DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17849
Title: Methodical bases of woodworking future bachelor technological education by means of modern information technology
Other Titles: Методичні засади навчання обробки деревини майбутніх бакалаврів технологічної освіти засобами сучасних інформаційних технологій
Authors: Коваленко, Ігор Васильович
Keywords: woodworking
software and educational tools
demonstration software
electronic manuals
control computer applications
electronic educational-methodical complex
деревообробка
програмно-педагогічні засоби
демонстраційні програмні засоби
електронні посібники
контролюючі комп'ютерні програми
електронний навчально-методичний комплекс
деревообработка
программно-педагогические средства
демонстрационные программные средства
электронные пособия
контролирующие компьютерные программы
электронный учебно-методический комплекс
Issue Date: Mar-2017
Publisher: Lodz, PIKTOR
Citation: Kovalenko, I. Methodical bases of woodworking future bachelor technological education by means of modern information technology / I. Kovalenko // KELM : Knowledge. Education. Law. Management. (Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie). - Lodz : PIKTOR, 2017. - №1(17) – P. 158–164.
Abstract: The basic software and educational tools that can be applied when studying wood processing, should include: demonstration software; electronic books (manuals); controlling computer programs; electronic educational-methodical complex. It is proved that the unification of all teaching documents of the proposed program and teaching facilities and placing them in an open learning management system Moodle, providing information support students in mastering the knowledge of the wood and enhances the quality of future teachers of technology.
Основні програмні та навчальні засоби, які можуть бути застосовані при вивченні обробки деревини, повинні включати: демонстраційне програмне забезпечення; електронні книги (посібники); контроль комп'ютерних програм; електронний навчально-методичний комплекс. Доведено, що уніфікація всіх навчальних документів пропонованої програми та навчальних закладів та їх розміщення у відкритій системі управління навчанням Moodle, що забезпечує інформаційну підтримку студентів у оволодінні знаннями лісу та покращує якість майбутніх вчителів технології.
Основное программное обеспечение и образовательные инструменты, которые могут применяться при изучении обработки древесины, должны включать: демонстрационное программное обеспечение; электронные книги (руководства); управление компьютерными программами; электронный учебно-методический комплекс. Доказано, что унификация всех учебных документов предлагаемой программы и учебных помещений и размещение их в открытой системе управления обучением Moodle, обеспечивающей информационную поддержку студентов в овладении знаниями о древесине и повышении качества будущих учителей технологии.
Description: 1. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник/ ав.: Жалдак М. І., Шут М. І., Жук Ю. О., Дементієвська Н. П., Пінчук О. П., Соколюк О. М., Соколов П. К. / За редакцією: Жука Ю. О. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 112 с. 2. Оршанський Л.В. Технологія деревообробного ремесла: навч. посібник / Л.В. Оршанський, М.С. Курач, В.Ю. Цісарук, В.Є. Ясеницький; за заг. ред. Л.В. Оршанського. – Тернопіль: ТзОв «Терно-граф», 2012. – 500 с. 3. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образова-нии: Дидактические проблемы; перспективы использования / И. В. Роберт. – М.: ИИО РАО, 2010. – 140 с. 4. Тимчасові вимоги до педагогічних програмних засобів для загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, що створюються за державні кошти. Затверджено наказом МОН України від 15.05.2006 р. № 369 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/laws/MON_369doc. 5. Хуторской А. В. Современная дидактика : учебное пособие. – 2-е изд., перераб. / А. В. Хуторской. – М. : Высшая школа, 2007. – 639 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17849
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_Kovalenko.pdf323.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.