DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 5К (86) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18886
Title: Оцінка професійної спрямованості майбутнього вчителя, організатора оздоровчо-спортивної роботи з молодшими школярами
Authors: Давидюк, І.В.
Keywords: професіоналізм
компетентність
оздоровчо-спортивна робота
професійна спрямованість
профессионализм
компетентность
оздоровительно-спортивная работа
профессиональная направленность
professionalism
competence
recreational and sports activities
professional orientation
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Давидюк, І. В. Оцінка професійної спрямованості майбутнього вчителя, організатора оздоровчо-спортивної роботи з молодшими школярами / І. В. Давидюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5К (86) : Наукові матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», присвяченої 20-ти річчю факультету фізичного виховання Дрогобицького держ. пед ун-ту імені Івана Франка (18 – 19 травня 2017 р.). – С. 104-107.
Abstract: Оцінка професійної спрямованості майбутнього вчителя, організатора оздоровчо-спортивної роботи з молодшими школярами. Зміни, що відбуваються в українському суспільстві, вимагають від педагога фундаментальних професійних знань, інноваційності мислення і володіння практико-орієнтованим, дослідницьким підходом. Серед них найбільш важливих аспектів професіоналізму фахівця є професійна спрямованість особи і педагогічні здібності. Метою роботи було виявити рівні сформованості спрямованості на педагогічну діяльність у студентів спеціальності «початкова освіта», майбутніх організаторів оздоровчо-спортивної роботи з молодшими школярами. Проведене опитування за методикою Е.М. Рогова виявило, що у студентів переважає високий рівень професійної спрямованості типів «предметник», «інтелігент», що є позитивним, оскільки робота вчителя початкових класів вимагає підвищеної інтересу до змісту освіти і високого творчого потенціалу. Більш низький рівень прояву має спрямованість на організаторську, комунікативну діяльність (типи «організатор», «комунікатор»), що можна трактувати як недооцінку необхідності широкого спектру умінь саме даних напрямків. Автором підтверджено, що результатом професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя є формування творчої компетентності педагога як показника якості навчання випускника, яку слід розуміти як інтегральну готовність і здатність зрілої особистості будувати свій професійний розвиток з постійним ускладненням завдань і зростанням рівня досягнення, які найбільш повно реалізують психологічні ресурси людини.
Изменения, происходящие в украинском обществе, требуют от педагога фундаментальных профессиональных знаний, инновационности мышления и владение практико-ориентированным, исследовательским подходом. Среди них наиболее важных аспектов профессионализма специалиста является профессиональная направленность личности и педагогические способности. Целью работы было выявить уровни сформированности направленности на педагогическую деятельность у студентов специальности «начальное образование», будущих организаторов оздоровительно-спортивной работы с младшими школьниками. Проведенный опрос по методике Е.М. Рогова выявило, что у студентов преобладает высокий уровень профессиональной направленности типов «предметник», «интеллигент», что является положительным, поскольку работа учителя начальных классов требует повышенного интереса к содержанию образования и высокого творческого потенциала. Более низкий уровень проявления имеет направленность на организаторскую, коммуникативную деятельность (типа «организатор», «коммуникатор»), что можно трактовать как недооценку необходимости широкого спектра умений именно данных направлений. Автором подтверждено, что результатом профессионально-педагогической подготовки будущего учителя является формирование творческой компетентности педагога как показателя качества обучения выпускника, которую следует понимать как интегральную готовность и способность зрелой личности строить свое профессиональное развитие с постоянным усложнением задач и возрастанием уровня достижений, наиболее полно реализующих психологические ресурсы человека.
The changes taking place in Ukrainian society require teacher’s fundamental professional knowledge, innovative thinking and possession of practice-oriented, research approach. Among them, the most important aspects of professionalism are personal professional orientation and teaching abilities. The aim of the research was to identify the level of focus formation on educational activities for the students in specialty "primary education" as the organizers of future recreational and sports activities with the younger students. The survey made with the method by E. Rogov found that the high level of professional focus dominates among the students in the types "for subject", "intelligent", which is positive as the primary school teacher’s work requires an increased interest in educational content and high creativity. The author confirmed that the result of professional and pedagogical training of future teachers is to develop creative competence of the teacher as an indicator of the quality of alumnus education, which must be understood as an integral willingness and ability of personal mature to build professional development with a constant complication of tasks and increasing of the level of achievement that realize the psychological human resources most fully.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18886
Appears in Collections:Випуск 5К (86)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Davydyuk.pdf541.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.