DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 134 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20191
Title: Моделювання процесу застосування електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів
Other Titles: Моделирование процесса применения электронных образовательных ресурсов в профессиональной подготовке будущих электромонтеров
Modeling the process of using electronic educational resources in the professional training of future electricians
Authors: Гермак, О. Л.
Keywords: електронний освітній ресурс
майбутній електромонтер
інформатизація
модель
професійна підготовка
енергетичний профіль
педагогічні умови
электронный образовательный ресурс
будущий электромонтер
профессиональная подготовка
модель
педагогические условия
electronic educational resources
future electrician
information
model
еlectrician
vocational training
pedagogical conditions
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гермак, О. Л. Моделювання процесу застосування електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів / О. Л. Гермак // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХIV (134). – С. 58-65.
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність системного моделювання процесу застосування електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів. Надана характеристика реалізації моделі на різних рівнях. Виокремлюється проблема моделювання педагогічного процесу з врахуванням взаємозв’язків інформаційно-комунікаційної та педагогічної складових навчання професії електромонтерів у ПТНЗ. У підґрунтя підготовки покладено загально-педагогічні закономірності, що дають змогу прогнозувати відповідний вплив специфічних педагогічних умов на навчальну діяльність учнів: дидактичні, психолого- педагогічні, соціологічні; організаційні. Привноситься комплекс особливостей підготовки електромонтерів в умовах сталого розвитку освіти, пов’язаних з інформатизацією навчання професіям енергетичного спрямування із застосуванням ЕОР, компетентний відбір навчального матеріалу щодо розроблення ЕОР. Пропонуються відповідні етапи побудови інноваційної моделі, за допомогою якої виділені специфічні педагогічні умови даного процесу.
В статье обоснована необходимость системного моделирования процесса применения электронных образовательных ресурсов в профессиональной подготовке будущих электромонтеров. Дана характеристика реализации модели на разных уровнях. Выделяется проблема моделирования педагогического процесса с учетом взаимосвязей информационно- коммуникационной и педагогической составляющих обучения профессии электромонтеров в ПТО. В основу подготовки положено в-педагогические закономерности, позволяющие прогнозировать соответствующее влияние специфических педагогических условий на учебную деятельность учащихся: дидактические, психолого-педагогические, социологические; организационные. Привносится комплекс особенностей подготовки электромонтеров в условиях устойчивого развития образования, связанных с информатизацией обучения профессиям энергетического направления с применением ЭОР, компетентный отбор учебного материала по разработке ЭОР. Предлагаются соответствующие этапы построения инновационной модели, с помощью которой выделены специфические педагогические условия данного процесса.
The article substantiates the necessity of system modeling of the application of electronic educational resources in the training of future electricians. The characteristics of model implementation at different levels are given. The problem of modeling the pedagogical process with consideration of the interconnections of information and communication and pedagogical components of training of the profession of electrician in the vocational school is highlighted. The basis of preparation is the general pedagogical regularities, which allow to predict the corresponding influence of specific pedagogical conditions on students’ educational activity: didactic, psychological and pedagogical, sociological; organizational. The complex of peculiarities of the training of electricians in the conditions of sustainable development of education, connected with the informatization of training for the professions of the energy direction with the use of the EОR, the competent selection of educational material on the development of EОR is introduced. The appropriate stages of constructing an innovative model are proposed, with the help of which specific pedagogical conditions of this process are singled out.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20191
Appears in Collections:Випуск 134

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hermak.pdf292.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.