DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3К(84) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17671
Title: The structure of professional competence of the future experts in fitness and recreation, which is formed with the use of information and communication technologies
Authors: Slobozhaninov, P. A.
Keywords: structure
formation
professional competence
future specialists in fitness and recreation
information and communication technologies
структура
формування
професійна компетентність
майбутні фахівці з фітнесу та рекреації
інформаційно-комунікаційні технології
структура
формирование
профессиональная компетентность
будущие специалисты по фитнесу и рекреации
информационно-коммуникационные технологии
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Slobozhaninov, P. A. The structure of professional competence of the future experts in fitness and recreation, which is formed with the use of information and communication technologies / P. A. Slobozhaninov // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 3 К (84). – С. 445-448.
Abstract: The article focuses on the fact that modern social, socio-economic and informational-technological changes impose new requirements for the training of the future of a new generation of specialists, which requires the creation and application of new educational systems, changes in the educational process, forms, methods and means of training. Indicated on the primary role in teaching - educational process of higher educational institutions of the application of information and communication technologies, which are considered as a collection of various technological tools and resources used to ensure communication and process creation, dissemination, storage and management of information. Relying on the qualifications of professionals in the field of physical culture and sports, education and qualification characteristics of specialists training on fitness and recreation in the area of knowledge “Physical education, sport and health”, the author defines the structural components of professional competence of the future expert in fitness and recreation, which is formed using information and communication technologies, and which include: motivational, cognitive, activity and personality. Thus, updating content of training is an urgent problem that requires a new scheme of training of future specialists, including the formation of their professional competence, ability to work in a dynamic environment of modern computer technologies and actively use them in their professional activities. Prospects for further research to identify and find the theoretical substantiation of pedagogical conditions of formation of professional competence of the future experts in fitness and recreation with the use of information and communication technologies.
У статті акцентується увага на тому, що сучасні суспільні, соціально-економічні та інформаційно-технологічні зміни висувають нові вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців нової генерації, що потребує створення й застосування нових освітніх систем, зміни освітнього процесу, форм, методів і засобів навчання. Вказано на пріоритетну роль у навчально- виховному процесі вищих навчальних закладів застосування інформаційно-комунікаційні технологій, які розглядаються як сукупність різноманітних технологічних інструментів і ресурсів, що використовуються для забезпечення процесу комунікації та створення, поширення, збереження та управління інформацією. Спираючись на кваліфікаційні характеристики професій у сфері фізичної культури та спорту, освітньо-кваліфікаційну характеристику підготовки фахівців з фітнесу та рекреації у галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», автором визначено структурні складові професійної компетентності майбутнього фахівця з фітнесу та рекреації, яка формується із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, і до яких віднесено: мотиваційну, когнітивну, діяльністьну та особистісну.
В статье акцентируется внимание на том, что современные общественные, социально-экономические и информационно- технологические изменения предъявляют новые требования к профессиональной подготовке будущих специалистов нового поколения, что требует создания и применения новых образовательных систем, изменения образовательного процесса, форм, методов и средств обучения. Указано на приоритетную роль в учебно-воспитательном процессе высших учебных заведений применения информационно-коммуникационных технологий, которые рассматриваются как совокупность различных технологических инструментов и ресурсов, используемых для обеспечения процесса коммуникации и создания, распространения, хранения и управления информацией. Опираясь на квалификационные характеристики профессий в сфере физической культуры и спорта, образовательно-квалификационную характеристику подготовки специалистов по фитнесу и рекреации в области знаний «Физическое воспитание, спорт и здоровье человека», автором определены структурные составляющие профессиональной компетентности будущего специалиста по фитнесу и рекреации, которая формируется с применением информационно-коммуникационных технологий, и к которым отнесены: мотивационную, когнитивную, деятельностную и личностную.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17671
Appears in Collections:Випуск 3К(84)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slobozhaninov.pdf408.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.