DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 17 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18661
Title: Реалізація фахової спрямованості дисципліни "Фізика" для студентів-товарознавців
Other Titles: Реализация профессиональной направленности дисциплины "Физика" для студентов-товароведов
Expert implementation of orientation discipline “Physics” for students of commodity
Authors: Вовк, Л. І.
Мироненко, Л. М.
Keywords: професійна спрямованість
фізика
фізичні властивості
торгівля
якість товару
продукти харчування
профессиональная направленность
физика
физические свойства
торговля
качество товара
продукты питания
professional orientation
physics
physical properties
trade
product quality
food
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Вовк, Л. І. Реалізація фахової спрямованості дисципліни "Фізика" для студентів-товарознавців / Л. І. Вовк, Л. М. Мироненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 17. - С. 3-7.
Abstract: У статті наголошується на важливість знань з фізики для формування конкурентоздатного товарознавця та наводиться один з шляхів формування компетентностей фахівця. Визначені фізичні властивості, які відіграють важливу роль у оцінці якості продуктів харчування: структурно-механічні (міцність, твердість, пружність, пластичність, в’язкість, адгезія, тиксотропія, пористість та ін.), сорбційні (адсорбція, абсорбція, капілярна конденсація, десорбція), теплофізичні (теплоємність, теплопровідність, вогнестійкість, термостійкість, термічне розширення й ін.), оптичні (колір, блиск, прозорість, променезаломленість та ін.), акустичні (тембр, висота звуку, звуковий тиск та ін.), електричні (електропровідність, діелектрична провідність). Як ці властивості характеризують продукти харчування показано у відповідних темах лекцій з фізики: “Динаміка”, “Коливання та хвилі”, “Явища перенесення в газах”. “Реальні гази”. “Основи термодинаміки”. “Діелектрики”, “Коливальний контур”, “Дифракція світла”, “Поляризація світла”.
В статье отмечается важность знаний по физике для формирования конкурентоспособного товароведа и приводится один из путей формирования компетенций специалиста. Определены физические свойства, которые играют важную роль в оценке качества продуктов питания: структурно-механические (прочность, твердость, упругость, пластичность, вязкость, адгезия, тиксотропия, пористость и т.д.), сорбционные (адсорбция, абсорбция, капиллярная конденсация, десорбция), теплофизические (теплоемкость, теплопроводность, огнестойкость, термостойкость, термическое расширение и др.), оптические (цвет, блеск, прозрачность, лучепреломление и др.), акустические (тембр, высота звука, звуковое давление и др.), электрические (диэлектрическая проницаемость, электропроводность). Как эти свойства характеризуют продукты питания показано в соответствующих темах лекций по физике: “Динамика”, “Колебания и волны”, “Явления переноса в газах”, “Реальные газы”, “Основы термодинамики”, “Диэлектрики”, “Колебательный контур”, “Дифракция света”, “Поляризация света”.
The article emphasizes the importance of knowledge of physics to create competitive commodity and provides one way of forming professional competence. Defined physical properties that are important in assessing the quality of food products: structural, mechanical (strength, hardness, elasticity, flexibility, toughness, adhesion, thixotropic, porosity etc.) sorption (adsorption, absorption, capillary condensation, desorption), thermal (heat, thermal conductivity, fire resistance, heat resistance, thermal expansion etc.), optical (color, gloss, transparency, refraction etc.), acoustic (timbre, pitch, sound pressure etc.), electric. As these properties characterize the food shown in the relevant topics in physics lectures: “Dynamic”, “Oscillations and Waves”, “Transport phenomena in gases”, “Real gas”, “Fundamentals of Thermodynamics”, “Insulators”, “Oscillatory circuit”, “Diffraction of light”, “Polarization of light.”
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18661
Appears in Collections:Випуск 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vovk.pdf308.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.