DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19809
Title: Формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки
Authors: Батухтіна, Ольга Геннадіївна
Keywords: національна культура
українська народна іграшка
формування
діти шостого року життя
a national culture
a national culture
the Ukrainian national toy
forming
the sixth years old children
национальная культура
украинская народная игрушка
формирование
дети шестого года жизни
Issue Date: 1999
Publisher: Вид-во ім. М. П. Драгоманова
Citation: Батухтіна, О. Г. Формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Батухтіна Ольга Геннадіївна ; [наук. керівник Артемова Любов Вікторівна] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 1999. - 21 с.
Abstract: В дисертації висвітлюється роль та можливості використання української народної іграшки для успішної реалізації національного виховання в дошкільному закладі. Обгрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови та методика формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки, розроблено критерії та показники, які об’єктивно характеризують рівень набутих дітъми знань, умінь, навичок, подані дані, яки свідчать про ефективність впровадження експериментальної методики ознайомлення дітей з українською народною іграшкою. В досліджені обгрунтовано результативність комбінованої моделі навчання, за якою цілеспрямовано розвиваються творчі здібності дитини та відбувається процес набуття спеціальних навичок та вмінь. Вона передбачає також створення належного середовища для розвитку пізнавальної творчої активності дошкільників, сприятливий мікроклімат між педагогами i дітъми на заняттях i поза ними, співпрацю родини з дошкільним закладом, доступність дитячому сприйманню підібраному матеріалу, що забеспечує самовияв дитини без прямої допомоги дорослого, а лише за умови опосередкованого керівництва i практичної творчої діяльності.
In this dissertation the role and significance of the elements of national toy as the means of forming some elements of national culture in the 6th years old children is exposed. The pedagogical conditions of successful realization of upbringing in the pre-school educational establishments by means of national toy are also substantiated there. The given facts show the efficiency of using the experimental methodics. The research has confirmed representation, which has developed in progressive pedagogic about that that the national toy is the important and most accessible means of education children of the sixth year.
В диссертации освещаются роль и возможности использования украинской народной игрушки для успешной реализации национального воспитания в дошкольном учреждении. Обоснованы и экспериментально проверены педагогические условия и методика формирования элементов национальной культуры у детей шестого года жизни средствами украинской народной игрушки, разработаны критерии и показатели, объективно характеризующие уровень приобретенных знаний, умений и навыков, представлены данные, свидетельствующие об эффективности применения экспериментальной методики ознакомления детей с украинской народной игрушкой. В исследовании обоснована результативность комбинированной модели обучения, согласно которой целенаправленно развиваются творческие способности ребенка и происходит процесс приобретения специальных умений и навыков. Она предусматривает также создание соответствующей обстановки для развития познавательной творческой активности дошкольников, благоприятный микроклимат между педагогами и детьми на занятиях и вне их, сотрудничество семьи с дошкольным учреждением, доступность детскому восприятию подобранного материала, обеспечивает самовыражение ребенка без прямой помощи взрослого, а только через опосредствованное руководство и практическую творческую деятельность.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19809
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Batukhina O. H.pdf851.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.