DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18591
Title: Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до організації спортивного дозвілля учнівської молоді в аквацентрах
Authors: Серман, Тарас Васильович
Keywords: професійна підготовка
фізичне виховання
фізична культура
спортивне дозвілля
учнівська молодь
педагогічна освіта
аквацентр
особистість
гармонійний розвиток
аквафізкультура
профессиональная подготовка
физическое воспитание
физическая культура
спортивный досуг
учащаяся молодежь
педагогическое образование
аквацентр
личность
гармоничное развитие
аквафизкультура
professional preparation
physical training
physical culture
sportsleisure
young students
pedagogical education
aquacenter
personality
harmonious development
aquatic-physical culture
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Серман, Т. В. Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до організації спортивного дозвілля учнівської молоді в аквацентрах : автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.04 / Тарас Васильович Серман ; [Наук. кер. Л. П. Арефьєва] ; М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. – 23 с.
Abstract: У дисертації здійснюється аналіз педагогічних та суспільно-державних умов підготовки якісного фахівця з фізичного виховання та спорту для організації процесу фізичної культури, спортивного дозвілля та виховної роботи з учнівською молоддю у контексті гуманізації освітнього процесу із використанням власних теоретичних напрацювань та практичного досвіду в організації спортивного дозвілля та аквафізкультури. Визначено, що фізична підготовка сучасної молоді спонукає до усвідомлення ролі фізичної культури, як складової частини загальної культури сучасності, та необхідності та вирішенням глобальних проблем пов'язаних із здоров'ям молоді, його покращення та зміцнення. Здійснено узагальнення результатів роботи щодо педагогічних та суспільно-державних умов підготовки якісного фахівця з фізичного виховання та спорту для організації процесу фізичної культури, спортивного дозвілля та виховної роботи з учнівською молоддю у контексті гуманізації освітнього процесу із використанням власних теоретичних напрацювань та практичного досвіду в організації спортивного дозвілля. Сформульовано рекомендації, які мають істотне теоретико-практичне значення. Звертається увага на те, що у підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту значну увагу необхідно акцентувати на розвитку творчої особистості дітей, підлітків та юнацтва, виявленні та становленні індивідуальних особливостей школярів, рівні особистісно-виховних досягнень учнівської молоді, створенні відповідних умов для всебічного розвитку учнів. Результати дисертаційного дослідження показують, що цілісний процес виховання особистості з використанням засобів фізичної культури повинен базуватися на загальнопедагогічних засадах, для чого майбутній фахівець повинен вміти: проводити моніторинг оволодіння учнями знаннями, уміннями і навичками; проектувати отримані у вищому навчальному закладі знання на організацію виховної роботи (як на уроці так і в позаурочний час), прогнозувати можливі результати своєї діяльності; розробляти організаційні заходи, спрямовані на забезпечення умов виховної роботи з учнями; осмислювати та аналізувати результати впроваджених заходів, їх значущості і ефективності; розробляючи нові форми і методи реалізації навчально-виховного процесу. Обґрунтовано необхідність застосування технологій аквафізкультури у навчальному процесі з фізичного виховання у вищих навчальних закладах з метою покращення стану здоров’я, підвищення рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості, рухової активності та поліпшення психологічного та емоційного стану учнівської молоді. Ґрунтуючись на власному практичному досвіді, автор пропонує найширше впровадження різних форм аквафізкультури – системи фізичних вправ вибіркової спрямованості в умовах водного середовища, яке, завдяки своїм природним властивостям, виконує роль природного багатофункціонального тренажера. Систематичні заняття у воді показані без обмежень всім практично здоровим людям будь-якого віку і характеризуються широким спектром цільової спрямованості – лікувально-профілактичної, навчальної, рекреативної, кондиційної, спортивно-орієнтованої.
В диссертации осуществляется анализ педагогических и общественно-государственных условий подготовки качественного специалиста физического воспитания и спорта для организации процесса физической культуры, спортивного досуга и воспитательной работы с учащейся молодежью в контексте гуманизации образовательного процесса с использованием собственных теоретических наработок и практического опыта в организации спортивного досуга и аквафизкультуры. Определено, что физическая подготовка современной молодежи побуждает к осознанию роли физической культуры, как составной части общей культуры современности, и необходимости и решением глобальных проблем, связанных со здоровьем молодежи, его улучшения и укрепления. Осуществлено обобщение результатов работы по педагогических и общественно-государственных условий подготовки качественного специалиста физического воспитания и спорта для организации процесса физической культуры, спортивного досуга и воспитательной работы с учащейся молодежью в контексте гуманизации образовательного процесса с использованием собственных теоретических наработок и практического опыта в организации спортивного досуга. Сформулированы рекомендации, которые имеют важное теоретико-практическое значение. Обращается внимание на то, что в подготовке будущих специалистов физического воспитания и спорта большое внимание необходимо акцентировать на развитии творческой личности детей, подростков и юношества, выявлении и становлении индивидуальных особенностей школьников, уровни личностно-воспитательных достижений учащейся молодежи, создании соответствующих условий для всестороннего развития учащихся. Результаты диссертационного исследования показывают, что целостный процесс воспитания личности с использованием средств физической культуры должен базироваться на общепедагогических началах, для чего будущий специалист должен уметь: проводить мониторинг овладения учащимися знаниями, умениями и навыками; проецировать полученные в высшем учебном заведении знания на организацию воспитательной работы (как на уроке так и во внеурочное время), прогнозировать возможные результаты своей деятельности; разрабатывать организационные меры, направленные на обеспечение условий воспитательной работы с учащимися; осмысливать и анализировать результаты внедренных мероприятий, их значимости и эффективности; разрабатывая новые формы и методы реализации учебно-воспитательного процесса. Обоснована необходимость применения технологий аквафизкультуры в учебном процессе по физическому воспитанию в высших учебных заведениях с целью улучшения состояния здоровья, повышения уровня физического развития, физической подготовленности, двигательной активности и улучшение психологического и эмоционального состояния учащихся. Основываясь на собственном практическом опыте, автор предлагает широкое внедрение различных форм аквафизкультуры – системы физических упражнений избирательной направленности в условиях водной среды, которое, благодаря своим природным свойствам, выполняет роль естественного многофункционального тренажера. Систематические занятия в воде показаны без ограничений всем практически здоровым людям любого возраста и характеризуются широким спектром целевой направленности – лечебно-профилактической, учебной, рекреативной, кондиционной, спортивно- ориентированной.
In the dissertation is the analysis of pedagogical and social and public conditions for the training of qualified professionals of physical education and sport for organizing the process of physical culture, sports and leisure and educational work with students in the context of humanization of the educational process with the use of their own theoretical developments and practical experience in the organization of sporting leisure and aquatic physical culture. It is determined that the physical training of today's youth and encourages the awareness of the role of physical culture as an integral part of the General culture of modernity, and the need and the solution to global problems related to health of young people, of its improvement and strengthening. Made generalization of results of pedagogical and social-state conditions for the training of qualified professionals of physical education and sport for organizing the process of physical culture, sports and leisure and educational work with students in the context of humanization of the educational process with the use of their own theoretical developments and practical experience in organizing sports activities. Recommendations, which have important theoretical and practical significance. Draws attention to the fact that in the preparation of future specialists of physical education and sport, great attention should focus on the development of creative personality of children, adolescents and young adults, identifying and strengthening the individual particularities of students, levels of personal educational achievements of students, creation of appropriate conditions for the full development of students. Results of the research show that a holistic process of education of the person using means of physical culture should be based on General pedagogical principles, for which a future specialist should be able to: monitor the students have mastered the knowledge, skills and abilities; project received in high school knowledge to the organization of educational work (how the lesson or in extracurricular time), to predict the possible results of their activities; to develop organizational measures aimed at ensuring conditions of educational work with students; to interpret and analyze results of implemented activities, their relevance and effectiveness; developing new forms and methods of implementation of the educational process. The necessity of application of technologies of aquatic-physical culture in educational process on physical education in higher education institutions with the aim of improving health, increasing of level of physical development, physical preparedness, physical activity and improved psychological and emotional status of students. Based on my own practical experience, the author offers a wide introduction of various forms of aquatic physical culture – the system of exercise of electoral orientation in the water environment, which, due to its natural properties, performs the role of a natural multifunctional simulator. Systematic training in water is shown without limitation all healthy people of any age and is characterized by a wide range of targeting treatment and prevention, educational, recreational, fitness, sportsoriented.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18591
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serman.pdf364.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.