DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 24 (ІІ том) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19976
Title: Інноваційні засоби розвитку соціальності дошкільників в інклюзивному освітньому просторі
Authors: Григоренко, Валерія Леонідівна
Рассказова, Ольга Ігорівна
Рассказова, Поліна Ігорівна
Keywords: соціальність
діти дошкільного віку
інклюзивний освітній простір
засоби розвитку соціальності
socialitу
preschoolers
inclusive educational space
solutions of development of a sociality
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Григоренко, В. Л. Інноваційні засоби розвитку соціальності дошкільників в інклюзивному освітньому просторі / В. Л. Григоренко, О. І. Рассказова, П. І. Рассказова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 24 (ІІ том). – С. 25-33.
Abstract: У статті репрезентоване теоретичне обґрунтування інноваційних засобів розвитку соціальності дошкільників в інклюзивному освітньому просторі. При розробці таких засобів авторки орієнтувалися на розуміння соціальності як набутої індивідом характеристики, що поєднує у собі її соціальний досвід та суб’єктність. Доведено, що дошкільний вік є найбільш сприятливим для засвоєння цінностей суспільства, відкритого для людей з інвалідністю. У якості дієвого засобу розвитку соціальності дошкільників розглянуто соціально-педагогічні ігри, методи стимулювання, включення, театралізації, соціального навчання, виховання особистості у колективі, а також індивідуальні картки досягнень, технічні засоби комунікації, інклюзивні іграшки тощо. Висвітлено інноваційні засоби розвитку соціальності дошкільників, зокрема «Книги – соціальні історії» та «Картки – життєві історії».
Innovative facilities for the development of socialism of preschoolers in inclusive educational space. The article presents the theoretical substantiation of innovative means of development of pre-schoolers' sociality in the inclusive educational space. In the development of such tools, the authors focused on the understanding of sociality as a characteristic acquired by an individual, combining social experience and subjectivity. It is proved that pre-school age is the most favorable for assimilating the values of society open to people with disabilities. The social-pedagogical games, methods of stimulation, inclusion, theatricalization, social learning, the upbringing of the individual in the collective, as well as individual cards of achievements, technical means of communication, inclusive toys. Innovative solutions of development of a sociality of preschoolers are highlighted as “Books as social stories” and “Cards as life stories”.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19976
Appears in Collections:Випуск 24 (ІІ том)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grygorenko.pdf306.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.