DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18082
Title: Методика навчання деревообробки майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Other Titles: Methods of teaching future teachers woodworking technologies by means of information and communication technologies
Authors: Коваленко, Ігор Васильович
Keywords: майбутні вчителі технологій
технічна компетентність
інформаційно-комунікаційні технології
програмно-педагогічні засоби
інформаційне середовище
самоосвіта
ефективність навчання
будущие учителя технологий
техническая компетентность
информационно-коммуникационные технологии
программно-педагогические средства
информационная среда
самообразование
эффективность обучения
future teachers of technology
technical expertise
information and communication technologies
software and educational tools
information environment
self-efficiency training
Issue Date: Sep-2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Коваленко, І. В. Методика навчання деревообробки майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)" / Ігор Васильович Коваленко ; [Наук. кер. : М. С. Корець] ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – 20 с.
Abstract: Дисертацію присвячено розробці методики навчання деревообробки майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Здійснено ретроспективно-сутнісний аналіз наукових досліджень, стан і чинники навчання деревообробки студентів напрямку підготовки «Технологічна освіта». Розроблено структурно-функціональну модель методичної системи формування технічних компетентностей майбутніх вчителів технологій деревообробці із використанням засобів ІКТ, на основі якої розроблено спецкурс «Технологія деревообробного виробництва». Для інформаційного наповнення цієї дисципліни, проаналізовано наявні та створено власні програмно-педагогічні засоби навчання. Теоретично обґрунтовано й експериментально апробовано зміст і методику навчання деревообробки майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Проведена дослідно-експериментальна перевірка доводить ефективність запропонованої методики у формуванні технічних компетентностей з деревообробки майбутніх фахівців технологічної освіти.
The thesis is devoted to development of methods of teaching future teachers woodworking technologies by means of information and communication technologies. Retrospective analysis, essential research, training status and factors woodworking students towards the preparation of «Technological education». The structural-functional model of methodical system of formation of technical competence of future teachers woodworking technologies using ICT on which developed the course «Technology of timber production». For the content of this discipline, analyzes existing and established their own educational software and learning tools. Theoretically substantiated and approved the contents and methods of teaching future teachers woodworking technologies by means of information and communication technologies. Conducted research and experimental verification proves the effectiveness of the proposed method of forming the technical competence of future specialists wood technology education.
Диссертация посвящена разработке методики обучения деревообработки будущих учителей технологий средствами информационно-коммуникационных технологий. Осуществлено ретроспективно-сущностный анализ научных исследований, состояние и факторы обучения деревообработки студентов направления подготовки «Технологическое образование». Разработана структурно-функциональную модель методической системы формирования технических компетенций будущих учителей технологий деревообработке с использованием средств ИКТ, на основе которой разработан спецкурс «Технология деревообрабатывающего производства». Для информационного наполнения этой дисциплины, проанализированы существующие и созданы собственные программно-педагогические средства обучения. Теоретически обоснована и экспериментально апробирована содержание и методику обучения деревообработки будущих учителей технологий средствами информационно-коммуникационных технологий. Проведена опытно-экспериментальная проверка доказывает эффективность предложенной методики в формировании технических компетенций по деревообработке будущих специалистов технологического образования.
Description: 1. Коваленко І. В. Дидактичні засади вивчення фізичних основ різання деревини / І. В. Коваленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 30: збірник наукових праць / за ред. проф. М. С. Корця. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 97–102. 2. Коваленко І. В. Програмно-педагогічні засоби реалізації методики навчання обробки деревини майбутніх бакалаврів технологічної освіти / І. В. Коваленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 57: збірник наукових праць / за науковою ред. В. Д. Сиротюка; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 75–80. 3. Коваленко І. В. Проектування програми з деревообробки для майбутніх вчителів технологій / І. В. Коваленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 46: збірник наукових праць / за заг. ред. проф. Д. Е. Кільдерова – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 108–114. 4. Коваленко І. В. Реалізація інноваційної випереджаючої освіти у системі підготовки вчителів технологій / І. В. Коваленко // Наука і освіта / науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України – №7/ССХХІV, липень, 2014 – С. 98–102. 5. Коваленко І. В. Формування технічних компетентностей майбутніх фахівців технологічної та професійної освіти з деревообробки / І. В. Коваленко // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць: Вип. 11 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України; [Ред. кол.: В. О. Радкевич (голова) та ін..]. – К.: Міленіум, 2016. – С. 123–129. 6. Kovalenko I. Methodical bases of woodworking future bachelor technological education by means of modern information technology / Igor Kovalenko // KELM (Knowledge, Education, Law, Management), №1(17) / Lodz: PIKTOR, 2017 marzec. – P. 158–164. 7. Касьян В. В., Коваленко І. В., Серховець Р. В. Інноваційні технології в оздобленні виробів із деревини / В. В. Касьян, І. В. Коваленко, Р. В. Серховець // Альманах: збірник наукових праць студентів і викладачів інженерно-педагогічного факультету № 8 / за аг. редакцією А. В. Касперського / К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 110 с., С. 68–72. 8. Коваленко І. В., Шевченко О. А. Методичні особливості обробки конструкційних матеріалів на уроках трудового навчання у загальноосвітній школі / І. В. Коваленко, О. А. Шевченко // Альманах: збірник наукових праць студентів і викладачів інженерно-педагогічного факультету № 8 / за заг. редакцією А. В. Касперського / К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 110 с., С. 21–24. 9. Коваленко І. В., Хоменко Г.П. Методика формування графічних знань та вмінь при вивчені теми «Будівельні креслення» у загальноосвітній школі / І. В. Коваленко, Г. П. Хоменко // Вісник Інженерно-педагогічного інституту. Теорія та методика навчання технологій. – Випуск 3: збірник наукових статей студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 010103 – Технологічна освіта. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 30–35. 10. Коваленко І. В., Макаренко А. І. Практикум з деревообробки: програма для вищих навчальних закладів, Технологія: освітньо-професійний комплекс (частина 2): галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 010103 – Технологічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень – 6.010103 «Бакалавр педагогічної освіти»: Посібник / Упоряд.: М. С. Корець, Т. Б. Гуменюк, А. І. Макаренко, О. П. Гнеденко / За ред. доктора пед. наук, проф. М. С. Корця – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 19–28. 11. Коваленко І. В. Технологія деревообробки: програма для вищих навчальних закладів, Технологія: освітньо-професійний комплекс (частина 2): галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 010103 – Технологічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень – 6.010103 «Бакалавр педагогічної освіти»: Посібник / Упоряд.: М. С. Корець, Т. Б. Гуменюк, А. І. Макаренко, О. П. Гнеденко / За ред. доктора пед. наук, проф. М. С. Корця – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С. 64–68. 12. Коваленко І. В. Устаткування деревообробного виробництва: програма для вищих навчальних закладів, галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010103 – Технологічна освіта / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – 12 с. 13. Коваленко І. В., Юрженко В. В. Технологія деревообробного виробництва: програма для вищих навчальних закладів, галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки6. 010103 – Технологічна освіта / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 12 с. 14. Коваленко І. В. Практикум з деревообробки: програма для вищих навчальних закладів, галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010103 – Технологічна освіта / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – 20 с. 15. Гуменюк Т. Б., Коваленко І. В. Збірник інструкцій з охорони праці у навчально-виробничій лабораторії з обробки деревини / Т. Б. Гуменюк, І. В. Коваленко // Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 78 с. 16. Коваленко І. В., Юрженко В. В. Обладнання деревообробних виробництв: програма для вищих навчальних закладів, галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010104 – Професійна освіта / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 11 с. 17. Коваленко І. В., Юрженко В. В. Технологія виробів деревооброблення: програма для вищих навчальних закладів, галузь знань 0101 – Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010104 – Професійна освіта / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 10 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18082
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету
Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KovalenkoI.V.pdfАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук658.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.