DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18101
Title: Практикум з деревообробки : Програма нормативної навчальної дисципліни напряму - 6.010103 "Технологічна освіта"
Authors: Коваленко, Ігор Васильович
Keywords: практикум з деревообробки
фахова підготовка
майбутні учителі технологій
трудові уміння
навички
обробка деревинних матеріалів
практикум по деревообработке
профессиональная подготовка
будущие учителя технологий
трудовые умения
навыки
обработка древесных материалов
vocational training
future technology teachers
work skills
processing of wood materials
Issue Date: 2013
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Практикум з деревообробки : програма для вищих навчальних закладів, галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010103 – Технологічна освіта / Розроб. : І. В. Коваленко ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 20 с.
Abstract: Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практикум з деревообробки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.010103 Технологічна освіта. Предметом вивчення навчальної дисципліни є фахова підготовка майбутніх учителів технологій й формування у них трудових умінь та навичок з обробки деревинних матеріалів. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Ручна обробка деревини. 2. Обробка деревини ручним електрифікованим інструментом. 3. Механічна обробка деревини. 4. Проектно-технологічна діяльність.
Программа изучения нормативной учебной дисциплины «Практикум по деревообработке» составлена ​​в соответствии с образовательно-профессиональной программы подготовки бакалавров направления 6.010103 Технологическое образование. Предметом изучения учебной дисциплины является профессиональная подготовка будущих учителей технологий и формирования у них трудовых умений и навыков по обработке древесных материалов. Программа учебной дисциплины состоит из следующих содержательных модулей: 1. Ручная обработка древесины. 2. Обработка древесины ручным электрифицированным инструментом. 3. Механическая обработка древесины. 4. Проектно-технологическая деятельность.
The program of studying the normative discipline "Woodworking Workshop" is compiled according to the educational-professional program of preparation of bachelors of the direction 6.010103 Technological Education. The subject of the study of the discipline is the professional training of future technology teachers and the formation of their working skills and skills in the processing of wood materials. The curriculum program consists of the following content modules: 1. Hand-made wood processing. 2. Wood processing by hand electrified tool. 3. Mechanical processing of wood. 4. Design and technological activities.
Description: 1. Крейндлин Л. Н., Столярные работы / Крейндлин Л. Н. – М.: Высш. шк., 1986 – 256с. 2. Муравйов Е. М., Практикум в учебных мастерских: учебное пособие [для пед. инст.] / Муравйов Е. М., Молодцов М. П. – М.: Просвещение, 1987 – 240с. 3. Нікітін Л. І. Охорона праці на деревообробних підприємствах / Нікітін Л. І. – Київ: Будівельник, 1993 – 224с. 4. Практикум у навчальних майстернях: навчальний посібник / за ред. Тхоржевського Д. О., – К., Вища школа, 1972 – 424с. 5. Практикум у навчальних майстернях: навчально-методичний посібник / Буянов П. І., Корець М. С., Подольський В. І., Рогозіна О. В., Сивашенко С. І., Сілохін Ю. В. – Донецьк: Юго-Восток, 2011, – 297с. 6. Прозоровский Н. И. Технология отделки столярных изделий: ученик для проф.-техн. училищ / Прозоровский Н. И. – М., Высшая школа, 1973 – 288с. 7. Шумега С. С. Технологія художніх виробів з деревини: підручник / Шумега С. С. – Львів, Світ, 2001 – 360с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18101
Appears in Collections:Навчальні видання Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум з деревообробки.pdfНавчальна програма1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.