DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18601
Title: Формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва
Authors: Григоренко, Вікторія Євгеніївна
Keywords: формування
естетичне ставлення
дитина старшого дошкільного віку
педагогічні умови
образотворче мистецтво
декоративно-ужиткове мистецтво
формирование
эстетическое отношение
ребенок старшего дошкольного возраста
педагогические условия
изобразительное искусство
декоративно-прикладное искусство
formation
aesthetic attitude
senior preschool children
pedagogical conditions
fine arts
decorative and applied art
Issue Date: 2017
Citation: Григоренко, В. Є. Формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.02 / Вікторія Євгеніївна Григоренко ; [Наук. кер. О. В. Матвієнко] ; М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. – 19 с.
Abstract: Дослідження присвячено проблемі формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва. Проаналізовано стан розробленості проблеми формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва. Розкрито й обґрунтовано особливості сприймання і розуміння декоративно-ужиткового мистецтва дітьми старшого дошкільного віку. Обґрунтовано та визначено критерії і показники сформованості естетичного ставлення до декоративно-ужиткового мистецтва дітей старшого дошкільного віку: художньо-пізнавальний, емоційно-оцінний, діяльнісно-творчий. Подано змістові характеристики рівнів сформованості естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва: високого (ціннісно-естетичного), достатнього (гедоністичного), середнього (компенсаторного) та низького (утилітарного). Розроблено організаційно-методичну модель формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва. Модель розроблена з урахуванням теоретико-методологічних положень щодо особливостей формування естетичного ставлення у дітей старшого дошкільного віку та результатів даних пілотажного експерименту; ґрунтується на особистісно-орієнтованому, діяльнісному, практико-орієнтованому підходах; принципах системності, суб’єктності, інтерактивності; складається із комплексу взаємопов’язаних структурних елементів, а саме: цілемотиваційного, змістовного, операційно-діяльнісного; спрямована на формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва. У процесі дослідно-експериментальної роботи впроваджено у практику навчально-виховного процесу дошкільних закладів ефективні методики формування естетичного ставлення до декоративно-ужиткового мистецтва у дітей старшого дошкільного віку на заняттях з образотворчого мистецтва.
Исследование посвящено проблеме формирования эстетического отношения детей старшего дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству на занятиях по изобразительному искусству. Проанализировано состояние разработанности проблемы формирования эстетического отношения детей старшего дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству на занятиях по изобразительному искусству. Уточнено содержание дефиниции «эстетическое отношение», «эстетическое отношение детей старшего дошкольного возраста», «декоративно-прикладное искусство»; предложено авторское определение понятия «формирование эстетического отношения детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с декоративно-прикладным искусством» и обозначены особенности формирования эстетического отношения детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с декоративно-прикладным искусством. На основе изучения практики работы дошкольных учебных заведений создана система работы по формированию эстетического отношения детей старшего дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству в процессе знакомства с произведениями мастеров-ремесленников. Разработана организационно-методическая модель формирования эстетического отношения детей старшего дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству на занятиях по изобразительному искусству. Выявленно, теоретически обоснованно и экспериментально проверенно педагогические условия формирования эстетического отношения детей старшего дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству на занятиях по изобразительному искусству: - развитие сенсорной культуры детей как основы творческо-эстетической реакции на декоративно-прикладное искусство; - гуманно-личностный подход к воспитанникам на основе диалогического взаимодействия в процессе сотворчества воспитателя и ребенка; - активизация образного мышления детей на материале творческой интерпретации эмоционально-чувственных впечатлений; - освоение детьми эстетического потенциала декоративно-прикладного искусства в контексте полихудожественного подхода; - творческая самореализация каждого воспитанника на основе системного расширения эстетического опыта; - разработка организационно-методического обеспечения формирования эстетического отношения детей старшего дошкольного возраста к произведениям декоративно-прикладного искусства. Определены структурные компоненты процесса формирования эстетического отношения детей старшего дошкольного возраста (аккумулятивный, ценностно-мотивационный, творчески-результативный) и критерии (художественно-познавательный, эмоционально-оценочный, деятельностно-творческий) показатели и уровни (высокий, достаточный, средний, низкий) сформированности эстетического отношения детей старшего дошкольного возраста к декоративно-прикладному искусству на занятиях по изобразительному искусству. По данным исследования доказано, что формирование эстетического отношения к декоративно-прикладному искусству происходит благодаря специально организованному взаимодействию дошкольника с реальными произведениями декоративно-прикладного искусства.
The research is dedicated to the problem of forming senior preschool children’s aesthetic attitude to decorative and applied art in fine art classes. The development state of the problem of forming senior preschool children’s aesthetic attitude to decorative and applied art in fine art classes has been analyzed. The peculiarities of senior preschool children’s perception and understanding of decorative and applied art have been revealed and proved. The formation criteria and indicators of senior preschool children’s aesthetic attitude towards decorative and applied art such as artistic-cognitive, emotional-appraisal, activity-creative have been substantiated and determined. The content characteristics of formation levels of senior preschool children’s aesthetic attitude to decorative and applied art: high (value-aesthetic), sufficient (hedonistic), middle (compensatory) and low (utilitarian) have been presented. The organizational-methodical formation model of senior preschool children’s aesthetic attitude to decorative and applied art in fine art classes has been worked out. The model has been developed in regard to theoretical and methodological regulations on formation peculiarities of senior preschool children’s aesthetic attitude and the results of this pilot experiment; based on personality-oriented, activity-oriented, practical-oriented approaches; the principles of systemic character, subjectivity, interactivity; consists of a complex of interconnected structural elements, namely: purpose-oriented, informative, operational-activity and aimed at forming senior preschool children’s aesthetic attitude to decorative and applied art in fine art classes. In the process of experimental work, effective methods of forming senior preschool children’s aesthetic attitude towards decorative and applied art have been introduced into practice of the educational process of preschool institutions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18601
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grigorenko.pdf479.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.