DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18843
Title: Актуалізація професійної підготовки студентів спеціальності «Міжнародні відносини»
Authors: Ковчина, Ірина Михайлівна
Keywords: професійна підготовка
студенти-міжнародники
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ковчина, І. М. Актуалізація професійної підготовки студентів спеціальності «Міжнародні відносини» / І. М. Ковчина // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи : Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 30 – 31жовтня 2017 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017 - С. 32-34.
Abstract: Сучасна національна професійна підготовка студентів ведеться згідно європейської системи на ступінь «бакалавр» та відповідає вимогам Болонського процесу. Зупинимось на окремих позиціях. Як відомо, підготовка студентів згідно Болонського процесу полягає у головному завданні – гармонізації систем освіти країн Європи з метою створення єдиного європейського простору з вищої освіти.
Description: 1. http://vnz.org.ua/bolonskyj-protses 2. http://vnz.org.ua/novyny/vstup/10276-chetverta-chastyna-tsogorichnyh-vidminnykivobrala-zakordonni-vyshi-cedos) 3. Nichkalo N.G.: Reformowanie kształcenia zawodowego a zagadnienia modernizacji przygotowania kadry pedagogicznej – w kontekscie europejskim // Edukacja nauczycielska: Praca zbiorowa z cyklu: „Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli” / Politechnika Radomska; Pod red. F. Szloska. – Radom, 1998. – S. 106-111. 4. Андрущенко Т.В. Політична освіта як чинник формування демократичних політичних цінностей у молодіжному середовищі сучасної України / Т. В. Андрущенко // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 92. - С. 318-319. - Режим доступу 08.09.2017: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_92_79. 5. Ковчина, Ірина Михайлівна. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S2 1FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLOR TERMS=0&S21STR=Реформування загальної середньої і педагогічної освіти в Польщі у 8090-х роках ХХ ст. [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ковчина Ірина Михайлівна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 1997. - 168 с. 6. Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. Т. Лозовецька та ін. ; за заг. ред. Лозовецької В. Т.] ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. - К. : Педагогічна думка, 2010. - 132 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 128132. - 300 экз. - ISBN 978-966-644-169-3. 7. Холоденко, Олена Віталіївна. Педагогічні умови соціальної адаптації випускників 34 шкіл-інтернатів у соціокультурному середовищі [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Холоденко Олена Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2011. - 21 с
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18843
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovchina.pdf219.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.