики за дотримання принципів науковості та системності сприяє фундаменталізації змісту підготовки майбутніх учителів інформатики, формуванню інформологічних компетентностей, необхідних їм у процесі навчання учнів основних понять інформатики.
В диссертации теоретически обоснованы и разработаны основные компоненты методической системы формирования информологических компетентностей будущих учителей информатики, описаны методы и средства экспериментальной проверки эффективности такой системы. Цель данного исследования – определение путей разрешения противоречия между необходимостью дальнейшей фундаментализации подготовки будущих учителей информатики, средством чего является формирование у них соответствующих информологических компетентностей, и отсутствием научно обоснованной методической системы их формирования. Цели обучения информатике в средней школе в последнее время ориентированы на формирование навыков использования информационно- коммуникационных технологий в учебной и будущей профессиональной деятельности. Прикладная направленность школьного курса информатики нашла отражение в содержании раздела «Информация. Информационные процессы и системы» и в требованиях к знаниям и умениям учащихся. Существующие учебники и пособия для общеобразовательных учебных заведений по информатике довольно часто ориентированы на формирование навыков работы с определенными программными продуктами и не содержат учебный материал по фундаментальным понятиям информатики или содержат его в искаженном виде. Вместе с тем, новые Государственные стандарты общего среднего образования и программы по информатике предусматривают формирование информологических компетентностей учащихся в структуре их информационно- коммуникационных компетентностей. Это предусматривает формирование у учителя информатики системы собственных информологических компетентностей, а также готовность к формированию и диагностирования уровней их сформированости у учеников 5-11-х классов. Подготовка будущего учителя информатики кроме обязательной фундаментальной подготовки, что обеспечивает соблюдение дидактического принципа научности в обучении, также должна носить практическую направленность, может реализоваться на основе рассмотрения в учебном процессе практически ориентированных задач. Установлено, что вопросы формирования информологических компетентностей как составляющей системы информатических компетентностей подробно не исследовались, не разработана методика формирования таких компетенций у будущих учителей информатики. Актуальность обозначенных выше проблем обусловила выбор темы диссертационного исследования. В процессе педагогического исследования согласно цели и поставленных заданий уточнены отдельные понятия информологии («информатика» как наука, «информационные процессы», «сообщение», «сведения», «данные», «информационные ресурсы»; обоснована структура системы информологических компетентностей будущих учителей информатики; раскрыта роль обучения основам информологии в дальнейшей фундаментализации содержания обучения будущих учителей информатики; теоретически обоснованы и разработаны основные компоненты методической системы формирования информологических компетентностей будущих учителей информатики (цели, содержание, методы, средства и формы обучения основам информологии), разработан курс «Основы информологии и методика обучения основных понятий информологии в средней школе» для педагогических университетов, средства дистанционного обучения этого курса на базе веб-сайта «Информология в педагогическом университете и школе»; определены критерии, показатели и уровни сформированости информологических компетентностей будущих учителей информатики; разработаны и апробированы в средних учебных заведениях Украины учебные методические комплексы по информатике для 9-х, 10-х, 11-х классов в соответствии с Государственным стандартом базового и общего среднего образования 2004 года и 5-х, 6-х, 7-х , 8-х, 9-х классов в соответствии со стандартом 2012 года. Результаты проведенного исследования дают основания сделать вывод, что внедрение предложенной методической системы формирования информологических компетентностей будущих учителей информатики является одним из направлений фундаментализации содержания их подготовки, способствует углублению и расширению теоретической базы знаний студентов; повышает мотивацию познавательной деятельности студентов, является основой для обеспечения единых подходов к трактовке основных понятий информатики; обеспечивает овладение навыками моделирования учебного процесса по информатике в школе, формирование у будущих учителей практических умений создавать современные учебные средства и методично грамотно их использовать в своей будущей профессиональной деятельности Использование методической системы формирования информологических компетенций будущих учителей информатики целесообразно реализовывать на основе современных достижений педагогической науки, систем и элементов дистанционного обучения, обеспечения условий и средств самостоятельной работы студентов. Проведенный педагогический эксперимент полностью подтвердил гипотезу исследования.
The author proposes the methodical system of the future computer science teachers informological competences formation. He has theoretically substantiated and developed the main components of the above - mentioned system. The methods and means of experimental control such system efficiency are described as well. Specified in the materials of the dissertation approaches to explaining the main concepts of informology are used in computer science textbooks for 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grades of general education institutions. The structure and content of discipline "Fundamentals of informology and methods of teaching the main notions of informology in secondary school" are defined as discipline for students of the specialty 014.09 Secondary education (Computer Science) or other specialties of the field of knowledge 01 Education \ Education Science with specialization Computer Science. The website "Informology at the Teaching University and school" was developed, the materials of which are used for distance teaching of the students of these specialties and students of postgraduate courses for Computer Science teachers. It is based on the results of the pedagogical experiment that the use of the developed methodical system, the study of the bases of informology from the standpoint of modern views on the interpretation of the basic Computer Science notions on the condition of adherence the principles of science and systemic contributes to the fundamentalization of the content of the future Computer Science teachers training , the formation of informological competencies necessary for them in the process of teaching the students the basic Computer Science concepts.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21097
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shakotko.pdf804.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.