DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17850
Title: Проектування програми з деревообробки для майбутніх вчителів технологій
Other Titles: Designing a woodworking program for future technology teachers
Authors: Коваленко, Ігор Васильович
Keywords: обробка деревини
технологічні процеси
практичні уміння
теоретичні знання
фундаментальні знання
компетенції
обработка древесины
технологические процессы
практические умения
теоретические знания
фундаментальные знания
компетенции
wood processing
technological process
practical skills
theoretical knowledge
basic knowledge
competence
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: Коваленко, І. В. Проектування програми з деревообробки для майбутніх вчителів технологій / І. В. Коваленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 46. - С. 108-114.
Abstract: У статті проведено теоретичне обґрунтування щодо розробки програми «Технологія деревообробного виробництва» для майбутніх вчителів технологій. Запропонована структуризація дисципліни передбачає шляхи отримання фундаментальних знань та умінь з обробки деревини, необхідних для професійної діяльності вчителів трудового навчання.
В статье проведено теоретическое обоснование разработки программы «Технология деревообрабатывающего производства» для будущих учителей технологий. Предложенная структуризация дисциплины предусматривает пути получения фундаментальных знаний и умений по обработке древесины, необходимых для профессиональной деятельности учителей трудового обучения.
In the article the theoretical justification for the development of the "Technology woodworking industry" for future classroom technology. The proposed structuring discipline involves ways of obtaining fundamental knowledge and skills of woodworking required for professional employment of teachers training.
Description: 1. Гедвилло А. И. Программы педагогических институтов. Практикум в учебных мастерских для специальности № 2120 «Общетехнические дисциплины и труд» / А. И. Гедвилло, В. В. Кузьменко, Д. А. Тхоржевский, И. С. Анисимов, В. П. Лысаков, В. А. Рузаков // – М.: Просвещение, 1985. – 32 с. 2. Коваленко І. В. Навчальна програма з дисципліни «Технологія деревообробного виробництва» для вищих навчальних закладів напряму підготовки 010103 «Технологічна освіта» / І. В. Коваленко, В. В. Юрженко // – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 12 с. 3. Мегем Є. І. Програми вищих педагогічних навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації. Практикум в навчальних майстернях для спеціальності 7.0101.03. педагогіка і методика середньої освіти «Трудове навчання» / Є. І. Мегем, В. К. Сидоренко, В. В. Юрженко // Глухів: РВВ ГДПУ, 2006 р. – 52 с. 4. Основи технології виробів з деревини: навчальний посібник / [І. Г. Войтович, Кушпіт А. С., Чопен Н. Ф. та ін.] // – Львів: Інтелект-Захід, – 272 с. 5. Проектування навчальних програм професійно-технічної освіти на основі потреб галузі й громади: Навчально-методичний посібник / Кол. Автор.: Пащенко О. В., Сергеєва Л. М. та ін. За заг. ред. Л. І. Даниленко, - К.: ТОВ «Етіс Плюс», 2007. – 164 с. 6. Тхоржевський Д. О. Програми педагогічних інститутів та педагогічних училищ. Практикум в навчальних майстернях для спеціальності 03.02.00 «Праця» і 03.02. «Викладання праці» / Д. О. Тхоржевський, Р. О. Захарченко // – К.:, 1993 р. – 40 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17850
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
моя ст.pdfфахова стаття339.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.