DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3К(84) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17472
Title: Стан біоелектричної активності міокарда у легкоатлетів-спринтерів залежно від статі
Authors: Михалюк, Є. Л.
Keywords: бігуни на дистанції 100-200 м
чоловіки
жінки
електрокардіографія
спортивна кваліфікація
runners on a distance of 100-200 m
men
women
electrocardiogram
sports qualifications
бегуны на дистанции 100-200 м
мужчины
женщины
электрокардиограмма
спортивная квалификация
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Михалюк, Є. Л. Стан біоелектричної активності міокарда у легкоатлетів-спринтерів залежно від статі / Є. Л. Михалюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 3 К (84). – С. 296-299.
Abstract: Автором проведено вивчення та порівняння параметрів біоелектричної активності міокарда легкоатлетів, що спеціалізуються в бігу на дистанції 100-200 метрів. На початку підготовчого періоду проведено аналіз 144-х електрокардіограм (69 жінок і 75 чоловіків) у 12-ти відведеннях легкоатлетів у віці від 12 до 28 років, що мають спортивну кваліфікацію від III розряду до заслужених майстрів спорту України. Порівняння даних ЕКГ у жінок і чоловіків показало відсутні достовірні відмінності за правильностю серцевого ритму, вольтажу і розташуванню електричної осі серця. У жінок в 36,2% випадків зустрічалася брадикардія, в основному за рахунок спортсменок рівня ЗМС-МС, а ЧСС в межах 80 уд / хв і більше в 8,7%, за рахунок спортсменок II-III розряду. У чоловіків брадикардія зафіксована в 44%, в основному за рахунок спортсменів рівня МС-МСМК і 1 розряду, а ЧСС понад 80 уд / хв в 12%, за рахунок спортсменів 1 розряду. Зміни на ЕКГ були в 52,2% у жінок, в основному за рахунок спортсменок рівня ЗМС-МС і КМС і в 46,7% у чоловіків, за рахунок бігунів рівня МСМК-МС і II-III розряду. Із загальної кількості змін на ЕКГ у жінок в 30,6% зустрічається НБПНПГ, підозра на КМПХФП в 25%, СРРШ в 19,4%, нижньопередсердний ритм в 13,9% і в 11,1% випадків – синдром CLC. У чоловіків в 65,7% випадків зустрічається СРРШ, по 11,4% спортсмени з НБПНПГ і нижньопередсердним ритмом, 5,8% з підозрою на КМПХФП і по 2,9% з синдромом CLC і БЗВЛНПГ. Після фізичного навантаження у вигляді субмаксімального тесту PWC170 у спортсменів з нижньопередсердним ритмом і підозрою на КМПХФП відбувалася нормалізація ЕКГ. У бігунів з синдромом CLC і БЗГЛНПГ за даними ехокардіографії не встановлені патологічні зміни, а наявність НБПНПГ і СРРШ слід розглядати як особливість ЕКГ спортсменів.
The author conducted the study and comparison of parameters of bioelectrical activity of the myocardium of athletes specializing in running on the distance of 100-200 meters. At the beginning of the preparatory period the analysis of the 144 electrocardiograms (69 women and 75 men) in 12-lead athletes aged 12 to 28 years, with the sports skills of the III category to Honored Master of Sports of Ukraine. Comparison of ECG data in men and women showed no significant differences in the accuracy of heart rate, voltage and location of the heart's electrical axis. Women in 36.2% of cases met bradycardia, mainly due to the level of athletes ZMS-MS, and heart rate within 80 beats / min or more in a 8.7% by athletes II-III category. Men bradycardia fixed at 44%, mainly due to the level of the athletes MS-MSIC and 1 discharge, and heart rate over 80 beats / min in 12%, by sportsmen of 1 category. ECG changes were 52.2% in women, mainly due to the level of runners and ZMS-MS and CCM and 46.7% in men, due to the level of the runners-MSIC and II-III category. Of the total number of ECG changes in women 30.6% found NBPNPG, suspected KMPHFP 25%, SRRZH - 19.4%, lower atrial rhythm in 13.9% and 11.1% of cases – CLC syndrome. The men in 65.7% of cases occur SRRZH, by 11.4% athletes with NBPNPG and lower atrial rhythm, 5.8% with suspected KMPHFP and 2.9% with the syndrome CLC and BZVLNPG. After the exercise of submaximal test PWC170 in athletes with a lower atrial rhythm and suspected KMPHFP occurred normalization of the ECG. In runners with CLC and BZVLNPG syndrome by echocardiography revealed no pathological changes and the presence of NBPNPG and SRRZH should be considered as a characteristic electrocardiogram of athletes.
Автором проведено изучение и сравнение параметров биоэлектрической активности миокарда легкоатлетов, специализирующихся в беге на дистанции 100-200 метров. В начале подготовительного периода проведен анализ 144-х электрокардиограмм (69 женщин и 75 мужчин) в 12-ти отведениях легкоатлетов в возрасте от 12 до 28 лет, имеющих спортивную квалификацию от III разряда до заслуженных мастеров спорта Украины. Сравнение данных ЭКГ у женщин и мужчин показало отсутствие достоверные различия по правильности сердечного ритма, вольтажу и расположению электрической оси сердца. У женщин в 36,2% случаев встречалась брадикардия, в основном за счет спортсменок уровня ЗМС-МС, а ЧСС в пределах 80 уд/мин и более в 8,7% за счет спортсменок II-III разряда. У мужчин брадикардия зафиксирована в 44%, в основном за счет спортсменов уровня МС-МСМК и 1 разряда, а ЧСС свыше 80 уд/мин в 12%, за счет спортсменов 1 разряда. Изменения на ЭКГ были в 52,2% у женщин, в основном за счет бегуний уровня ЗМС-МС и КМС и в 46,7% у мужчин, за счет бегунов уровня МСМК-МС и II-III разряда. Из общего числа изменений на ЭКГ у женщин в 30,6% встречается НБПНПГ, подозрение на КМПХФП в 25%, СРРЖ в 19,4%, нижнепредсердный ритм в 13,9% и в 11,1% случаев – синдром CLC. У мужчин в 65,7% случаев встречается СРРЖ, по 11,4% спортсмены с НБПНПГ и нижнепредсердным ритмом, 5,8% с подозрением на КМПХФП и по 2,9% с синдромом CLC и БЗВЛНПГ. После физической нагрузки в виде субмаксимального теста PWC170 у спортсменов с нижнепредсердным ритмом и подозрением на КМПХФП происходила нормализация ЭКГ. У бегунов с синдромом CLC и БЗВЛНПГ по данным эхокардиографии не выявлены патологические изменения, а наличие НБПНПГ и СРРЖ следует рассматривать как особенность ЭКГ спортсменов.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17472
Appears in Collections:Випуск 3К(84)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikhalyuk.pdf333.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.