DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18396
Title: Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці
Authors: Цзя Яочен
Keywords: творчий потенціал
розвиток творчого потенціалу
майбутні фахівці з графічного дизайну
професійна підготовка
творческий потенциал
развитие творческого потенциала
будущие специалисты по графическому дизайну
профессиональная подготовка
creative potential
development of creative potential
future specialist in graphic design
professional training
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Цзя Яочен Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.04 / Яочен Цзя ; [Наук. кер. Н. М. Чернуха] ; М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2017. – 20 с.
Abstract: У дисертації проведено теоретичний аналіз розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці. Проведено аналіз і узагальнення концептуальних засад проблеми дослідження. Розкрито зміст та структуру творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну. Визначено компоненти творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну: мотиваційно-цільовий, когнітивно- змістовий, рефлексивно-креативний. Розкрито специфіку професійної діяльності фахівців з графічного дизайну. Виділені критерії розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці: спрямованість майбутніх фахівців на творче розв’язання професійних завдань, професійна грамотність, інноваційне творче самовираження. Розроблена модель розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці, що інтегрує цільовий, структурно-змістовий, процесуальний, критеріально-оціночний і результативний блоки. Розроблено комплексний навчально-методичний супровід розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці, що сприяє підвищенню ефективності педагогічної діяльності у професійній підготовці. Експериментально підтверджено ефективність висунутих у гіпотезі організаційно-педагогічних умов.
В диссертации проведен теоретический анализ развития творческого потенциала будущих специалистов по графическому дизайну в профессиональной подготовке. Теоретически обосновано и экспериментально проверено организационно-педагогические условия развития творческого потенциала будущих специалистов по графическому дизайну в профессиональной подготовке. Проведен анализ и обобщение концептуальных основ проблемы исследования. Определено содержание и структуру творческого потенциала будущих специалистов по графическому дизайну. Определены компоненты творческого потенциала будущих специалистов по графическому дизайну: мотивационно-целевой, когнитивно- содержательный, рефлексивно-креативный. Раскрыта специфика профессиональной деятельности специалиста по графическому дизайну. Выделены критерии развития творческого потенциала будущих специалистов по графическому дизайну в профессиональной подготовке: направленность будущих специалистов на творческое решение профессиональных задач, профессиональная грамотность, инновационное творческое самовыражение. Разработана модель развития творческого потенциала будущих специалистов по графическому дизайну в профессиональной подготовке, интегрирующая целевой, структурно-содержательный, процессуальный, критериально-оценочный и результативный блоки. В целевом блоке зафиксированы требования к развитию творческого потенциала будущих специалистов по графическому дизайну как к целостному процессу, системообразующим элементом которого являются цели профессионально-личностного развития будущего специалиста. Структурно- содержательный блок включает описание принципов развития исследуемого феномена в образовательном процессе (целеустремленности, партнерского взаимодействия участников образовательного процесса, творческой активности, саморазвития и регионализации). Процессуальный блок разработанной модели обеспечивает успешность развития исследуемого качества, охарактеризованы этапы (установочный, образовательный, творчески-продуктивный) реализации данного процесса, средства и методы его осуществления. Критериально-оценочный блок модели включает критерии, показатели, методы диагностики и уровни развития творческого потенциала будущих специалистов по графическому дизайну. Результативный блок модели выполняет функцию обратной связи и позволяет анализировать информацию о ходе образовательного процесса, в котором может корректироваться деятельность по развитию творческого потенциала будущих специалистов по графическому дизайну в профессиональной подготовке. Предложенные организационно-педагогические условия эффективного развития творческого потенциала будущих специалистов по графическому дизайну в профессиональной подготовке реализуются в разработанной модели. Разработано комплексное учебно-методическое сопровождение развития творческого потенциала будущих специалистов по графическому дизайну в профессиональной подготовке, что способствует повышению эффективности педагогической деятельности в профессиональной подготовке. Экспериментально подтверждена эффективность организационно-педагогических условий.
The dissertation is devoted to theoretical analysis of creative potential of future graphic design specialists in professional training. The organizational and pedagogical conditions of development of creative potential of future graphic design specialists in professional training have been revealed theoretically substantiated and experimentally verified. The analysis and generalization of the conceptual foundations of the research problem is carried out. The content and structure of creative potential of future specialists in graphic design is disclosed. The components of creative potential of future graphic design specialists are determined: motivational-target, cognitive-content, reflexivecreative. The specifics of professional activity of specialists in graphic design is disclosed. The criteria of development of creative potential of future specialists in graphic design in professional training are highlighted: the orientation of future specialists in graphic design on the creative decision of professional tasks, professional literacy, innovative creative expression. The developed model of development of creative potential of future specialists in graphic design in professional training, which integrates the target, structural-content, procedural, criterion-estimating and effective blocks is presented in the thesis. A comprehensive educational and methodological support for the development of creative potential of future graphic design specialists in vocational training has been developed, which contributes to increasing the effectiveness of pedagogical activities in professional training. The effectiveness of organizational and pedagogical conditions has been experimentally confirmed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18396
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jia_Yaochen.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.