DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 5К (86) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18185
Title: Якість життя пацієнтів хворих на коксартроз за даними опитування з використанням SF-36
Authors: Афанасьєв, С. М.
Толстикова, Т. М.
Афанасьєва, О. С.
Keywords: коксартроз
фактори ризику
якість життя
коксартроз
факторы риска
качество жизни
coxarthrosis
risk factors
quality of life
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Афанасьєв, С. М. Якість життя пацієнтів хворих на коксартроз за даними опитування з використанням SF-36 / С. М. Афанасьєв, Т. М. Толстикова, О. С. Афанасьєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5К (86) : Наукові матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», присвяченої 20-ти річчю факультету фізичного виховання Дрогобицького держ. пед ун-ту імені Івана Франка (18 – 19 травня 2017 р.). – С. 15-18.
Abstract: Близько 11 % хворих з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями суглобів в Україні залишаються інвалідами. Понад 40 % випадків захворювань опорно-рухового апарату припадає на коксартроз, тривалий і повільно прогресуючий перебіг якого, наявність постійного хронічного больового синдрому значно знижує якість життя пацієнтів. Проаналізована обумовленість якості життя 86 хворих на коксартроз І-IІ рентгенологічної стадії за Kellgren- Lowrence провідними факторами ризику його розвитку та клінічними проявами та функціональним станом кульшового суглоба . Встановлено, що серед модифікованих факторів ризику найбільш впливовими, які сприяли обмеженню якості життя хворих, були надлишкова маса тіла та ожиріння, серед немодифікованих – тривалість захворювання, кількість загострень на рік та вік пацієнтів. Якість життя була обмежена здебільшого вираженістю болю, зниженням фізичного здоров'я, фізичної здатності пацієнтів виконувати професійну роботу, погіршанням емоційного стану хворих та обмеженням соціальної активності. Обмеження якості життя за шкалою фізичного здоров'я хворих було обумовлено зростанням ІМТ, тривалості захворювання та кількістю загострень на рік. Фізична нездатність пацієнтів виконувати професійну роботу асоціювалося з підвищенням WOMAC-В, WOMAC-С, зниженими руховими об’ємами суглоба, кульгавістю. Погіршення емоційного стану хворих було більш характерним для жінок, зокрема в період гормональних зрушень. Зниження загального стану здоров’я було обумовлено зростанням ІМТ, кількістю загострень на рік, зниженням функціональної здатності кульшового суглоба.
Около 11% больных дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов в Украине остаются инвалидами. Более 40% случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата приходится на коксартроз, длительное и медленно прогрессирующее течение которого, наличие постоянного хронического болевого синдрома значительно снижает качество жизни пациентов. Проанализирована обусловленность качества жизни 86 больных коксартрозом I-I рентгенологической стадии по Kellgren-Lowrence ведущими факторами риска его развития, клиническими проявлениями и функциональным состоянием тазобедренного сустава. Установлено, что среди модифицированных факторов риска наиболее влиятельными, которые способствовали ограничению качества жизни больных, были избыточная масса тела и ожирение, среди немодифицированных - длительность заболевания, количество обострений в год и возраст пациентов. Качество жизни было ограничено в основном выраженностью боли, снижением физического здоровья, физической способности пациентов выполнять профессиональную работу, ухудшением эмоционального состояния больных и ограничением социальной активности. Ограничение качества жизни по шкале физического здоровья больных было обусловлено ростом индекса массы тела, длительности заболевания и количеством обострений в год. Физическая неспособность пациентов выполнять профессиональную работу ассоциировалось с повышением WOMAC-В, WOMAC-С, сниженными двигательными объемами сустава, хромотой. Ухудшение эмоционального состояния больных было более характерным для женщин, в частности в период гормональных сдвигов. Снижение общего состояния здоровья было обусловлено ростом индекса массы тела, количеством обострений в год, снижением функциональной способности тазобедренного сустава.
About 11% of patients with degenerative-dystrophic diseases of joints in Ukraine are disabled. Over 40% of the diseases of the musculoskeletal system accounts for coxarthrosis, long and slow progressive course of which a continuous chronic pain significantly reduces the quality of life of patients. The conditionality of the quality of life of 86 patients with coxarthrosis of the I-II radiologic stage according to Kellgren-Lowrence was analyzed by the leading risk factors for its development, clinical manifestations and functional condition of the hip joint. It was found that among the modified risk factors the most influential ones that contributed to limiting the quality of life of patients were overweight and obesity, among unmodified - the duration of the disease, the number of exacerbations per year and the age of patients. The quality of life was limited mainly by the severity of the pain, the decrease in physical health, the physical ability of patients to perform professional work or work at home, worsening the emotional state of patients and limiting social activity. The limitation of the quality of life on the scale of physical health of patients was due to the increase in the body mass index, the duration of the disease and the number of exacerbations per year. The physical inability of patients to perform professional work was associated with an increase in WOMAC-B, WOMAC-C, reduced motor joint volumes, lameness. Deterioration of the emotional state of patients was more characteristic for women, in particular during the period of hormonal changes. The decline in overall health was due to an increase in the body mass index, the number of exacerbations per year, and the decrease in the functional capacity of the hip joint.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18185
Appears in Collections:Випуск 5К (86)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Afanasiev_Tolstikova_Afanasievа.pdf473.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.