DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20650
Title: Античні традиції у творчості Миколи Зерова
Authors: Гальчук, Оксана Василівна
Keywords: неокласицизм
концепція античності
міф
інтерпрета­ція класичних традицій
neoclassicism
the cjncept of antiquity
myth
неоклассицизм
Issue Date: 1998
Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Citation: Гальчук, О. В. Античні традиції у творчості Миколи Зерова : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 - українська література / Гальчук Оксана Василівна ; [наук. кер. Хропко П. П.] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 1998. - 17 с.
Abstract: У дисертаційному дослідженні аналізується система поглядів Зерова на античність як тип культури, її роль і місце у вітчизняному літературному процесі. Досліджуються особливості рецепції та трансформації античних традицій у поетичній спадщині Зерова. Акцентується увага на викорис­танні ним окремих жанрів античної лірики та інтерпретації провідних мотивів римської поезії. Встановлено, що в результаті осмислення пись­менником античності значною мірою сформувалися його світоглядні й естетичні позиції та способи творення художнього світу.
В диссертации анализируется система взглядов Зерова на античность как тип культури, ее роль и место в национальном литературном процессе. Исследуются особенности рецепции и трансформации античньїх традиций в позтическом наследии Зерова. Акцентируется внимание на использовании им отдельньїх жанров античной лирики, а также интерпретации основных мотивов римской поэзии. Установлено, что в результате осмыслення писателем античности в значительной степени сформировались его мировоззренческие и зстетические позиции и способы изображения художественного мира.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20650
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100310115.pdf762.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.