DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 5К (86) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19074
Title: Принципи формування і розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
Authors: Матвійчук, Т. Ф.
Соловйов, В. Ф.
Окопний, А. М.
Keywords: педагогічна майстерність
принципи формування і розвитку
майбутній вчитель
професійна підготовка
вищі навчальні заклади
педагогическое мастерство
принципы формирования и развития
будущий учитель
профессиональная подготовка
высшие учебные заведения
pedagogical mastery
the principles of formation and development
future teacher
vocational training
highereducational institutions
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Матвійчук, Т. Ф. Принципи формування і розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки / Т. Ф. Матвійчук, В. Ф. Соловйов, А. М. Окопний // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5К (86) : Наукові матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», присвяченої 20-ти річчю факультету фізичного виховання Дрогобицького держ. пед ун-ту імені Івана Франка (18 – 19 травня 2017 р.). – С. 192-197.
Abstract: Ефективність становлення і розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів на етапі навчання у ВНЗ забезпечується професійно-педагогічною спрямованістю, соціокультурною детермінованістю освітньої діяльності, безперервністю і наступністю педагогічної освіти, єдністю індивідуалізації та диференціації підготовки вчителя тощо. Важливими в організації загальнопедагогічної підготовки вчителя вважають принципи: цілісності, науковості, зв’язку теорії і практики, систематичності та послідовності, єдності навчання і виховання. Узагальнення досвіду її практичної організації стосовно вчителя виявило такі специфічні принципи: професійно-педагогічної спрямованості; інтегративності; індивідуалізації та диференціації; єдності загального, особливого та індивідуального. В статті визначено основні принципи формування і розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів: цілісності педагогічного процесу; індивідуалізації та диференціації; професійно-педагогічної спрямованості; єдності наукової та педагогічної діяльності; соціокультурної детермінації підготовки майбутнього вчителя; безперервності та наступності педагогічної освіти; включеності педагога в інноваційну діяльність; імплікації загальної та педагогічної культури; фасилітації; спільної творчої діяльності; професійно-педагогічного самовдосконалення. Крім названих, формування і розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів має спиратися на інші специфічні принципи, зокрема: принцип активної взаємодії суб’єктів освітнього середовища, принцип підтримки творчих ініціатив і принцип оптимальності. Завдання становлення і розвитку педагогічної майстерності передбачає проектування особистості та виховання її творчої індивідуальності у процесі професійної підготовки на основі сукупності принципів, а також урахування традиційних та інноваційних принципів.
Эффективность становления и развития педагогического мастерства будущих учителей на этапе обучения в вузе обеспечивается профессионально-педагогической направленностью, социокультурной детерминированностью образовательной деятельности, непрерывностью и преемственностью педагогического образования, единством индивидуализации и дифференциации подготовки учителя. Важными в организации общепедагогической подготовки учителя считают принципы: целостности, научности, связи теории и практики, систематичности и последовательности, единства обучения и воспитания. Обобщение опыта ее практической организации относительно учителя выявило следующие специфические принципы: профессионально-педагогической направленности; интегративности; индивидуализации и дифференциации; единства общего, особенного и индивидуального. В статье определены основные принципы формирования и развития педагогического мастерства будущих учителей: целостности педагогического процесса; индивидуализации и дифференциации; профессионально- педагогической направленности; единства научной и педагогической деятельности; социокультурной детерминации подготовки будущего учителя; непрерывности и преемственности педагогического образования; включенности педагога в инновационную деятельность; импликации общей и педагогической культуры; фасилитации; совместной творческой деятельности; профессионально-педагогического самосовершенствования. Кроме названных, формирование и развитие педагогического мастерства будущих учителей должно опираться на другие специфические принципы, в частности: принцип активного взаимодействия субъектов образовательной среды, принцип поддержки творческих инициатив и принцип оптимальности. Задача становления и развития педагогического мастерства предусматривает проектирование личности и воспитания ее творческой индивидуальности в процессе профессиональной подготовки на основе совокупности принципов, а также учета традиционных и инновационных принципов.
The effectiveness of the formation and development of the pedagogical mastery of future teachers at the stage of study at the university is ensured by the professional pedagogical orientation, the sociocultural determinism of educational activity, the continuity and continuity of pedagogical education, the unity of individualization and differentiation of teacher training. The principles of integrity, scientific character, the connection between theory and practice, systematism and consistency, the unity of teaching and upbringing are important in the organization of general pedagogical preparation of the teacher. The generalization of the experience of its practical organization with respect to the teacher revealed the following specific principles: vocational and pedagogical orientation; Integrity; Individualization and differentiation; Unity of the general, the particular and the individual. The article defines the basic principles of the formation and development of the pedagogical mastery of future teachers: the integrity of the pedagogical process; Individualization and differentiation; Vocational and pedagogical orientation; Unity of scientific and pedagogical activity; Sociocultural determination of the preparation of the future teacher; Continuity and continuity of teacher education; Involvement of the teacher in innovative activities; The implication of general and pedagogical culture; Facilitation; Joint creative activity; Professional and pedagogical self-improvement. In addition to the above, the formation and development of the pedagogical mastery of future teachers should be based on other specific principles, in particular: the principle of active interaction among subjects of the educational environment, the principle of supporting creative initiatives and the principle of optimality. The task of the formation and development of pedagogical mastery involves the design of the personality and education of its creative individuality in the process of professional training on the basis of a set of principles, as well as the consideration of traditional and innovative principles.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19074
Appears in Collections:Випуск 5К (86)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matviichuk_ Solovyov Valeriy_Okopnyy.pdf550.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.