DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1737
Title: Модернізація професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя
Authors: Ковальчук, Володимир Юльянович
Keywords: професійна підготовка вчителя
світоглядно-методологічна підготовка вчителя
модернізація
professional teacher training
methodological teacher training
modernization
system
principles
tendencies
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Ковальчук, Володимир Юльянович. Модернізація професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / В.Ю. Ковальчук ; наук. кер. В. П. Андрущенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 35 с.
Abstract: Робота присвячена модернізаційному аналізу процесу професійної та світогляд-но-методологічної підготовки сучасного вчителя під кутом зору вимог до фахівця, який живе, працює, самонавчається в сучасному постіндустріальному, інформаційному суспі-льстві, яке адекватно реагує на виклики сучасної глобалізації. У контексті аналізу розвитку педагогічної освіти як частини національної системи освіти показано, що повільна транс-формація системи підготовки вчителя в Україні може загальмувати процеси реформи не тільки шкільної і вузівської освіти, а й негативно відбитись на темпах перебудови всіх сфер життя України. Тому необхідно обрати модернізаційну парадигму реформи педагогічної освіти, яка б “переключила” усвідомлення мети і темпів цієї реформи на принципово іншу систему світобачення в контексті тієї нової світоглядно-методологічної ситуації, в якій перебувають не тільки сучасні природничі, суспільні та гуманітарні науки на зламі епох у перехідну добу, але й суспільна практика. У дисертації дано сучасне трактування модернізації педагогічної освіти як системи підготовки і перепідготовки кадрів, як процесу цілеспрямованого удосконалення, поліп-шення, осучаснення всіх технологій освітньо-педагогічного і виховного процесу. Запере-чення „старих” теорій навчання і виховання повинно бути діалектичним, щоб перенести найкращий досвід минулих епох до сучасних навчальних і виховних технологій, які по-винні базуватися на цінностях „людиновимірювальності” суспільної свідомості і буття. З’ясовано, що поступ у реформуванні професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя становить не простий лінійно-поступальний процес, а є складним, тому що має врахувати не лише науково-освітні, гуманістичні, людиноцентри-стські настанови, а й реальні внутрішні і глобальні соціально-економічні, політичні та ку-льтурологічні процеси, які визначають перебіг подій у цивілізації ХХІ століття, зокрема в світовому освітньому просторі.
The given dissertation provides a research in theoretical and methodological foundations of modern principles of professional teacher training in contemporary pedagogical activity in accordance with up-to-date requirements to a teacher who lives in a postindustrial, dynamic, highly informational society and is effected by challenges of globalization process. The thesis develops and provides scientific substantiation for modernization paradigm of educational reform of national system of education which will “switch on” a completely new comprehension of its purposes and terms of its development forming a foreground tendency in the Ukrainian national educational system. Modernization of professional and methodological teacher training is treated here as a complex system of continuing education, as a process of deliberate, constant, purposeful im-provement of different methods and techniques of professional pedagogical activity. The research provides scientific grounds and experimentally proves that the objection of “old” traditional theories of education should be dialectic in nature to transfer the most useful and valuable expe-rience of the past to contemporary education technologies which in their turn have to be based on human measurement and human values of social consciousness. It is stated that reformation of professional and methodological teacher training in con-temporary education is not a simple, linear, chronological process. It is complex as it takes into account not only scientific, educational, humanistic and anthropocentric aims, but real internal and global social, economical, political and cultural processes as well. All of them determine the change of events in the XXI century in general, and in the world education realm in particular.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1737
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koval’chuk.pdf343.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.