DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17354
Title: Самооцінка та саморегуляція старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими
Authors: Байєр, О. М.
Keywords: саморегуляція
самосвідомість
самооцінка
позитивний образ "Я"
саморегуляция
самосознание
самооценка
положительный образ "Я"
self-regulation
consciousness
self-appraisal
positive I-image
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Байєр, О. М. Самооцінка та саморегуляція старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими / О. М. Байєр // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 253-258.
Abstract: У статті розглядається проблема розвитку самооцінки та саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими в умовах дошкільного навчального закладу. Здійснено психологічний аналіз аспектів проблеми становлення самооцінки та саморегуляції у старших дошкільників як самостійне наукове завдання, вирішення якого дає можливість побачити психологічні ефекти розвитку дітей, а також спрогнозувати та попередити приховані віддалені дефекти, які теж мають місце в системі дошкільної освіти. Автором теоретично й експериментально обґрунтовано, що успішність розвитку функціонально повноцінної структури психічної саморегуляції старшого дошкільника перебуває в залежності від якісних показників розвитку самосвідомості, позитивного образу "Я" дитини та становлення довільної активності у взаємодії старших дошкільників з однолітками і дорослими в системі суб’єкт-суб’єктних відносин. Наведено результати порівняльного аналізу даних констатувального і формувального етапів експерименту, що підтверджують ефективність запропонованої експериментальної моделі оптимізації розвитку компонентів функціональної структури психічної саморегуляції у дітей старшого дошкільного віку на основі керованого становлення позитивного образу "Я" дитини у взаємодії з однолітками і дорослими.
В статье рассматривается проблема развития самооценки и саморегуляции старших дошкольников во взаимодействии со сверстниками и взрослыми в условиях дошкольного образовательного учреждения. Осуществлен психологический анализ аспектов проблемы становления самооценки и саморегуляции у старших дошкольников, решение которого дает возможность увидеть психологические эффекты развития детей, а также спрогнозировать и предупредить скрытые отдаленные дефекты, которые тоже имеют место в системе дошкольного образования. Автором теоретически и экспериментально обосновано, что успешность развития функционально полноценной структуры психической саморегуляции старшего дошкольника находится в зависимости как от качественных показателей развития самосознания и позитивного образа "Я" ребенка, так и от становления произвольной активности во взаимодействии старших дошкольников со сверстниками и взрослыми в системе субъект-субъектных отношений. Приведены результаты сравнительного анализа данных констатирующего и формирующего этапов эксперимента, которые подтверждают эффективность предложенной экспериментальной модели оптимизации развития компонентов функциональной структуры психической саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста на основе управляемого становления положительного образа ребенка во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
The article considers the problem of development of self-appraisal and self-regulation of the senior preschool children in interaction with peers and adults in the conditions of pre-school educational institution. Carried out a psychological analysis of aspects of the problem of the formation of self-esteem and self-regulation in preschool age, the solution gives an opportunity to see the psychological effects of the development of children, as well as to predict and prevent hidden remote defects, which also occur in the preschool education system. Author theoretically and experimentally substantiated that the successful development of a functional structure of psychic self-regulation of the senior preschool child is depending on both the qualitative indicators of the development of consciousness and positive I-image of the child, and from becoming arbitrary activity in the interaction of senior preschool children with peers and adults in the system of subject-subject relations. Results of comparative analysis of the data referred to, and forming stages of the experiment, which confirm the efficiency of the proposed pilot model of optimization of the development components of the functional structure of psychic self-regulation to children of senior preschool age on the basis of the controlled formation of a positive image of the child in interaction with peers and adults.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17354
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bayer.pdf550.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.