DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 5К (86) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19034
Title: Проблеми відбору кандидатів до підрозділів сил спеціальних операцій
Authors: Кузнецов, М.В.
Keywords: сили спеціальних операцій
функціональний стан організму
комплексний силовий тест
силы специальных операций
функциональное состояние организма
комплексный силовой тест
special operations forces
functional state of the organism
complex force test
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кузнецов, М. В. Проблеми відбору кандидатів до підрозділів сил спеціальних операцій / М. В. Кузнецов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5К (86) : Наукові матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», присвяченої 20-ти річчю факультету фізичного виховання Дрогобицького держ. пед ун-ту імені Івана Франка (18 – 19 травня 2017 р.). – С. 172-177.
Abstract: Мета: визначення рівня фізичної підготовленості та функціонального стану курсантів 2-3 курсів ВВНЗ – потенціальних кандидатів до зарахування у підрозділи ССО. Матеріал: поява у Збройних Силах України окремого роду сил - Сил спеціальних операцій (ССО) викликала необхідність підготовки для них спеціального контингенту. На першій спробі підготовки тільки 20% кандидатів пройшли випробування фізичної, психологічної і функціональної підготовленості. Тому необхідно заздалегідь готувати і перевіряти функціональну (в першу чергу), фізичну й психологічну готовність кандидатів у підрозділи ССО. У дослідженні взяли участь 52 курсанти 2 та 3 курсів. Тестування проведено за цілим комплексом фізичних вправ та тестів оцінки функціонального стану організму курсантів. Результати: дослідження показали що курсанти другого і третього курсів за своїм фізичним розвитком і рівнем функціонального стану організму мало чим відрізняються (Р>0,05). Як показує практика цей рівень дозволяє виконувати нормативи з фізичної підготовки НФП-2014 на задовільні оцінки (і вище), але такий рівень підготовленості не дозволяє претендувати на зарахування у підрозділи ССО. Невисокі результати показані в роботі на силову витривалість (КСТ, 4,3 ± 0,43 разів), у стрибках в довжину (208,45±8,9 см), і в гнучкості (3,6±1,6 бали). Висновки: Рівень функціонального стану організму курсантів знаходиться на задовільному рівні і потребує подальшого покращення, рівень фізичної підготовленості курсантів 3 і особливо 2 курсів ще недостатній для участі у відборі до підрозділів ССО. Для успішного вирішення бойових завдань сучасної бойової підготовки рівень фізичної підготовленості має бути не нижче оцінки «добре».
Цель: определение уровня физической подготовленности и функционального состояния курсантов 2-3 курсов ВВНЗ – потенциальных кандидатов к зачислению в подразделения ССО. Материал: появление в Вооруженных Силах Украины отдельного рода сил - Сил специальных операций (ССО) вызывала необходимость подготовки для них специального контингента. На первой попытке подготовки только 20% кандидатов прошли испытание физической, психологической и функциональной подготовленности. Поэтому необходимо предварительно готовить и проверять функциональную (в первую очередь), физическую и психологическую готовность кандидатов в подразделения ССО. В исследовании приняли участие 52 курсанта 2 и 3 курсов. Тестирование проведено за целым комплексом физических упражнений и тестов оценки функционального состояния организма курсантов. Результаты: исследования показали что курсанты второго и третьего курсов за своим физическим развитием и уровнем функционального состояния организма мало чем отличаются (Р>0,05). Как показывает практика этот уровень позволяет выполнять нормативы из физической подготовки НФП-2014 на удовлетворительные оценки (и выше), но этот уровень подготовленности не позволяет претендовать на зачисление в подразделения ССО. Невысокие результаты показаны в работе на силовую выносливость (КСТ 4,3 ± 0,43 раз), в прыжках в длину (208,45±8,9 см), и в гибкости (3,6±1,6 баллы). Выводы: Уровень функционального состояния организма курсантов находится на удовлетворительном уровне и нуждается в последующем улучшении, уровень физической подготовленности курсантов 3 и особенно 2 курсов еще недостаточный для участия в отборе в подразделения ССО. Для успешного решения боевых задач уровень физической подготовленности должна быть не ниже оценки «хорошо».
Purpose: to determine the level of physical preparedness and functional condition of cadets of second - third years of higher military institutions - potential candidates for admission to the SOF units. Material: the appearance in the Armed Forces of Ukraine of a separate kind of force - the Special Operations Forces (SOF) caused the need for training a special contingent for them. At the first attempt of preparation only 20% of candidates passed the test of physical, psychological and functional readiness. Therefore, it is necessary to prepare and check in advance the functional (first of all), physical and psychological readiness of candidates for SOF units. 52 cadets of second and third years participated in the study. The testing was carried out for a whole range of physical exercises and tests assessing the functional state of the body cadets. Results: study showed that second and third year cadets behind their physical development and the level of the functional state of the organism differ little (P> 0.05). As practice shows, this level allows to comply with the standards from the physical preparation of the SPP-2014 for satisfactory grades (and higher), but this level of preparedness does not allow to apply for admission to the SOF units. Low results are shown in the work on strength endurance (CFT 4.3 ± 0.43 times), in long jump (208.45 ± 8.9 cm), and in flexibility (3.6 ± 1.6 points). Conclusions: The level of the functional state of the body of cadets is at a satisfactory level and needs further improvement, the level of physical preparedness of cadets of third and especially second years is still insufficient to participate in the selection for SOF units. For successful resolution of combat missions, the level of physical preparedness should not be lower than the "good" score.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19034
Appears in Collections:Випуск 5К (86)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuznetsov.pdf472.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.