DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17356
Title: Психологічні закономірності, механізми та принципи розвитку професійного мислення в майбутніх психологів у процесі фахової підготовки
Authors: Гура, Т. Є.
Keywords: майбутній психолог
професійне мислення
професійна підготовка
психологічні закономірності
психологічні механізми
принципи
будущий психолог
профессиональное мышление
профессиональная подготовка
психологические закономерности
психологические механизмы
принципы
future psychologist
professional thinking
training
psychological patterns
psychological mechanisms
principles
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гура, Т. Є. Психологічні закономірності, механізми та принципи розвитку професійного мислення в майбутніх психологів у процесі фахової підготовки / Т. Є. Гура // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 266-272.
Abstract: У статті здійснюється аналіз основних психологічних закономірностей, механізмів та принципів розвитку професійного мислення в майбутніх психологів. Зазначається, що розвиток професійного мислення відбувається в єдності функціонування його процесуальних і змістових складових; забезпечується активізацією трьох його рівнів: предметно орієнтованого (його предметом є певна професійна проблемна ситуація, яка фокусується на психічній організації клієнта), діяльнісно орієнтованого (властивість проблемності отримує професійна діяльність психолога) та методологічного (його предметом є власна миследіяльність, "мислення про мислення"). Підкреслюється, що розвиток професійного мислення детермінується становленням його суб’єктних характеристик – системності, критичності, децентричності та рефлексивності. Основними механізмами розвитку професійного мислення в майбутніх психологів визначені: вербалізація (проговорювання власної миследіяльності), об’єктивація (вирішення полісистемних проблемних ситуацій), схематизація (побудова та інтерпретація схем різного типу), метафоризація (інтерпретація та створення професійних метафор), рефлексивні виходи ("вихід" у зовнішню позицію), нормування (побудова миследіяльності відповідно до норм та правил).
В статье осуществляется анализ основных психологических закономерностей, механизмов и принципов развития профессионального мышления у будущих психологов в процессе профессиональной подготовки. Определяется, что развитие профессионального мышления осуществляется в единстве функционирования его процессуальных и содержательных составляющих; обеспечивается активизацией трех его уровней: предметно ориентированного (его предметом является конкретная профессиональная проблемная ситуация, которая фокусируется на психической организации клиента), деятельностно ориентированного (свойство проблемности получает профессиональная деятельность психолога) и методологического (его предметом является мыслительная деятельность, "мышление о мышлении"). Подчеркивается, что развитие профессионального мышления психолога детерминируется становлением его субъектных характеристик – системности, критичности, децентричности и рефлексивности. Основными механизмами развитие профессионального мышления у будущих психологов определены: вербализация (проговаривание собственной мыследеятельности), объективация (решение полисистемных проблемных ситуаций), схематизация (построение, интерпретация схем различного типа), метафоризация (интерпретация и создание профессиональных метафор), рефлексивные выходы ("выход" во внешнюю позицию), нормирование (построение мыследеятельности согласно нормам и правилам).
The article is an analysis of the basic psychological patterns, mechanisms and principles for the development of professional thinking of future psychologists in the training. Determined that the development of professional thinking is carried out in the unity of the functioning of its procedural and substantive components; revitalized its three levels: object-oriented (it is the subject of specific professional problem situation, which focuses on the mental organization of the client), activityoriented (property problematical receives professional activity of the psychologist) and methodological (it is the subject of intellectual activity, «thinking about thinking»). Emphasizes that the development of professional thinking of becoming a psychologist determined by its subject characteristics - system, criticality, decentration and reflexivity. The main mechanisms for the development of professional thinking in the future psychologists identified: pronunciation (pronunciation of their own mental activity), objectification (decision polysystemic problem situations), schematization (construction, interpretation circuits of various types), metaphorization (interpretation and creation of professional metaphors), reflexive outputs («exit» in the external position), regulation (the construction of mental activity according to the rules and regulations).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17356
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gura.pdf343.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.