DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 5К (86) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19029
Title: Особливості проведення спеціально-адаптованого комплексу лікувальної гімнастики для хворих на сечокам`яну хворобу при тренуючому руховому режимі після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії
Authors: Кузан, М. М.
Магльований, А. В.
Закаляк, Н. Р.
Keywords: фізична реабілітація
лікувальна гімнастика
тренуючий руховий режим
физическая реабилитация
лечебная гимнастика
щадяще-тренирующий двигательный режим
physical rehabilitation
curative gymnastics
coaching movements mode
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кузан, М. М. Особливості проведення спеціально-адаптованого комплексу лікувальної гімнастики для хворих на сечокам`яну хворобу при тренуючому руховому режимі після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії / М. М. Кузан, А. В. Магльований, Н. Р. Закаляк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5К (86) : Наукові матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», присвяченої 20-ти річчю факультету фізичного виховання Дрогобицького держ. пед ун-ту імені Івана Франка (18 – 19 травня 2017 р.). – С. 166-172.
Abstract: Проблема фізичної реабілітації хворих на сечокам’яну хворобу є актуальною у сучасній урології в зв’язку із зростаючою поширеністю серед населення, високою частотою рецидивів каменеутворення, важкістю і тривалістю перебігу. Тому метою нашої роботи стала розробка комплексу спеціально-адаптованих фізичних вправ лікувальної гімнастики для хворих на сечокам’яну хворобу після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії при тренуючому руховому режимі санаторно-курортного лікування. В роботі використано такі методи дослідження: аналіз та узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури; документальні методи (вивчення історії хвороби), соціологічні методи, методи педагогічного експерименту та педагогічного спостереження. Як результат нами було розроблено комплекс спеціально-адаптованих фізичних вправ лікувальної гімнастики при щадному руховому режимі санаторно-курортного лікування. Даний комплекс направлений на вирішення основних завдань фізичної реабілітації для хворих на сечокам’яну хворобу, а саме посилення скорочувальної здатності гладкої мускулатури нирок і сечоводів, що сприяє пришвидшеному виведенню роздробленого конкременту каменя, відновлення функцій сечовивідної системи та організму хворого вцілому. Наш комплекс характеризується послідовною та частою зміною вихідних положень, з використанням елементів степ-аеробіки, які спрямовані на закріплення існуючого результату шляхом посилення скорочувальної і рухової функції сечовивідних шляхів та загального підвищення тонусу м'язів всього організму та уникнення рецидивів каменеутворення.
Проблема физической реабилитации больных мочекаменной болезнью актуальна в современной урологии в связи с растущей распространенностью среди населения, высокой частотой рецидивов камнеобразования, тяжестью и длительностью течения. Поэтому целью нашей работы стала разработка комплекса специально-адаптированных физических упражнений лечебной гимнастики для больных мочекаменной болезнью после экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии при тренирующем двигательном режиме санаторно-курортного лечения. В работе использованы следующие методы исследования: анализ и обобщение данных специальной научно-методической литературы; документальные методы (изучение истории болезни), социологические методы, методы педагогического эксперимента и педагогического наблюдения. В результате нами был разработан комплекс специально-адаптированных физических упражнений лечебной гимнастики при щадящем двигательном режиме санаторно-курортного лечения. Данный комплекс направлен на решение основных задач физической реабилитации для больных мочекаменной болезнью, а именно усиление сократительной способности гладкой мускулатуры почек и мочеточников, что способствует ускоренном выведению раздробленного конкремента камня, восстановление функций мочевыводящей системы и организма больного в целом. Наш комплекс характеризуется последовательной и частой сменой исходных положений, с использованием элементов степ-аэробики, направленных на закрепление существующего результата путем усиления сократительной и двигательной функции мочевыводящих путей и общего повышения тонуса мышц всего организма и избежания рецидивов камнеобразования.
The physical rehabilitation problem for patients with urolithiasis is an urgent issue in a modern urology due to a rising distribution such disease within the population, a high frequency of relapse of stone creation, and the severity and duration of the course. Thus, the aim of our research became a creation complex of special adopted physical exercises of curative gymnastics for pacients with urolithiasis after extracorporeal shock wave lithotripsy in the to coaching movements mode of spa treatments. Research ments method susedin the article: data analysisand generalizationof special scientific and methodological literature; documentary methods (study a disease’story) sociological methods, methods of pedagogical experiment and pedagogical observation. As a result, we have done a system of special adopted physical exercises of curative gymnastics with moderate regime of motor mode with sanatorium and resort treatment. This system is directed on decision of the main tasks of physical rehabilitation for patients sick on urolithiasis, namely intensification the contractile capacity of the kidneys and ureters’ smooth muscle that assists to the advancement and removal of stones, restoring function and urinary system of the patient in general. Our complex is characterized by consistent and frequent change of assumptions, using elements of step aerobics, that is aimed at consolidating current ways of results by increasing contractility and urinary tract motor function and improve overall muscle tone of the whole organism and to avoid a recurrence of stone formation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19029
Appears in Collections:Випуск 5К (86)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzan_ Mahlyovanyy_Zakalyak.pdf592.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.