DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17324
Title: Теоретичні та практичні засади розвитку компетенцій життєстійкості та життєздатності учнів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах навчально-реабілітаційного центру
Authors: Маришина, Л. В.
Keywords: компетентність
життєва компетентність
компетенції життєстійкості
компетенції життєздатності
учні з обмеженими можливостями здоров’я
компетентность
жизненная компетентность
компетенции жизнестойкости
компетенции жизнеспособности
ученики с ограниченными возможностями здоровья
competence
life competence
vitality competence
viability of competence
students with disabilities
Issue Date: 2014
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Маришина, Л. В. Теоретичні та практичні засади розвитку компетенцій життєстійкості та життєздатності учнів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах навчально-реабілітаційного центру / Л. В. Маришина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 25. - С. 118-128.
Abstract: У статті розкрито теоретичні засади розвитку компетенцій життєстійкості та життєздатності учнів як складової їх життєвої компетентності. Розглянуто сутність понять "компетентність" та "життєва компетентність", "життєстійкість" і "життєздатність". Визначено та описано групи компетенцій, які входять до складу життєстійкості та життєздатності. Встановлено, що до складу життєстійкості входять такі групи компетенцій: компетенції здорового способу життя, психологічної стійкості, екзистенційні компетенції та життєва мужність. До складу життєздатності входять компетенції творчості та новаторства, здійснення та реалізації життєвого вибору, життєвого проектування, самореалізації та компетенції життєпобудови. Представлено концептуальну модель Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру як Школи сприяння здоров’ю, відповідно до якої здійснюється розвиток компетенцій життєстійкості та життєздатності учнів з обмеженими можливостями здоров’я у закладі. У моделі описано наступні напрями сприяння здоров’ю кожної дитини: медичний, педагогічний, психологічний та соціальний. Кожен напрям сприяння здоров’ю учнів передбачає реалізацію певної мети, має відповідні головні ознаки, характеризується специфічними нововведеннями (організаційними, змістовими та технологічними), вимагає проведення певного моніторингу та участі визначеної команди фахівців. У результаті скоординованої реалізації всіх напрямів сприяння здоров’ю досягається запланований результат – формування в учнів компетенцій життєздатності, які визначають здатність і готовність особистості до життєтворчості на засадах самореабілітації та здорового способу життя.
В статье раскрыты теоретические основы развития компетенций жизнестойкости и жизнеспособности учащихся как составляющей их жизненной компетентности. Рассмотрена сущность понятий "компетентность" и "жизненная компетентность", "жизнестойкость" и "жизнеспособность". Определены и описаны группы компетенций, которые входят в состав жизнестойкости и жизнеспособности. Установлено, что в состав жизнестойкости входят такие группы компетенций: компетенции здорового образа жизни, психологической стойкости, экзистенциальные компетенции и жизненное мужество. В состав жизнеспособности входят компетенции творчества и новаторства, осуществления и реализации жизненного выбора, жизненного проектирования, самореализации и компетенции построения жизни. Представлена концептуальная модель Хортицкого национального учебно-реабилитационного многопрофильного центра как Школы содействия здоровью, согласно которой осуществляется развитие компетенций жизнестойкости и жизнеспособности учащихся с ограниченными возможностями здоровья в учреждении. В модели описаны следующие направления содействия здоровью каждого ребенка: медицинское, педагогическое, психологическое и социальное. Каждое направление содействия здоровью учащихся предполагает реализацию определенной цели, имеет соответствующие главные признаки, характеризуется специфическими нововведениями (организационными, содержательными и технологическими), требует проведения определенного мониторинга и участия команды специалистов. В результате скоординированной реализации всех направлений содействия здоровью достигается запланированный результат – формирование у учащихся компетенций жизнеспособности, которые определяют способность и готовность личности к жизнетворчеству на основе самореабилитации и здорового образа жизни.
The article reveals the theoretical bases of competence development of pupils durability and viability as a part of their vital competence. The essence of the concepts of "competence" and "vital competence", "vitality" and "viability" is considered. It is identified and described the groups of competences that are the part of viability and durability. It was established that the viability includes the following competencies: the competencies of healthy lifestyles, of psychological resilience, existential competence and courage in life. The viability consists of the creativity and innovation competence, the implementation and realization of life choices, life planning, self-realization and competence of a life building. It is presented a conceptual model of Khortitsky national educational rehabilitation multispecialised center as Health Promotion School, according to which the development of competencies of vitality and viability of students with disabilities in the institution is realized. It is described the following areas of health promotion of every child: medical, educational, psychological and social. Each direction of health promotion of students supposes the involving of the exact goal, has corresponding main features, is characterized by specific innovations (organizational, semantic and technological), requires specific monitoring and participation of specified team. As a result of the coordinated implementation of all areas of health promotion one can achieve the planned results – development of students’ viability competencies that determine the ability and willingness of the individual to life creation on the basis of self-rehabilitation and healthy life-style.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17324
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maryshyna.pdf471.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.