DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17329
Title: Організація проектної діяльності дітей на засадах педагогіки життєтворчості
Authors: Позднякова, О. Л.
Keywords: проект
метод проектів
проектна діяльність
життєтворчість
педагогіка життєтворчості
метод проектов
проектная деятельность
жизнетворчество
педагогика жизнетворчества
project
method of project
project activity
life-creation
live-creation pedagogy
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Позднякова, О. Л. Організація проектної діяльності дітей на засадах педагогіки життєтворчості / О. Л. Позднякова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 156-163.
Abstract: У статті розглядається проблема організації проектної діяльності дітей на засадах педагогіки життєтворчості. Здійснено аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду щодо розробки і перевірки на ефективність інноваційних форм і методів проектної діяльності учнів. Розкрито сутність використання методу проектів як педагогічної технології у сучасній системі освіти, орієнтовану не на інтеграцію фактичних знань, а на їхнє застосування для набуття нових знань і умінь. Зазначено, що у процесі проектної діяльності діти навчаються визначати проблему, ставити цілі і планувати змістовну діяльність, здійснювати самоаналіз й рефлексію, презентувати результати своєї пошукової діяльності та проводити різні дослідження. Проаналізовано структуру, зміст, варіанти групової і індивідуальної проектної діяльності та вимоги, які висуваються до проектної діяльності. Обґрунтовано цінність організації проектної діяльності на засадах педагогіки життєтворчості. Визначено особливості впровадження проектної технології, зміст діяльності на кожному її етапі та критерії оцінювання результатів проектної діяльності. Намічено перспективи впровадження проектної технології у процесі пізнання життя та опановування особистістю найголовнішого мистецтва життя – мистецтва жити.
В статье рассматривается проблема организации проектной деятельности детей на принципах педагогики жизнетворчества. Осуществлен анализ зарубежного и отечественного опыта разработки и проверки эффективности инновационных форм и методов проектной деятельности учащихся. Раскрыта сущность использования метода проектов как педагогической технологии в современной системе образования, которая ориентирована не на усвоение фактических знаний, а на их применение для получения новых знаний и умений. Отмечено, что в процессе проектной деятельности ученики учатся определять проблему, ставить цели и планировать содержательную деятельность, осуществлять самоанализ и рефлексию, презентовать результаты своей поисковой деятельности и проводить различные исследования. Проанализирована структура, содержание, варианты групповой и индивидуальной проектной деятельности и требования, которые предъявляются к проектной деятельности. Обоснована ценность организации проектной деятельности, которая основана на принципах педагогики жизнетворчества. Определены особенности внедрения проектной технологии, содержание деятельности на каждом ее этапе и критерии оценки результатов проектной деятельности. Намечены перспективы внедрения проектной технологии в процессе познания жизни и овладение личностью главным искусством жизни – искусством жить.
The article deals with the problem of project activity organization of children based on the livecreation pedagogy principles. The analysis of foreign and domestic experience of development and checking of innovative forms and methods of project activities of students’ effectiveness is fulfilled. The essence of the projects method usage as pedagogical technology in the modern educational system that focuses not on the integration of factual knowledge, but on their usage for the receiving of new knowledge and skills is revealed. It is noted that in the course of the project activity, students learn to identify problems, set goals and plan meaningful activity, carry out self-examination and reflection, to present the results of their search activity and carry out various researches. The structure, content, the versions of group and individual project activity and claims that are laid to the project activity are analyzed. It is proved the value of the project activity organization based on live-creation pedagogy principles. The features of project technology, the content of each stage of activity and the results assessment criteria of the project activity are determined. It is planed the prospects of the project technology adoption in the process of life cognition and acquirement of a person the most important art of living – the art to live.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17329
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pozdniakova.pdf349.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.